Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SZUKAJ WG LAT

2016 , 2015 , 2014 , 2013 , 2012 , 2011 , 2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2006 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002 , 2001 , 2000

PYTANIA

 • Pytanie:
  Czy zasadne jest na gruncie podatku od towarów i usług, biorąc pod uwagę stan faktyczny określany między innymi obowiązującą umową, podatkowe traktowanie otrzymywanych dopłat stanowiących różnicę pomiędzy wartością sprzedaży biletów obliczoną wg cen nie uwzględniających ulg a wartością sprzedaży tych biletów w kwocie brutto tj. łącznie z podatkiem od towarów i usług ?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1473/WV/443/57/29/2005/GW wydana przez: Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu

 • Pytanie:
  Prowadzę działalność gospodarczą, której przedmiotem jest ?świadczenie usług charakteryzatorskich? Zgodnie z wpisem do działalności gospodarczej z dnia 16.12.2004r. przedmiot wykonywanej działalności określono wg. PKD 92.20.Z ? Działalność radiowa i telewizyjna. Wykonuję usługi charakteryzacyjne na rzecz Telewizji Polskiej S.A. Usługi te związane są z produkcją programu telewizyjnego. Usługi charakteryzatorskie dla Telewizji Polskiej mieszczą się w grupowaniu PKWiU nr 92.20.12.00.00. Czy wykonywana przeze mnie działalność korzysta ze zwolnienia z podatku VAT? Na podstawie przepisów ustawy o VAT wynika, że ze zwolnienia z opodatkowania korzystają m.in. usługi związane z kulturą ?ex 92? (zał. 4). Stoję na stanowisku, że wykonuję faktycznie usługi w zakresie kultury, bowiem telewizja należy do strefy kultury, zatem ? korzystające ze zwolnienia z podatku VAT.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: P-2-443/19/05 wydana przez: Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie

 • Pytanie:
  Czy płatnik jest zobowiązany do sporządzania informacji PIT-8S dla uczniów pobierających stypendia ?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD-415/7/05 wydana przez: Urząd Skarbowy we Włoszczowej

 • Pytanie:
  Czy od umowy o dzieło na przygotowanie dokumentacji technicznej można zastosować koszty uzyskania w wysokości 50 %?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PPB II/415-8/06 wydana przez: Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie

 • Pytanie:
  Czy od umowy o dzieło na przygotowanie dokumentacji technicznej można zastosować koszty uzyskania w wysokości 50 %?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PPBII/415-8/06 wydana przez: Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie

 • Pytanie:
  dotyczy przepisu art. 26 ust.1 pkt 6a ustawy z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z póżn. zm.)- ulga na internet

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1424/2150/4111/415/17/05 wydana przez: Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu

 • Pytanie:
  Spółka pyta o możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłaconej dyrektorowi generalnemu rekompensaty za utratę stanowiska pracy.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1472/ROP1/423/90/48/05/AW wydana przez: Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

 • Pytanie:
  Z treści złożonego wniosku wynika, że Podatnik zawarł umowę leasingową ze Spółką, która ma siedzibę w Niemczech. Umowa zawarta została przez strony w dniu 09.01.2004 na 4 lata. Przedmiotem umowy jest linia technologiczna do produkcji rur. Pierwsza część linii technologicznej została sprowadzona do Polski w styczniu 2004 (objęta została procedurą odprawy czasowej w Urzędzie Celnym we Wrocławiu SAD Z 16.01.2004 Nr 00/000033). Spółka niemiecka wystawiła fakturę pro-forma na kwotę 819.570,55 EURO. Kolejne dostawy maszyn miały miejsce w czerwcu 2004. Spółka otrzymała dwie faktury pro-forma datowane na 01.06.2004 na kwoty: 1.196.129,88 EURO i 199.355,10 EURO. Wartość przedmiotu leasingu wynosi zatem: 2.215.055,53 EURO. Zgodnie z kontraktem do tej kwoty zostały doliczone odsetki. Z uwagi na fakt, że przedmiotem leasingu jest kompletna linia technologiczna, która musi być w Polsce zamontowana, strony umowy ustaliły, że pierwsza płatność nastąpi w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym zostaną pomyślnie zakończone testy dopuszczające przedmiot leasingu do pracy w miejscu jego wykorzystania. Strony sprecyzowały w umowie, że pierwszy rachunek będzie wystawiony nie później niż 01.10.2004 r. Pierwsza rata leasingowa wraz z odsetkami miała nastąpić po wystawieniu rachunku nawet w przypadku, gdyby oddanie przedmiotu leasingu miałoby się opóźnić. Tak się też stało i pod koniec 2004 r. Podatnik był zobowiązany do dokonania pierwszych płatności z tytułu zawartej umowy leasingu, pomimo, że faktycznie nie nastąpiło jeszcze wydanie towaru. Linia produkcyjna będąca przedmiotem umowy leasingowej była montowana przez Spółkę szwajcarską (producenta urządzeń) wynikało to z postanowień i wzajemnych rozliczeń pomiędzy leasingodawcą a producentem. Podatnik podkreśla, że zawarta umowa dotyczy leasingu finansowego - została zawarta na 4 lata, w myśl jej postanowień odpisów amortyzacyjnych będzie dokonywać leasingobiorca, a po upływie czasu trwania umowy przedmiot leasingu stanie się własnością leasingobiorcy, o ile należności z tytułu przedmiotowej umowy będą regulowane terminowo, a linia technologiczna będzie wykorzystywana zgodnie z jej przeznaczeniem. Wątpliwości Podatnika dotyczą sposobu rozliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją zawartej umowy leasingu finansowego, a w szczególności tego, czy należy przedmiotową czynność traktować jako usługę, czy jako dostawę towaru.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP I 0090/33/44/05 wydana przez: Dolnośląski Urząd Skarbowy

 • Pytanie:
  Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować w odniesieniu do stałych opłat abonamentowych związanych z działalnością wodno-kanalizacyjną?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1408/PPM/443/2/05 wydana przez: Urząd Skarbowy w Kozienicach

 • Pytanie:
  Czy wypłacając po raz drugi odprawę pieniężną płatnik powinien pobrać zaliczkę na podatek dochodowy?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PPB II /415-7/06 wydana przez: Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie

 • Pytanie:
  Czy w świetle §4 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących podatnik jest zobowiązany do ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PI/443-1332/06/P/03 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  Czy w sytuacji gdy nie jest możliwe przyporządkowanie wszystkich wydatków ponoszonych przez spółkę do przychodów konkretnych miesięcznych okresów sprawozdawczych, to stosownie do treści art. 15 ust. 4 ustawy o PDOP prawidłowym jest zaliczanie tych kosztów do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1472/ROP1/423- 37/40/ 05/PS wydana przez: Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy stypendia szkolne stanowiące pomoc matertialną o charakterze socjalnym, wypłacane uczniom z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na podstawie przepisów art. 90b ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 2572 z późn.zm) i uchwały Rady Gminy w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznioów zamieszkałych na terenie gminy, podlegają rozliczeniu z Urzędem Skarbowym. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy przyjety uchwałą Rady Gminy w § 2 mówi: Świadczeniami pomocy materialnej ze środków budżetu Gminy są: 1. stypendia szkolne, 2. zasiłki szkolne".

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PO V/415-4/06 wydana przez: Urząd Skarbowy w Zamościu

 • Pytanie:
  Prowadzę firmę , która zajmuje się okazjonalnym przewozem osób. W swojej firmie posiadam trzy samochody marki Mercedes Benz , które obecnie są zarejestrowane jako autobusy. Samochody te były zakupione jako ciężarowe ze świadecwtem homologacji, jednak dla potrzeb mojej firmy dokonano przeróbek umożliwiających przewóz osób tracąc jedocześnie świadectwa homologacji samochodów ciężarowych.Czy w związku z tym przysługuje mi prawo do odliczenia podatku naliczonego z zakupu paliw silnikowych, oleju napedowego oraz gazu?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP/443-20/05 wydana przez: Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim

 • Pytanie:
  Jaką stawką podatku VAT opodatkowane jest badanie optometryczne.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-433/1/1/2005 wydana przez: Urząd Skarbowy w Dzierżoniowie

 • Pytanie:
  Czy prawidłowe jest zaliczanie wartości diet z tytułu podróży służbowych osoby wykonującej usługi transportowe do kosztów uzyskania przychodów ?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: P-3-415/5/05 wydana przez: Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie

 • Pytanie:
  W jaki sposób ustalić wartość początkową przejętych przez Stowarzyszenie X środków trwałych dla potrzeb amortyzacji oraz w jaki sposób amortyzować przejęte środki trwałe?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1440/RDP/4211/AB/32870/2007 wydana przez: Urząd Skarbowy Warszawa-Wola

 • Pytanie:
  Czy odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnej i prawnej w postaci prawa dzierżawy nieruchomości na lat 18 w rozumieniu przepisów podatkowych stanowią koszt uzyskania przychodów?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: US36/1BP/422/Int.1/2005 wydana przez: Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście

 • Pytanie:
  Dotyczy możliwości otrzymania zwrotu podatku VAT w związku z zawarciem umowy z dnia 30.06.2004 r. z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na udzielenie pomocy finansowej w ramach Programu SAPARD

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: US36/2BV/443/2005/94/TCH wydana przez: Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście

 • Pytanie:
  Czy prowadzenie między innymi kantoru wymiany walut zwalnia podatnika z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IIIPP/443/1/05 wydana przez: Urząd Skarbowy w Jastrzębiu Zdroju

1| 2| 3| 4|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY