Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SŁOWO KLUCZOWE: spółka akcyjna ( 261 )

 • Pytanie:
  Czy budowa nowej nawierzchni drogi osiedlowej stanowiącej infrastrukturę osiedla mieszkaniowego - może być opodatkowana stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP II 443/1584/05/JK wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Czy można refakturować usługi pocztowe stosując zwolnienie od podatku od towarów i usług ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: ZP2-449/I/1/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu

 • Pytanie:
  Kwestia zaklasyfikowania czynności zabezpieczania upraw leśnych do PKWiU oraz wysokości stawki VAT dla w/w czynności.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/HTI/4407/14-65/05/EN wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy zorganizowanie imprezy na zlecenie innej firmy podlega opodatkowaniu według 7% VAT?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/i/4407/275/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Czy zarządzanie portfelem mieszanym, obejmującym zarówno papiery wartościowe, jak też instrumenty finansowe nie będące papierami wartościowymi, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/i/4407/296/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Dot. stawki podatku od towarów i usług, która ma być zastosowana przy leasingu finansowym, jeżeli przedmiotem umowy jest nieruchomość oraz pozostałe towary zakupione ze stawką zwolnioną z art. 43 ust. 1 pkt 2.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PPB1-4407/I/77/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

 • Pytanie:
  Czy dostawa i montaż napędu do bram w garażach, przez podatnika niebędącego ich producentem podlega opodatkowaniu w/g 7% stawki podatku?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/i/4407/213/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Czy prawidłowe jest odrębne fakturowanie obok usługi głównej, kosztów, t. j. przeloty, ubezpieczenie, noclegi, diety, związanych z wykonywaną usługą podstawową?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/i/4407/324/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Jaką stawką opodatkować usługi wystawiania dokumentu T1 w przypadku transportu międzynarodowego, jeżeli odbiorcą usługi jest przewoźnik?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/i/4407/134/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Ze zgromadzonego materiału w sprawie wynika, iż istnieją takie typy opraw okularowych, które są wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych i w odniesieniu do tych typów opraw uzasadnione jest stosowanie stawki podatku w wysokości 7%, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11. 03. 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.).Należy jednak podkreślić, iż powyższa stawka będzie dotyczyła wyłącznie tych indywidualnie określonych towarów, co do których można stwierdzić jednoznacznie, ze zostały zaklasyfikowane przez uprawniony organ jako wyroby medyczne, że są wpisane do Rejestru Wyrobów Medycznych i że posiadają nadany przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych numer rejestrowy. Oprawy okularowe nie spełniające w/w warunków podlegają opodatkowaniu stawką 22%.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/VR/4407/14-91/05/KT wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy kopia faktury ze specyfikacjami, potwierdzona przez Urząd Celny może stanowić dokument celny potwierdzający procedurę wywozu, o którym mowa w art. 41 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535, ze zm.)?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PPB1-4407/I/68/2005 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

 • Pytanie:
  Czy usługi świadczone przez agentów pośredniczących w sprzedaży losów loterii pieniężnych oraz zakładów w grach liczbowych na rzecz Spółki prowadzącej działalność w zakresie gier losowych, podlegają opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/HT II/4407/14-47/05/BM wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy udzielenie nieoprocentowanych pożyczek własnym pracownikom na zakup akcji emitowanych przez spółkę nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, lecz podatkiem od czynności cywilnoprawnych ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP3-443-27/05; PO-436/II/13/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Kielcach

 • Pytanie:
  Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są usługi udostępnienia automatów zręcznościowych nie powodujących wygranych ani pieniężnych ani rzeczowych, które są zakwalifikowane do usług rekreacyjnych gdzie indziej nie sklasyfikowanych ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/i/4407/203/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Czy prawidłowe jest opodatkowanie usług świadczonych przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt stawką VAT - 7%. Zdaniem Pana stawka w wysokości 7% jest właściwa dla usług wykonywanych przez Schronisko.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: III-2/4407int-4/VAT/05/RP wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy usługi doręczania przesyłek listowych i druków bezadresowych podlega zwolnieniu z podatku VAT?.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/i/4407/114/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Czy czynności pośrednictwa w: 1/ zawieraniu porozumień kompensacyjnych otwartych, w których Podatnik jest jedną ze stron uczestniczących w ścieżce kompensacyjnej i równocześnie jest organizatorem kompensaty; 2/ zawieraniu porozumień kompensacyjnych otwartych, w których Podatnik nie uczestniczy w ścieżce kompensacyjnej, lecz jest tylko organizatorem kompensaty; 3/ zawieraniu porozumień kompensacyjnych zamkniętych, w których Podatnik jest jedną ze stron uczestniczących w ścieżce kompensacyjnej i równocześnie jest organizatorem kompensaty; 4/ zawieraniu porozumień kompensacyjnych zamkniętych, w których Podatnik nie uczestniczy w ścieżce kompensacyjnej, lecz jest tylko organizatorem kompensaty podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PPB1-4407/I/18/2005 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy dostawa gruntu niezabudowanego o nieokreślonym przeznaczeniu jest zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/i/4407/7/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Czy zakupiona działka w 2001r. o powierzchni 1,67 ha wchodząca w skład 9 ha gospodarstwa rolnego i przekształcona w 2006r. na działki pod budownictwo jednorodzinne podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 22 %?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/OC-II/443-1/08/SG wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Ciechanowie

 • Pytanie:
  Czy na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochód powstały z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym, odsetek od lokat bankowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat zaliczek przez właścicieli lokali mieszkalnych korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD-1/42180-55/07 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

1| 2| 3| 4| 5|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY