Money.pl Firma Wzory dokumentów

Firmowe Handlowe

Wzór dokumentu : Umowa o ustanowienie zastawu

Stan na dzień: 2000-11-15 00:00:00
Kategoria dokumentu: Handlowe
Tytuł dokumentu: Umowa o ustanowienie zastawu
Opis: Zastaw jest ograniczonym prawem rzeczowym, służącym zabezpieczeniu roszczeń Zastawnika wobec Zastawcy. Prawo to ustanawia się na rzeczy ruchomej i uprawnia ono zastawnika do zaspokojenia roszczeń z przedmiotu zastawu na wypadek nie wywiązania się przez zastawcę z przyjętych na siebie obowiązków. W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można rzecz ruchomą obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy, wyjąwszy tych, którym z mocy ustawy przysługuje pierwszeństwo szczególne. Zastaw można ustanowić także w celu zabezpieczenia wierzytelności przyszłej lub warunkowej. Zaspokojenie zastawnika z rzeczy obciążonej następuje według przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Handlowe"

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI