Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SŁOWO KLUCZOWE: podwyższenie kosztów uzyskania przychodu ( 200 )

 • Pytanie:
  Czy wartość spłaconego kredytu hipotecznego mieszkaniowego w kwocie 41.205,52 zł pomniejsza podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z odpłatnego zbycia nieruchomości, jeśli kredyt zaciągnięty był na zakup zbytej nieruchomości, a jego spłata nastąpiła po dacie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości ?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB4/415-86/08-2/PJ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  PIT - w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży przed upływem pięciu lat od wydania decyzji o ustanowieniu udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu nabytego na zasadzie art. 7 Dekretu

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/415-1504/08-2/AK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy w związku z przekazaniem na rzecz osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej zysków uzyskanych z tytułu zbycia przez Spółkę gruntów objętych wspólnotą gruntową, Spółka będzie obowiązana pobrać od kwot wypłacanych z tego tytułu osobom uprawnionym do udziału we wspólnocie podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 w zw z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/415-1478/08-4/MG wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy w przypadku sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nabytego na zasadzie artykułu 7 Dekretu, jego sprzedaż nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, także wtedy, gdy sprzedaż ta została dokonana przed upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ustanowienie prawa użytkowania wieczystego oraz przed upływem pięciu lat od wydania decyzji administracyjnej o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego i zawarciem umowy o ustanowieniu tego prawa z Prezydentem W.?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/415-1503/08-2/MK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy w przedstawionych stanach faktycznych wystąpi obciążenie podatkiem VAT i podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB1/415-1248/08-3/AM wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy w przedstawionych stanach faktycznych wystąpi obciążenie podatkiem VAT i podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB1/415-1247/08-3/AM wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy przychód uzyskany ze sprzedaży ww. nieruchomości nabytej w drodze spadku będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie obowiązującego do 31 grudnia 2006 r. przepisu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r, Nr 14, poz. 176 ze zm.)?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB4/415-112/08-2/PJ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB4/415-90/08-2/JK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy regulacja art.8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przedmiocie określenia przychodu i kosztu co do poszczególnych wspólników spółki osobowej oparta co do zasady na ich równym udziale w zysku, jednakże przewidująca możliwość innego podziału przychodów i kosztów każdego ze wspólników z tytułu udziału w spółce osobowej przewidzianego w zdaniu ostatnim cytowanego ustępu 1 artykułu 8, znajduje zastosowanie w opisanym wyżej stanie faktycznym tj. czy ustalenia zawarte w umowie spółki, w której wnioskodawca jest wspólnikiem, co do podziału przychodów z zysku są zgodne z ww. artykułem?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB1/415-1440/08-2/AG wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy regulacja art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przedmiocie określenia przychodu i kosztu co do poszczególnych wspólników spółki osobowej oparta co do zasady na ich równym udziale w zysku, jednakże przewidująca możliwość innego podziału przychodów i kosztów każdego ze wspólników z tytułu udziału w spółce osobowej przewidzianego w zdaniu ostatnim cytowanego ustępu 1 artykułu 8, znajduje zastosowanie w opisanym wyżej stanie faktycznym tj. czy ustalenia zawarte w umowie spółki, w której Podatnik wnioskodawca jest wspólnikiem, co do podziału przychodów z zysku są zgodne z ww. artykułem?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB1/415-1253/08-2/AŻ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Jeśli w przyszłości będzie chciała Pani zbyć swoją nieruchomość w całości (wraz z budynkiem), a minie 12 miesięcy od daty zameldowania w lokalu, nie zaś w budynku, to czy będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB4/415-79/08-4/JS wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy Spółka prawidłowo postępuje doliczając pracownikowi do przychodu kwotę ryczałtu i pobierając podatek dochodowy od osób fizycznych?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/415-1498/08-4/MK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  W sytuacji gdy pracodawca oprócz kosztów opieki medycznej nad pracownikiem opłaca również koszty usług medycznych za członków jego rodziny, to łączna wartość kosztów poniesionych przez zakład pracy przypadająca na pracownika stanowi przychód ze stosunku pracy. Wnioskodawca w stosunku do członków rodziny pracownika nie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Abonament medyczny dla członków rodziny jest nieodpłatnym świadczeniem otrzymanym przez pracownika. Należy bowiem zwrócić uwagę, iż gdyby nie łączący go z pracodawcą stosunek pracy nie otrzymałby on tego świadczenia. Nie ma zatem uzasadnienia, aby w tym przypadku przychód przypisać osobie trzeciej. Na Wnioskodawcy ciąży obowiązek wyodrębnienia kwoty, która przypada na świadczenia, do których ponoszenia nie jest zobowiązany jako pracodawca. W wyżej opisanym przypadku kwoty dodatkowej opieki medycznej zostały przez pracodawcą prawidłowo wyodrębnione a tym samym są mu znane. W wyniku takiego wyodrębnienia koszty ponoszone przez Wnioskodawcę na zakup usług medycznych, do których ponoszenia zakład jest zobowiązany na podstawie art. 229 Kodeksu pracy korzystają ze zwolnienia z opodatkowania. Natomiast pozostała kwota, jako koszty ponoszone na dodatkowe świadczenia medyczne stanowi przychód ze stosunku pracy poszczególnych pracowników.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/415-1470/08-2/AK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy odszkodowanie za grunt przejęty pod drogę publiczną na leży opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB4/415-70/08-2/SP wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy dochód z przedmiotowej sprzedaży części gospodarstwa rolnego podlega opodatkowaniu według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB4/415-30/08-4/JK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy część przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości przeznaczona na spłatę kredytu ciążącego na tej zbywanej nieruchomości korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB4/415-92/08-2/PJ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy pięcioletni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, tzn. od końca 2005 r. (data nabycia 23 września 2005 r.)?Czy też pięcioletni okres , o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych liczony będzie od końca roku, w którym dokonano nieodpłatnego zniesienia współwłasności, czyli od końca 2007 r. (data zniesienia współwłasności 1 lutego 2007 r.)?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB1/415-867/08-2/TW wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  Czy Wnioskodawca powinien składać PIT-23 wraz z oświadczeniem? Jak powinien postąpić dalej?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB4/415-36/08-7/SP wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy wysokość miesięcznej składki ubezpieczeniowej jest opodatkowanym przychodem pracownika?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/415-1486/08-2/MG wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy z tytułu wykupienia przez pracodawcę pakietu usług medycznych dla pracownika powstaje u pracownika przychód ze stosunku pracy? Jeżeli tak, to... Czy przychód ten powstaje także wówczas, gdy pracownik nie korzysta z usług medycznych? Jak określić wartość tego przychodu w sytuacji, gdy opłata jest wnoszona ryczałtowo za wszystkich pracowników, niezależnie od tego, czy dany pracownik skorzystał z opieki medycznej? Czy przychód powstaje również wówczas, gdy opłata ryczałtowa obejmuje także obowiązkowe badania lekarskie pracowników, zgodnie z art. 229 § 6 Kodeksu pracy, których koszty ponosi pracodawca?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/415-1469/08-2/MG wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

4| 5| 6| 7| 8|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY