Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SZUKAJ WG LAT

2016 , 2015 , 2014 , 2013 , 2012 , 2011 , 2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2006 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002 , 2001 , 2000

PYTANIA

 • Pytanie:
  Kto powinien być podatnikiem podatku od towarów i usług? Gmina czy urząd gminy?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.II/2-443/275/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Pytanie:
  Pytanie Podatnika dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, kosztów finansowania pracowniczego planu motywacyjnego, zorganizowanego dla pracowników Spółki, realizowanego na podstawie umowy cywilnej, przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BD-P/423-25/06/Z wydana przez: Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Pytanie:
  Czy wynagrodzenie osoby zatrudnionej na podstawie umowy-zlecenia w sprawie realizacji projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: DPO-1/ZPB.10-415-157/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Szczecinie Ośrodek Zamiejscowy w Koszalinie

 • Pytanie:
  - dotyczy zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymanej dotacji i wsparcia pomostowego oraz możliwości zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakupy inwestycyjne.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBD/005-1-F-143/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie

 • Pytanie:
  Podatniczka przed rozpoczęciem działalności gospodarczej otworzyła rachunek bankowy jako "konto firmowe", na które przelała z prywatnego rachunku bankowego środki pieniężne "na poczet wydatków związanych z regulowaniem zobowiązań wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej przed uzyskaniem przychodów z tej działalności". Czy odsetki od własnych środków na rachunku bankowym "poprzedzające termin rozpoczęcia działalności" stanowią przychód z działalności gospodarczej?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.I/1-4150/31/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Pytanie:
  Czy w dalszym ciągu obowiązek zapłaty podatku akcyzowego ciąży na wytwórcach energii elektrycznej, mimo iż Dyrektywa 2003/96/WE przewiduje w tej kwestii odmienną regulację (stanowiąc, że obowiązek zapłaty podatku akcyzowego powstaje z chwilą dostawy energii elektrycznej do odbiorcy końcowego) od obecnie obowiązującej regulacji zawartej w ustawie o podatku akcyzowym z dnia 23 stycznia 2004 r., w szczególności z uwzględnieniem faktu, iż Dyrektywa nie została implementowana na czas przez Polskę do wewnętrznego porządku prawnego i tym samym czy Urząd Celny podziela stanowisko podatnika stwierdzające, że producenci energii elektrycznej, z uwagi na nie implementowanie na czas Dyrektywy przez Polskę do wewnętrznego porządku prawnego w sposób odmienny określającej moment powstania obowiązku zapłaty podatku akcyzowego, mogą nie płacić podatku akcyzowego od wyprodukowanej energii elektrycznej bez jakichkolwiek sankcji skarbowych z tego tytułu?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 340000-SPA-9116-113/06 wydana przez: Izba Celna w Kielcach

 • Pytanie:
  Czy wyprodukowanie i montaż skrzynek pocztowych, będzie usługą budowlano-montażową, opodatkową VAT 7%, stosownie do postanowień art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-75/06/AŁ wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy w opisanym stanie faktycznym, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1 stawka podatku od towarów i usług właściwa dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, polegającego na dokonywanym przez Spółkę lub na jego rzecz przemieszczeniu przedmiotowych towarów na terytorium Polski z terytorium innego państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej, wynosi 0 %?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PH-II/4407/14-29/06/AS wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy w związku z zawarciem przez Spółkę aneksów do umowy pożyczki zawartej w 1998 r. z kontrahentem niemieckim, na mocy których odroczeniu uległ termin spłaty pożyczki i wysokość oprocentowania, powstały po stronie Spółki obowiązki w zakresie rozlicznia podatku od towarów i usług?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP II 443/1107/06/MM wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  - dotyczy opodatkowania dotacji oraz wsparcia pomostowego w ramach zasady de minimis

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBD/005-1-F-142/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie

 • Pytanie:
  Czy środki pomocowe otrzymane z Funduszu Spójności korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IPB2/418-0046/06/3 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

 • Pytanie:
  Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych różnic kursowych, wynikających z transakcji walutowych z bankami zagranicznymi bądź krajowymi czy też pomiotami nie posiadającymi statusu banku.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD-1/423-169/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Czy można uznać z koszty uzyskania przychodów sfinansowany ze środków obrotowych, zakup karnetów wstępu na basen, dla pracowników spółki?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD-1/42180-76/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Czy Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na emisję akcji ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: III-3/4407int-75/VAT/06/TK wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy należy opodatkować usługi najmu środków transportu na zasadzie importu usług oraz jaka przyjąć podstawę opodatkowania?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/449/74/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Kwestia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, opłaty poniesionej w związku z przyznaniem uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD-I/4270-0010/06/AB/J wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  - dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego ? ?Rozwój Zasobów Ludzkich?.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBF/005-1-31/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie

 • Pytanie:
  - dotyczy zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym, dochodów uzyskanych przez osoby zatrudnione przy realizacji programu "Pomoc stypendialna dla uczniów i studentów Powiatu Olsztyńskiego".

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBF/005-1-21a/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie

 • Pytanie:
  - dotyczy zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów uzyskanych w ramach umowy o pracę, które w części zostały sfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBF/005-1-171/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie

 • Pytanie:
  - w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych środków otrzymanych przez Pana na pomoc pomostową w ramach projektu "Promowanie podejmowania działalności gospodarczej w O.", pochodzących od agencji rządowych.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBD/005-1-F-98/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie

1| 2| 3| 4| 5|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY