Money.pl Firma Wzory dokumentów

Prawne Sądowe Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym

Wzór dokumentu : Pozew o rozwiązanie spółki z ograniczoną...

Stan na dzień: 2008-08-22 00:00:00
Kategoria dokumentu: Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym
Tytuł dokumentu: Pozew o rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Opis: Sąd może wyrokiem orzec rozwiązanie spółki na żądanie wspólnika lub członka organu spółki, jeżeli osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo jeżeli zaszły inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki. Powództwo w przedmiocie rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy do katalogu spraw gospodarczych zawartych w art. 279[1] kpc. Na podstawie art. 17 pkt 4 kpc, do właściwości sądów okręgowych należą sprawy gospodarcze o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa sto tysięcy złotych oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania i o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami oraz spraw o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Powództwo w tym przedmiocie wnosi się do sądu właściwego ze względu na siedzibę spółki.
Liczba stron: 1
Odpłatność: Dostęp do pliku dokumentu wymaga płatności.
Link do dokumentu:

Inne wzory dokumentów w kategorii "Pisma procesowe w postępowaniu cywilnym"