Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SZUKAJ WG LAT

2016 , 2015 , 2014 , 2013 , 2012 , 2011 , 2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2006 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002 , 2001 , 2000

PYTANIA

 • Pytanie:
  Spółka wykonuje działalność polegającą na spedycji międzynarodowej i krajowej. Z opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka jest zobowiązana do ponoszenia opłat mających charakter kar umownych, jak również sama egzekwuje tego rodzaju kary. Opłaty te dotyczą np. opóźnień w podstawieniu pojazdu, przestojów pod załadunkiem itp. Strona uważa, iż opłaty związane ze zdarzeniami losowymi nie są usługami w rozumieniu ustawy VAT.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: US72/RPP1/443-823/2004/JJ wydana przez: Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

 • Pytanie:
  Spółka udziela kontrahentom różnego rodzaju rabatów, zależnych od czynników przewidzianych w obowiązującym w Spółce ?regulaminie przyznawania rabatów?- rabat za zamówienia pierwotne ? zależny od wielkości złożonego zamówienia pierwotnego na przyszły sezon (uwzględniany bezpośrednio w fakturach dokumentujących poszczególne dostawy);- rabat za wielkość zakupów ? zależny od wielkości zakupów w roku bieżącym przewidywanej na podstawie zakupów z roku poprzedniego, uwzględniany w fakturach dotyczących poszczególnych dostaw, ale korygowany na koniec sezonu w zależności od faktycznie zrealizowanych zakupów;- rabat za wzrost zakupów ? zależny od wzrostu wielkości całorocznych zakupów w stosunku do poziomu zakupów w roku poprzednim, wypłacany jednorazowo na koniec roku;- rabat za wizualizację marki ? zależny od udziału w inicjatywach marketingowych oraz zamówienia określonej ilości i wartości konkretnego towaru. Naliczany jest bezpośrednio w fakturach w trakcie sezonu, korygowany na koniec sezonu zależnie od wartości zakupów.Spółka stoi na stanowisku, że w/w rabaty (cyt.:) ?zmniejszają cenę transakcyjną poszczególnych dostaw w terminie, kiedy spełnione są warunki zaistnienia korekty, tzn. kiedy kwota staje się roszczeniem zgodnie z regulaminem przyznawania rabatów?.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: us72/rpp1/443-818/2004/jj wydana przez: Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy możliwość skorzystania przez Spółkę ze zwolnienia importu towarów od podatku od towarów i usług jest uwarunkowane rejestracją niemieckiej firmy jako podatnika VAT UE w Polsce i koniecznością uzyskania polskiego numeru NIP z prefiksem PL, identyfikującego Spółkę do celów transakcji wewnątrzwspólnotowych, czy też spełnienie tego warunku nie jest konieczne?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PO-3/443/244/676/TB/04 wydana przez: Zachodniopomorski Urząd Skarbowy

 • Pytanie:
  Kancelaria Prawna - w imieniu ubezpieczonego - zwróciła się z zapytaniem, czy uprawnionym jest działanie PZU polegające na zatrzymaniu części należności (odszkodowania) za auto zastępcze.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD-1/005/2-449/04 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Czy różnica pomiędzy wartością rynkową nabywanego przez spółkę samochodu, a wartością zakupu (ustaloną na poziomie hipotetycznej wartości netto) wynikającą z faktury, po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego, stanowi wartość przychodu określonego w art. 11 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD I 145/1/38/05 wydana przez: Urząd Skarbowy w Trzebnicy

 • Pytanie:
  Czy różnica pomiędzy wartością rynkową nabywanego przez spółkę samochodu, a wartością zakupu (ustaloną na poziomie hipotetycznej wartości netto) wynikającą z faktury, po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego, stanowi wartość przychodu określonego w art. 11 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD I 415/1/39/05 wydana przez: Urząd Skarbowy w Trzebnicy

 • Pytanie:
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT usługa świadczenia na rzecz podmiotu unijnego polegająca na kojarzeniu i doprowadzeniu do umowy zakupu pomiędzy unijnym producentem a polskim nabywcą?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP 443/104/04 wydana przez: Urząd Skarbowy w Wieliczce

 • Pytanie:
  Czy art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ma zastosowanie wyłącznie do podatników, którzy podlegali opodatkowaniu do dnia wejścia w życie tej ustawy, czy dotyczy również podmiotów, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. świadczyły usługi zwolnione przedmiotowo z podatku od towarów i usług tj. usługi taksówkowe.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP/443-213/IV/AW/04 wydana przez: Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie

 • Pytanie:
  Czy przywóz z Francji do Polski towarów i przekazanie ich polskiemu podatnikowi do nieodpłatnego użytkowania z zastrzeżeniem, że ich właścicielem jest firma francuska jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów? Czy nieodpłatne użytkowanie tych towarów będzie podlegało opodatkowaniu z tytułu importu usług? Czy wprzypadku stwierdzenia, że w obu przypadkach są to czynności niepodlegające to czy o podatek naliczony od tych transakcji Spółka ma prawo obniżyć podatek należny?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-1-443-30-2004-SM wydana przez: Małopolski Urząd Skarbowy

 • Pytanie:
  Jaka stawkę podatku Vat należy zastosować przy wykonaniu i montażu balustrady balkonowej?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP/443/385/04 wydana przez: Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze

 • Pytanie:
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymana nagroda w postraci bonu towarowego?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IUSIPD1/415/70/05 wydana przez:

 • Pytanie:
  W złożonym piśmie z dnia 06.09.2005r. (uzupełnionym w dniu 20.10.2005r.) Spółka podaje, iż "(...) organizuje egzaminy przy użyciu komputera. W tym celu Spółka: 1. kompletuje listę uczestników egzaminu 2. składa do firmy zagranicznej - drogą elektroniczną - zamówienie na konkretny egzamin 3. otrzymuje od firmy zagranicznej - drogą elektroniczną na własny serwer Spółki - treść egzaminu w postaci programu komputerowego 4. udostępnia salę oraz komputery z egzaminem uczestnikom egzaminu 5. wysyła - w formie raportu elektronicznego - wynik egzaminu do firmy zagranicznej - celem dokonania weryfikacji i oceny 6. pełni czynności administracyjne w trakcie egzaminu 7.wystawia faktury VAT uczestnikom egzaminu za wykonaną usługę zorganizowania egzaminu przy użyciu komputera ". Ponadto Spółka podaje, iż "firma zagraniczna wystawia na Spółkę fakturę za egzamin (udostępnienie egzaminu, zweryfikowanie wyników i wydanie certyfikatu); przesyła pocztą bezpośrednio uczestnikowi egzaminu - certyfikat potwierdzający pozytywny wynik egzaminu" Jednocześnie w piśmie z dnia 19.10.2005r. (data wpływu 20.10.2005r.) Spółka informuje, że "zakupy egzaminów dokonywane są od firm posiadających siedzibę na terytorium Wspólnoty lub na terytorium państwa trzeciego; firmy te przesyłają nam za pomocą internetu - egzamin w postaci automatycznie funkcjonującego programu komputerowego(...) za udostępnienie programu egzaminującego oraz wydanie certyfikatu otrzymujemy od kontrahenta zagranicznego fakturę". Spółka podaje również, iż "(...) usługa przeprowadzenia egzaminu zależna jest od technologii informatycznej, jest zautomatyzowana, wymaga niewielkiej interwencji człowieka oraz niemożliwe jest jej wykonanie bez wykorzystania technologii informatycznej". Ponadto w piśmie z dnia 01.12.2005r. Spółka dokonała doprecyzowania stanu faktycznego poprzez podanie następujących informacji: - przedmiotem usługi zorganizowania egzaminu przy użyciu komputera jest egzamin z zakresu informatyki w postaci elektronicznej, - "(...) administrator firmy loguje się na serwerze zagranicznym dostawcy egzaminów (...) i wypełnia formularz zamówienia egzaminu. Po wpisaniu danych osoby zdającej egzamin oraz wybraniu egzaminu, na ekranie pojawia się cena podana w USD. (...) Za każdym razem przed zakończeniem zamawiania wybierana jest opcja REMOVE TAX, która powoduje, iż z kwoty za egzamin usunięty zostaje podatek VAT. Po zatwierdzeniu formularza, za pomocą specjalnej aplikacji, niezbędne pliki zostają ściągnięte poprzez internet na nasz serwer. W wyznaczonym dniu klient zdaje egzamin w siedzibie naszej firmy na jednym z naszych komputerów. Po zakończeniu egzaminu na ekranie monitora pokazuje się wynik egzaminu, który następnie w formie elektronicznego raportu zostaje przesłany na serwer dostawcy. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu w ciągu 14 dni klient otrzymuje (z zagranicy) certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu." Spółka prosi o zajęcie stanowiska w sprawie kwalifikowania i zastosowania właściwej stawki podatku od towarów i usług dla zakupu od firmy posiadającej siedzibę poza terytorium Polski egzaminu komputerowego, w postaci programu komputerowego dostarczonego elektronicznie. W opinii Spółki "zakup egzaminu komputerowego w postaci programu komputerowego, dostarczanego elektronicznie przez firmę posiadającą siedzibę poza terytorium Polski należy kwalifikować jako import usługi elektronicznej opodatkowanej stawką 22%".

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: US III-2/443 -189/05/JDP wydana przez: Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście

 • Pytanie:
  Czy wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcji Towarzystwa Inwestycyjnego X należących do Spółki powinno być opodatkowane?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: II-2/423/333/JB/182/04 wydana przez: Łódzki Urząd Skarbowy

 • Pytanie:
  Pytanie Spółki dotyczy kwestii, czy premie pieniężne, bonusy i konkursy dla dystrybutorów (w ramach wsparcia sprzedaży pozostają w bezpośrednim związku ze sprzedażą towarów oraz czy stanowią koszty uzyskania przychodów pozostającymi w bezpośrednim związku z osiągniętymi przychodami.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD-II/423/80/04 wydana przez: Małopolski Urząd Skarbowy

 • Pytanie:
  czy prowizja od sprzedanych znaków skarbowych , którą Urząd Gminy otrzymuje z PKO BP jest zwolniona od podatku od towarów i usług ?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1426/PP/443/67/05 wydana przez: Urząd Skarbowy w Siedlcach

 • Pytanie:
  Podatnik dokonał naprawy agregatów w komorze chłodniczej w obiekcie na terenie Polski dla kontrahenta zagranicznego. Na potwierdzenie ww. usługi wystawił fakturę z 22 % stawką podatku. Nabywca usługi odmówił przyjęcia przedmiotowej faktury, gdyż jego zdaniem podatnik powinien wystawić fakturę z 0 % stawką podatku. Należy zauważyć, że nabywca usługi podał wykonawcy swój numer VAT UE, a naprawione agregaty zostaną wywiezione do kraju kontrahenta w okresie 90 dni. W związku z powyższym podatnik pyta czy w opisanej sytuacji wystawiona przez niego faktura jest prawidłowa.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP 443/1/203/207/05 wydana przez: Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki

 • Pytanie:
  Spółka zadała pytanie czy nieodpłatne wydanie rolnikowi należnych wysłodków powinno zostać opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP/443-106-2-GK/05 wydana przez: Opolski Urząd Skarbowy

 • Pytanie:
  Pytanie dotyczy momentu powstania przychodu należnego z tytułu umowy dzierżawy cystern oraz momentu zaliczania do k.u.p. odpisów amortyzacyjnych z tytułu dzierżawy środków trwałych.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1472/ROP1/423-210-242/05/AW wydana przez: Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

 • Pytanie:
  Podatniczka mieszka w mieszkaniu, którego właścicielem była osoba która zmarła w ubiegłym roku. Osoba ta była niepełnosprawna i do chwili jej śmierci podatniczka sprawowała nad nią opiekę oraz posiadała pełnomocnictwo notarialne, które opiewało na wszystkie sprawy łącznie z zarządzaniem mieszkaniem. Z chwilą śmierci pełnomocnictwo to utraciło ważność. W tym roku podatniczka chciałaby przeprowadzić remont tego mieszkania i jednocześnie skorzystać z ulgi remontowej. Nie jest jednak przekonana o pełnym prawie do zastosowania tej ulgi w jej przypadku. Uważa jednak, że skoro używa go i reguluje wszystkie opłaty ma możliwość skorzystania z ulgi remontowej.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: EI/62/10/2005 wydana przez: Urząd Skarbowy w Skierniewicach

 • Pytanie:
  Czy w opisanym przypadku możemy zastosować szczególną procedurę w zakresie dostawy towarów używanych, zgodnie z art. 120 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. u. Nr 54 poz. 535 ze zm.).

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1432/PP/P/440-158/14a/05/KC wydana przez: Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany

1| 2| 3| 4|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY