Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SZUKAJ WG LAT

2016 , 2015 , 2014 , 2013 , 2012 , 2011 , 2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2006 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002 , 2001 , 2000

PYTANIA

 • Pytanie:
  W zakresie uznania za próbkę w rozumieniu art. 7 ust. 7 ustawy o VAT przekazywanych nieodpłatnie książek i nut i ich opodatkowania podatkiem VAT oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z ich wytworzeniem.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPP1/443-1385/11/BM wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB4/423-367/11-2/DS wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  CIT - w zakresie przychodów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7, tj. w nominalnej wartości udziałów w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci praw ochronnych na znak towarowy

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB3/423-864/11-2/MS wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  1. Czy sprzedaż kodów doładowujących do telefonii komórkowej firmie zarejestrowanej i posiadającej siedzibę w USA, nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce?2. Czy stosowana przez Wnioskodawczynię na fakturze VAT klauzula ,,Zgodnie z art. 28b Ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 podatek rozlicza nabywca", jest właściwa?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPP4/443-652/11-2/EWW wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  1. Jaka stawka podatku obowiązuje na wykonanie instalacji domofonowej i antenowej w budynkach mieszkalnych (budownictwo społeczne)?2. Jaka stawka podatku obowiązuje na konserwację i naprawę zgodnie z zawartymi umowami?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ITPP1/443-1327/11/BK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

 • Pytanie:
  Zapłata Spółce określonej w umowie najmu kwoty stanowi odpłatność za świadczenie usług w myśl przepisów ustawy i powinna być udokumentowana fakturą VAT. Obowiązek podatkowy w tytułu usługi powstanie stosownie do art. 19 ust. 1 i 4 ustawy. (szczególny moment powstania obowiązku podatkwoego art.19 ust. 13 pkt 4 ustawy nie znduje zastosowania)

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPP1/443-1445/11-2/BS wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego w związku ze zrealizowaną budową hali sportowej.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ITPP2/443-1383/11/MD wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

 • Pytanie:
  W jaki sposób prawidłowo i zgodnie z przepisami ustalić wartość świadczenia dla pracownika korzystającego ze środka transportu pracodawcy, mając na względzie fakt iż koszt dojazdu stanowiłby dochód dla pracownika?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ITPB1/415-986b/11/DP wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

 • Pytanie:
  Czy zgodnie z przepisem art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca będzie mógł odliczyć potrącone w 2011 r. składki na FUS w łącznej kwocie 46.482,00 zł w zeznaniu podatkowym PIT za 2011 r. od sumy dochodów uzyskanych w 2011 r.?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPBII/1/415-827/11/AA wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  określenie źródła przychodu dla odsetek od pożyczki udzielonej spółce z siedzibą na Łotwie oraz metody unikania podwójnego opodatkowania dochodu uzyskanego z tego tytułu

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPBI/1/415-1032/11/KB wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  W przypadku gdy pracownik Spółki nie obejmie obligacji, a wpłacona przez niego zaliczka na poczet obligacji zostanie mu zwrócona wraz z naliczonymi odsetkami, uzyskany przychód odsetkowy powinien być potraktowany jako przychód z kapitałów pieniężnych określonych art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym Spółka jako płatnik powinna pobrać zryczałtowany 19% podatek od dokonywanych wypłat odsetek?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPBII/2/415-1042/11/JG wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  stanowisko Spółki, iż w przypadku dokonania umorzenia przez poręczyciela odsetek należnych bankowi o zapłaconych w ramach poręczenia, jak również dodatkowych odsetek naliczonych wnioskodawcy tytułem opóźnienia przez Spółkę w spłacie odsetek zapłaconych bankowi nie wystąpi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, należało uznać za nieprawidłowe w odniesieniu do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB3/423-806/11-2/AG wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy w przypadku stosowania obniżonej stawki amortyzacyjnej na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych możliwe jest podwyższenie uprzednio stawki do dowolnej wysokości, nie wyższej jednak niż standardowa stawka wynikająca z Wykazu (podwyższenie powinno nastąpić nie później niż w momencie dokonania pierwszego w danym roku odpisu amortyzacyjnego)?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPTPB3/423-270/11-6/PM wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy wspólnota mieszkaniowa powinna traktować zaliczki wpłacane przez właścicieli lokali użytkowych na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnych i mediów jako przychód zwolniony od opodatkowania?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ITPB3/423-495/11/PST wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

 • Pytanie:
  Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym kwota należnego podatku VAT wynikająca z dokonywanych przez Spółkę transakcji opisanych w stanie faktycznym nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPBI/2/423-1213/11/MO wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  1. Czy Wnioskodawca może wydać na żądanie pracownika, zgodne z prowadzoną ewidencją, zaświadczenie o ilości godzin przeznaczonej na pracę twórczą pracownika i przypadającym na nią wynagrodzeniu - które upoważniałoby pracownika do uwzględnienia przysługującej mu 50% stawki kosztów uzyskania przychodów w stosunku do wynagrodzenia z pracy twórczej w minionych okresach, zgodnie z art 22. ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ewentualnego żądania zwrotu nadpłaty podatku? 2. Jakie konsekwencje prawne zaistnieją, jeśli wysokość faktycznie wypłaconego pracownikowi wynagrodzenia (nie uwzględniająca 50% koszty uzyskania przychodów), uwidoczniona również w informacjach sporządzanych przez Wnioskodawcę zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT-11) - okaże się różna od wysokości wynagrodzenia uwzględniającej stawkę 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia związanego z przeniesieniem praw autorskich, zgodnie z danymi z wydanego pracownikowi zaświadczenia?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPBII/1/415-842/11/ASz wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  Umowa nieodpłatnego użyczenia nie została wymieniona w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym umowa nieodpłatnego użyczenia lokalu użytkowego nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-411/11-4/AF wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Usługi cash pooling świadczone na rzecz Spółki, nie zostały wymienione w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, czynności dokonywane w ramach usługi cash pooling nie będą podlegały opodatkowaniu ww. podatkiem zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-420/11-4/AS wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  umowa nieodpłatnego użyczenia nie została wymieniona w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Tym samym umowa nieodpłatnego użyczenia lokalu użytkowego nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-412/11-4/AF wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy Zainteresowany ma potraktować tą czynność jako sprzedaż złomu i ma do niej zastosowanie ,,odwrócony pobór", zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż należy potraktować jak zwykłą transakcję sprzedaży wyrobów, uwzględniając na fakturze doliczony do kwoty netto 23% podatek VAT?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPP4/443-668/11-4/EWW wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

2| 3| 4| 5| 6|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY