Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SZUKAJ WG LAT

2016 , 2015 , 2014 , 2013 , 2012 , 2011 , 2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2006 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002 , 2001 , 2000

PYTANIA

 • Pytanie:
  Obowiązki płatnika w związku z przyznaniem i realizacją praw wynikających z tytułu udziału uczestników w programie motywacyjnym

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPBII/2/415-1057/11/HS wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy środki pieniężne wypłacone na rzecz Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora Spółki podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Polski, czy też środki te, zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wpływają jedynie na zasady ustalenia stawki podatku mającej zastosowanie do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPTPB2/415-616/11-2/TS wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

 • Pytanie:
  w zakresie opodatkowania sfinansowania zakupu przez pracownika okularów korekcyjnych

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPP3/443-1303/11-2/KC wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  do ustalenia przychodu Wnioskodawcy z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny należy przyjąć wartość nominalną objętych udziałów (akcji). Natomiast art. 19 znajdzie zastosowanie jedynie w zakresie zdania pierwszego ust. 1.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB1/415-933/11-2/IF wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy w przypadku gdy dobrowolne umorzenie w Spółce udziałów/akcji będzie miało charakter nieodpłatny, spowoduje to po stronie Wnioskodawcy powstanie dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPTPB2/415-627/11-2/TS wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

 • Pytanie:
  Przekazanie składników likwidowanej spółki na rzecz Udziałowca (udziałowców) stanowiące przedsiębiorstwo z art. 551 K.c. oraz obowiązek dokonania korekty.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPP1/443-1278/11-4/MK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  Czy wydatki związane z tzw. końcowym rozliczeniem kontraktów IRS I1, IRS I2 i IRS I3, zabezpieczających Spółkę przed ryzykiem negatywnych wahań wysokości oprocentowania zaciągniętych kredytów, których poniesienie będzie konieczne w związku ze sprzedażą budynku B. i spłatą Kredytu N1, będą stanowić dla Spółki koszt podatkowy w dacie poniesienia?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ITPB3/423-505a/11/AM wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

 • Pytanie:
  Czy dochód Wspólnoty, uzyskany z tytułu najmu lokalu mieszkalnego, który jest następnie w całości przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych wspólnoty jest dochodem zwolnionym z podatku dochodowego osób prawnych, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB4/423-358/11-4/ŁM wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPP2/443-1147/11-2/KOM wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki zgodnie z którym, w sytuacji, gdy nie jest możliwe określenie dla celów UPOOP które udziały podlegają umorzeniu, Spółka jest uprawniona zastosować metodę FIFO, tj. przyjąć, że kolejno są to udziały objęte/nabyte przez Spółkę najwcześniej? W szczególności, czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym otrzymane przez Spółkę wynagrodzenie w związku z planowanym umorzeniem udziałów w W. powinno zostać przypisane poszczególnym kategoriom umarzanych udziałów począwszy od udziałów, które zostały objęte (nabyte) najwcześniej w takiej proporcji, jaką stanowi wartość nominalna danego rodzaju umarzanych udziałów w łącznej wartości nominalnej umarzanych udziałów? Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym do ustalenia kosztu uzyskania przychodów w związku ze zbyciem udziałów objętych w zamian za Zakład (stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa) Spółka powinna zastosować odpowiednią proporcję równą stosunkowi wartości nominalnej zbywanych udziałów (dotyczącej udziałów objętych w zamian za Zakład) do łącznej wartości udziałów objętych w zamian za przedmiotowy aport (tj. w zamian za Zakład) i odnieść tę proporcję do wartości podatkowej składników Zakładu określonej na dzień objęcia udziałów nie wyższej niż ich wartość nominalna z dnia objęcia, i określoną w powyższy sposób kwotę kosztów uzyskania przychodów zastosować do obliczenia wyniku podatkowego (dochodu, ewentualnie straty) osiągniętego na przedmiotowej transakcji? Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w odniesieniu do planowanego przez Spółkę zbycia na rzecz W. udziałów w celu umorzenia w sytuacji, gdy wynagrodzenie zostanie określone w wysokości różniącej się od wartości nominalnej i/lub wartości rynkowej zbywanych udziałów, nie będą miały zastosowania przepisy o tzw. cenach transferowych (tj. art. 9a oraz art. 11 UPDOP) oraz przepisy o cenie rynkowej (tj. art. 14 UPDOP)?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB3/423-880/11-2/PK1 wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy w przedmiotowym stanie faktycznym Spółka będzie zobowiązana do pobrania od Udziałowca podatku dochodowego z tytułu przekazania Udziałowcowi składników majątkowych Spółki w związku z Jej likwidacją?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB3/423-465/11-4/JG wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  praca bezrobotnych dla Spółki w ramach ich aktywizacji zawodowej nie stanowi nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB3/423-933/11-2/GJ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  A zatem, skoro planowana transakcja będzie mogła korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, a Wnioskodawca zrezygnuje z opcji zwolnienia i wybierze opodatkowanie nieruchomości podatkiem od towarów i usług, powyższa umowa sprzedaży nieruchomości będzie korzystała z wyłączenia na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-446/11-2/MZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  1.Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do odprowadzenia podatku ?2.Jeśli tak, to w jakiej wysokości i do kiedy?3.Jaki dokument powinna złożyć?4.Co z kwotą 32 tys. zł, którą musiała zapłacić na rzecz byłego męża tytułem spłaty majątku?5.Jakie przepisy to regulują?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPTPB2/436-79/11-2/KR wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

 • Pytanie:
  Sprzedaż przez Wnioskodawcę wydzielonych działek z przedmiotowej nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca otrzymał nieruchomości w darowiźnie, jednak obecnie chce pozbyć się majątku w postaci ziemi by obdarować uzyskanymi środkami dorastające dzieci. Zainteresowany nie podejmował aktywnych działań - celem zbycia przedmiotowych działek - w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców, czyli typowych dla działalności handlowej. Wnioskodawca wykorzystywał ww. nieruchomości w celach osobistych, o czym może świadczyć wybudowanie na jednej z działek domu, w którym zamieszkał. Zatem, w przedmiotowej sprawie mamy więc do czynienia ze zwykłym wykonywaniem przez Stronę prawa własności, które nie może być same z siebie uznane za prowadzenie działalności gospodarczej.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPP2/4440-25/11-2/JO wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Opodatkowanie kwot partycypacyjnych wnoszonych przez nowych partycypantów.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPP3/443-1060/11/AB wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  świadczone przez Wnioskodawcę czynności montażu żaluzji, wykonywane w budynkach, zaliczanych do budownictwa mieszkaniowego, będą opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 23%

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPP2/443-1132/11-5/AK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  w zakresie zwolnienia od podatku likwidacji szkód komunikacyjnych

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPP3/443-1141/11/KO wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  - korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 90a ustawy o podatku od towarów i usług, w związku ze zmianą przeznaczenia Basenu, - korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ust. 7 i 7a ustawy o podatku od towarów i usług, w związku ze zmianą przeznaczenia Basenu.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPTPP1/443-810/11-4/RG wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

 • Pytanie:
  Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT związanego z realizacją inwestycji pn. "..." w części, w jakiej zakupy dokonane w ramach projektu będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, natomiast nie będzie przysługiwało w zakresie w jakim zakupy te związane będą z czynnościami zwolnionymi i niepodlegającymi opodatkowaniu.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPTPP1/443-792/11-6/RG wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

1| 2| 3| 4| 5|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY