Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) ABW (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego)

Wzór dokumentu : Oświadczenie w prawie telekomunikacyjnym

Stan na dzień: 2012-01-14 00:00:00
Kategoria dokumentu: ABW (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego)
Tytuł dokumentu: Oświadczenie w prawie telekomunikacyjnym
Opis: Działalność telekomunikacyjna będąca działalnością gospodarczą jest działalnością regulowaną i podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Wpisu dokonuje Prezes UKE na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę pisemnego wniosku wraz ze stosownym oświadczeniem. W treści niniejszego oświadczenia powinno się znajdować oświadczenie przedsiębiorcy o prawdziwości danych zawartych we wniosku oraz o zapoznaniu się i spełnianiu warunków wynikających z ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 r. Nr 171, poz. 1800). Złożenie przedmiotowego oświadczenie jest wymogiem obligatoryjnym.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "ABW (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego)"