Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SŁOWO KLUCZOWE: fundusz inwestycyjny ( 294 )

 • Pytanie:

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: VO/4407-14-6/05/PP wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem, czy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535), odsetki od pożyczek mieszkaniowych udzielanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych są opodatkowane podatkiem VAT?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-A/406-79/05/MN wydana przez: Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Pytanie:
  1. Czy opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa, powstałe z mocy prawa, stwierdzone decyzją administracyjną podlega rgulacjom ustawy o podatku od towarów i usług? 2. Czy oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste należy traktować jako dostawę towarów czy też jako świadczenie usług w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.II/2-4430/119/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Pytanie:
  Czy czynność polegającej na przeniesieniu prawa użytkowania wieczystego gruntów leśnych z drzewostanem na rzecz Skarbu Państwa w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu Państwa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.II/2-4430/113/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Pytanie:
  Dotyczy kwestii opodatkowania usług wzywania radio-taxi.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-077/SIP/734/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Bydgoszczy

 • Pytanie:
  Czy w sytuacji, gdy wywłaszczona nieruchomość została zwrócona poprzedniemu właścicielowi - a on zwraca odszkodowanie dotychczasowemu właścicielowi Gminie, która z kolei zwraca koszty związane z jego przeprowadzeniem Skarbowi Państwa należy doliczyć podatek VAT?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.II/2-4430/41/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Pytanie:
  Podatnik wybudował budynek na dzierżawionym gruncie, następnie wygrał przetarg na nabycie budynku oraz wieczystego użytkowaniu gruntu. Zwrot nakładów inwestycji nastąpi w rozliczeniu w/wym transakcji. Czy wartość sprzedaży stanowi kwota osiągnięta z przetargu pomniejszona o zwrot nakładów poniesionych na budowę budynku?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: A1-P/I/4/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Kaliszu

 • Pytanie:
  Co stanowi podstawę opodatkowania w przypadku opłat rocznych pobieranych z tytułu użytkowania wieczystego w sytuacji, gdy opłaty ustalone zostały przed dniem 01.05.2004 r., a po tym dniu objęte zostały opodatkowaniem podatkiem VAT w wysokości 22% ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP1-443-48/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Kielcach

 • Pytanie:
  Czy niedodpłatne przyłączenie do sieci ciepłowniczej przez Jednostkę podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-I-44081/14/TŁ/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  Pytanie Podatnika dotyczy zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do opodatkowania podatkiem od towarów i usług "premii pieniężnych" w kontekście obowiązku korygowania rozliczeń podatku VAT za okresy od maja 2004r.?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP2/4407-57/05/I wydana przez: Izba Skarbowa w Lublinie

 • Pytanie:
  Czy istnieje obowiązek wystawienia faktury z tytułu bezumownego korzystania z lokalu użytkowego oraz czy odszkodowanie takie stanowi usługę w rozumieniu ustawy o podatku VAT ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP1-443-3/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Kielcach

 • Pytanie:
  Działając w określonym statucie, Zrzeszenie na mocy upoważnienia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Firma wydaje zezwolenia zagraniczne na jednorazowe przewozy rzeczy, krajowym przedsiębiorcom wykonującym międzynarodowy transport drogowy oraz wydaje karty opłat i pobiera opłaty na warunkach określonych w ustawie o transporcie drogowym. W porozumieniu określone zostały niżej wymienione sady:dystrybucji zezwoleń przeznaczonych dla polskich przedsiębiorców, dystrybucji kart opłat za korzystanie z dróg krajowych wykorzystywanych w międzynarodowym transporcie drogowym, pobierania opłat i ich rozliczania oraz rozliczenie ilościowe pobieranych zezwoleńi kart opłatwysokość opłat za zezwolenia i karty, jak również prowizji należnej Stowarzyszeniu z tytułu ich rozprowadzenia ustalono w wysokości określonej w rozporządzeniach Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej :1) z dnia 03.12.1997 r. w sprawie określenia wysokości opłat za uprawnienia przewozowe w międzynarodowym transporcie drogowym, trybu ich wnoszenia oraz jednostek upoważnionych do ich pobierania (Dz.U. z 1997 r. nr 148, póz. 992)2) z dnia 31.03.1998 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych wykorzystywanych w międzynarodowym transporcie drogowym oraz jednostek wyznaczonych do ich pobierania ( Dz.U. z 1998 r.nr 45, póz. 286)Po dokonanych zmianach wyżej opisanego porozumienia aktualnie Stowarzyszenie należną prowizję od pobranych opłat odlicza w wysokości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, póz. 1648)Nasze stanowisko w sprawie:Uznajemy, iż mają tu zastosowanie następujące przepisy:1. w przypadku prowizji od opłat za wydane zezwolenia i karty opłat -załącznik nr 2 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku dochodowym od towarów i usług ( w stanie prawnym roku 2002 ) - w wykazie usług zwolnionych wymieniono usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej nie sklasyfikowane - wyłącznie statutowe ( symbol SWW/KWiU ex 91 aktualnie PKWiU) - w grupie tej w podklasie 9111 Z wymienia się między innymi " ..działalność federacji i stowarzyszeń ; główną działalnością takich organizacji jest działalność informacyjna, reprezentowanie interesów członków przed instytucjami rządowymi..."- art. 15 pkt. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zastosowanie wymienionych przepisów uznajemy za wyczerpujące.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP2/4407-51/05/I wydana przez: Izba Skarbowa w Lublinie

 • Pytanie:

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: VO/4407/14-24/05/HT wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego uiszczona po 1 maja 2004 r., której ustawowy termin płatności przypadał na 31 marca 2004 r.?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/i/4407/18/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  - dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności adwokata wykonywanych z urzędu oraz określenia kiedy następuje wykonanie usługi w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia usług na podstawie zlecenia sądu.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP/4407-005-40/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie

 • Pytanie:
  Czy opłaty roczne z tyt. prawa wieczystego użytkowania gruntów, które powstało przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 11.03.2004 r. z mocy prawa i zostało potwierdzone decyzją administracyjną podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP1-443/25/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Kielcach

 • Pytanie:

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/i/4407/12/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Spółka zawarła z hurtowniami umowy o współpracy handlowej, na mocy których zobowiązała się do zakupu materiałów i środków farmaceutycznych za określoną kwotę w każdym miesiącu trwania umów i zapłaty za dostarczony towar w określonym terminie. W zamian hurtownie zobowiązały się do wypłacenia spółce premii pieniężnych, przy czym wysokość otrzymanej premii nie koryguje cen dostarczonych towarów. Czy tak otrzymane premie pieniężne podlagają opodatkowaniu podatkiem VAT?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP2-4407/40/05/I wydana przez: Izba Skarbowa w Lublinie

 • Pytanie:
  Czy wpłaty mieszkańcow na budowę kanalizacji podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.II/2-4430/15/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Pytanie:
  - dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności adwokata wykonywanych z urzędu.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP/4407-005-4/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie

2| 3| 4| 5| 6|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY