Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SZUKAJ WG LAT

2016 , 2015 , 2014 , 2013 , 2012 , 2011 , 2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2006 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002 , 2001 , 2000

PYTANIA

 • Pytanie:
  Czy dochody uzyskane ze środków bezzwrotnej pomocy pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: NS/PD-2/4152/4/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie Ośrodek Zamiejscowy w Nowym Sączu

 • Pytanie:
  dot. zwolnienia od podatku dochodowego dochodów osiągniętych z tytułu wykonywania usług doradczych i szkoleniowych, dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy zawartej z instytucją wdrażającą oraz wynagrodzenia zatrudnionych pracowników

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BF-I/4117-14/44/06/JC wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy uzyskane przychody z prowadzonych badań klinicznych należy zakwlifikować do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, czy doprzychodów z działalnosci wykonywanej osobiście?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IPB2/418-0031/06/3 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

 • Pytanie:
  Dotyczy kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowizji bankowej, odsetek zapłaconych od kredytu udzielonego na zakup papierów wartościowych oraz kwoty kredytu przeznaczonego na zakup papierów wartościowych.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PF-II/4180-0021/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym sprzedaż nieruchomości będzie obciążona 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też podatkiem dochodowym ustalanym w sposób progresywny?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: NS/PD-2/41171/15/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie Ośrodek Zamiejscowy w Nowym Sączu

 • Pytanie:
  Czy równowartość dochodu odpowiadająca wydatkom nieuznanym za koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlega zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 33 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BI/4218-0022/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  - dotyczy opodatkowania wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-prawnej, przy realizacji programu operacyjnego - Działanie 2, będącego częścią programu "Wspierania zakładów restrukturazycyjnych i ich pracowników", w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBF/005-1-41/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie

 • Pytanie:
  - dotyczy zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanych diet samorządowych oraz otrzymanych diet podróżnych i zwróconych kosztów podróży.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBF/4117-005-21/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie

 • Pytanie:
  Czy w przypadku zawarcia ugody przed sądem, na skutek bezumownej eksploatacji złóż piasków, Gmina ma obowiązek opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności opisanych we wniosku?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: P1-P-443/0007/06/Z wydana przez: Izba Skarbowa w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Pile

 • Pytanie:
  Czy równowartość dochodu odpowiadająca wydatkom nieuznanym za koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlega zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 33 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BI/4218-0021/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  Zarząd spółki wyraził zgodę na podwyższenie przez H. kapitału zakładowego spółki z o.o. H. Z., tj. w spółce, w której jest udziałowcem posiadającym 86,4 % udziałów. Przedmiotem wnoszonego aportu na podwyższenie kapitału H. Z. sp. z o.o. mają być wierzytelności H. spółka akcyjna, przysługujące od H. Z. Czy wnosząc swoją wierzytelność na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. H. Z. (dłużnika) i obejmując w zamian za to nowe udziały w tej spółce, może uznać za koszt uzyskania przychodu wartość nominalną (brutto) wnoszonej wierzytelności?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.I/2-42300/5/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Pytanie:
  Czy udostępnianie na podstawie umowy użyczenia przez odbiorców ciepła przedsiębiorstwu ciepłowniczemu pomieszczeń na potrzeby umieszczania urządzeń ciepłowniczych stanowi nieodpłatne świadczenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BI/4218-0023/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  dotyczy udzielania interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.I/2-42310/9/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Pytanie:
  Według jakiej stawki podlega opodatkowaniu podatkiem VAT odsprzedaż lokali mieszkalnych jeszcze przed ich wybudowaniem i przejęciem od dewelopera?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP II 443/937/06 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Podatnik zapytuje czy świadczenie usług biegłego na rzecz organów podatkowych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PI/443-42/06/Z/08 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  Stawka podatku VAT na obozy i kolonie dla dzieci i młodzieży z tytułu zakupionych usług zakwaterowania i wyżywienia oraz w przypadku obozu szkoleniowego dla studentów.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP1/4407-187/06/I wydana przez: Izba Skarbowa w Lublinie

 • Pytanie:
  Według Podatnika koszty związane z pozyskaniem przez spółkę komandytową za pośrednictwem banku środków na swoją działalność stanowią dla Podatnika koszt uzyskania przychodów w momencie poniesienia tych kosztów tj. w dniu zapłaty przez spółkę komandytową faktury banku dokumentującej wykonanie usługi pozyskania środków. Stosownie do art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o pdop koszty uzyskania przychodu z tytułu udziału w spółce nie posiadającej osobowości prawnej określane są u każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału. Zdaniem Podatnika poniesione koszty pozyskania środków nie są związane z konkretnym przychodem wygenerowanym przez spółkę komandytową, jednak ich poniesienie było warunkiem niezbędnym, aby spółka ta rozpoczęła generowanie przychodów. Koszty te mają charakter ogólny (nie związany z przychodem konkretnego roku podatkowego), zatem powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia tj. w dniu zapłaty faktury dokumentującej wykonanie usługi pozyskania środków.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-121/06/KST wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  dot. mometu ujęcia w kosztach uzyskania przychodów kosztów finansowych na które składają się m.in.: odsetki od kredytów i pożyczek, prowizje bankowe oraz koszty pośrednictwa w zakresie pozyskiwania kredytów i pożyczek w sytuacji, gdy koszty te dotyczą budowy mieszkań na sprzedaż, które spółka traktuje nie jako środek trwały tylko jako wyrób gotowy.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I-4230Z-127/06/KST wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Fundacja przekazywała otrzymaną żywność organizacjom pozarządowym, stołówkom, szkołom, placówkom opiekuńczo-wychowawczym itd. lecz w sporządzonej informacji CIT-D nie zamieściła informacji o wartości przekazanej nieodpłatnie żywności i jednostkach, którym żywność przekazano. Fundacja zwróciła się o potwierdzenie, iż jej sposób wypełniania informacji CIT-D jest prawidłowy. Fundacja dodatkowo wyjaśniła, iż zarachowuje do przychodów całą nieodpłatnie otrzymaną żywność, a do kosztów uzyskania przychodów wartość żywności przekazanej przez nią nieodpłatnie innym jednostkom.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/006-776/06/KST wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  - dotyczy prawa do wliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług w koszty uzyskania przychodów.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBD/005-1-F-95/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie

1| 2| 3| 4| 5|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY