Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SZUKAJ WG LAT

2016 , 2015 , 2014 , 2013 , 2012 , 2011 , 2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2006 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002 , 2001 , 2000

PYTANIA

 • Pytanie:
  Dotyczy: stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy nieruchomości gruntowych (częstotliwość wykonywania czynności opodatkowanych VAT).

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-II-44081/27/BG/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na adaptację i wykończenie pomieszczeń użytkowych dokonane przed złożeniem zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PPII/4430-681/RL/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Białymstoku

 • Pytanie:
  czy powinna w dacie wpływu dotacji na konto dokonać korekty odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia środków trwałych objętych umową z SAPARD zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 14a, czy może zrezygnować ze zwolnienia przedmiotowego i nadal dokonywać odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt uzyskania przychodu? Zdaniem Spółki opodatkowanie całej refundacji w dniu wpływu na konto zwolniłoby Spółkę z obowiązku korygowania kosztów dotyczących zakupu refundowanych środków trwałych zarówno tych, które stanowiły koszty uzyskania przychodu w zeszłym roku jak i przyszłych odpisów amortyzacyjnych.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PD-006-777/06/KO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatki przez nią ponoszone na rzecz emerytów, rencistów oraz osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne, a także wdów (wdowców) i sierot, którzy pobierają rentę po zmarłych pracownikach emerytach lub rencistach, w postaci wypłaty ekwiwalentu pieniężnego związanego z uprawnieniem do korzystania z Taryfy pracowniczej, stanowią koszt uzyskania przychodów. Zdaniem Strony wydatki poniesione przez Spółkę na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego wynikającego z Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy stanowią koszty uzyskania przychodów.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PD-006-207/06/KO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  - w przedmiocie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzeń osób zatrudnionych przy realizacji Projektu "Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego Lokalnego w ramach poddziałania 1.1.1 SPO WKP" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBF/005-1-163/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie

 • Pytanie:
  1. Czy pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy zakupione w ramach tej pomocy materiały, wyposażenie, usługi i środki trwałe (amortyzacja od tych środków) stanowią koszt uzyskania przychodów?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: ipb2/418-0012/06/3 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

 • Pytanie:
  Czy mimo przedmiotu prowadzonej działalności, sprzedaż prywatnego majątku wspólników należy traktować odrębnie od spraw spółki jawnej i tym samym zwolnienie z podatku określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może przysługiwać obojgu małżonkom?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BF-I/4117-14/46/06/AG wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy mimo przedmiotu prowadzonej działalności, sprzedaż prywatnego majątku wspólników należy traktować odrębnie od spraw spółki jawnej i tym samym zwolnienie z podatku określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może przysługiwać obojgu małżonkom?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BF-I/4117-14/47/06/AG wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  czy powinna w dacie wpływu dotacji na konto dokonać korekty odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia środków trwałych objętych umową z SAPARD zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 14a, czy może zrezygnować ze zwolnienia przedmiotowego i nadal dokonywać odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt uzyskania przychodu? Zdaniem Spółki opodatkowanie całej refundacji w dniu wpływu na konto zwolniłoby Spółkę z obowiązku korygowania kosztów dotyczących zakupu refundowanych środków trwałych zarówno tych, które stanowiły koszty uzyskania przychodu w zeszłym roku jak i przyszłych odpisów amortyzacyjnych.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PD-006-777/06/KO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy uzyskując przychody ze źródła przychodu o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy pdof podatnik może zaliczyc do kosztów uzyskania przychodów koszty ubezpieczenia, amortyzacji i serwisu prywatnego samochodu osobowego używanego w celu dojazdu do przedmiotu najmu?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IPB2/4117-0056/06/3 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy usługi wykonane na rzecz telewizji publicznej, są zwolnione z podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w związku poz. 12 załącznika nr 4 do ustawy, natomiast usługi wykonywane na rzecz telewizji komercyjnej podlegają opodatkowaniu wg stawki 7 % na podstawie art. 41 ust. 2, w związku z poz. 155 załącznika nr 3 do ustawy?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: III-3/4430-675/VAT/06/TK wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy zwrotne przeniesienie własności nieruchomości przez Spółkę w formie aktu notarialnego podlega opodatkowaniu VAT?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/4407/101/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Czy sprzedaż nieruchomości (gruntu wraz z budynkiem) - po likwidacji Spółki z majątku osobistego byłego wspólnika gdy działanie to nie ma zorganizowanego charakteru, a sprzedawany towar nie był nabyty w celu jego odsprzedaży - ma charakteru handlowego i spełnia przesłanki zawarte w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT do uznania jej za działalność gospodarczą?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: NS/PP/4407/13/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie Ośrodek Zamiejscowy w Nowym Sączu

 • Pytanie:
  " Czy w sytuacji kiedy wobec tego samego dłużnika Bank posiada kilka wymagalnych a nieściągalnych wierzytelności za spełnienie przesłanki udokumentowania ich nieściągalności można uznać fakt uzyskania postanowienia organu egzekucyjnego bądź postanowienia sądowego , o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy i PDOP, wydanych w następstwie zakończenia postępowania egzekucyjnego skierowanego z tytułu jednej z tych wierzytelności, bądź zakończeniem postępowania upadłościowego w sposób wskazany w treści art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o PDOP." Organ w odpowiedzi odniósł sie do kwestii występowania w umowie kredytowej/pożyczkowej poręczyciela ( dłużnika solidarnego ).

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-118/06/ER wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy jako kurator sądowy ustanowiony dla osoby nieobecnej Podatnik ma obowiązek składania w jej imieniu zeznań podatkowych a rozliczenie podatków nastąpi w momencie ustanowienia przez sąd spadkobierców nieobecnych właścicieli?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD-2/41170-116/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  dotyczy ustalenia wartości początkowej obiektu handlowego zgodnie z art. 22g ust. 8, 9 i art. 22n ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.I/1-4150/33/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Pytanie:
  Czy wydatki poniesione przez ... na wydanie książki są przychodem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD-3/41170-104/06/K wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Czy Spółka działająca na podstawie zezwolenia z dnia 21.05.1998 roku Nr 4/APR S.A./98 mimo otrzymania środków pomocowych z Unii Europejskiej, zachowuje uprawnienie do korzystania z ulg na podst. Art. 12 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31.12.2000 r. w związku z § 12 ust. 1 w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej wg stanu prawnego na dzień 31.12.2000 r.?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD3-4231-90/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Kielcach

 • Pytanie:
  - dotyczy odliczenia od podstawy opodatkowania odsetek zapłaconych od kredytu mieszkaniowego, udzielonego na budowę budynku mieszkalnego

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBF/4117-005-13/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie

 • Pytanie:
  Czy dochody z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy finansowane ze środków bezwrotnej pomocy Unii Europejskiej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1463/DRa-I/418/2/2/06/EL wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu

2| 3| 4| 5| 6|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY