Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SZUKAJ WG LAT

2016 , 2015 , 2014 , 2013 , 2012 , 2011 , 2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2006 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002 , 2001 , 2000

PYTANIA

 • Pytanie:
  Uznanie za dostawę towarów sprzedaży soków w systemie wysp oraz lodziarni firmowych zlokalizowanych na terenie galerii handlowych lub arteriach komunikacyjnych oraz opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży tych produktów wg stawki VAT w wysokości 5 %.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPP2/443-985/12-7/KG wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  1.Stawka podatku dla usług udostępniania szaletów miejskich.2.Obowiązek wskazania obrotu z tytułu świadczonych usług w deklaracji VAT-7.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPP1/443-928/12-4/KG wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  Czy w przedstawionym zdarzeniu, usługi świadczone przez Spółkę na rzecz agenta - dotyczące oferowanych przez zakłady ubezpieczeń usług ubezpieczenia - będą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT ?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPP2/443-1010/12/IK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  opodatkowanie podatkiem VAT usług cash poolingu

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPP2/443-1223/12-5/KG wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy zawarcie umowy pożyczki w przedstawionym, konkretnym stanie faktycznym, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy też jest z tego podatku zwolnione, tzn. czy jedna ze stron (Wnioskodawca - pożyczkodawca) z tytułu dokonania tej konkretnej czynności prawnej jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług, czy też jest z tego podatku zwolniona?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPP2/443-985/12/IK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego w związku z leasingiem samochodów osobowych na podstawie umów zawartych w 2012 r. i po dniu 1 stycznia 2013 r. przeznaczonych do oddania w odpłatne używanie na podstawie umów najmu.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ITPP2/443-1273/12/AJ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

 • Pytanie:
  wysyłanie drogą elektroniczną skanowanych faktur wystawionych w formie papierowej oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z takich faktur

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPP2/443-482/10/12-7/S/MM wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Opodatkowanie otrzymanego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ITPB2/415-907/12/BK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

 • Pytanie:
  Czy sprzedaż opisanych działek o numerach A/15 i A/17 będzie skutkować po stronie Wnioskodawcy powstaniem zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPTPB2/415-702/12-2/JR wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy zakład pracy powinien odliczać pracownikom podwyższone koszty uzyskania przychodu z tego tytułu, że miejsce zamieszkania pracownika znajduje się poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, czy też podwyższone koszty uzyskania przychodu przysługują pracownikowi z tego tytułu, że miejsce zamieszkania pracownika znajduje się poza miejscowością, w której wykonywana jest praca?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB2/415-920/12-2/WM wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  Czy Nadleśniczemu korzystającemu z samochodu służbowego na podstawie zgody przełożonego, którego miejscem pracy jest teren całego Nadleśnictwa, należy doliczyć do przychodu ze stosunku pracy wartość dojazdów z miejsca zamieszkania do siedziby Nadleśnictwa?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPTPB1/415-609/12-2/DS wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

 • Pytanie:
  1) Czy Wnioskodawca w związku z otrzymaniem środków pieniężnych, udziałów spółki cypryjskiej bądź też zarówno środków pieniężnych jak i udziałów w spółce cypryjskiej w ramach likwidacji spółki jawnej, powinien rozpoznać dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?2) Czy w przypadku zbycia udziałów, w tym zbycia udziałów w celu umorzenia, bądź też umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji spółki niebędącej osobą prawną, po upływie 6 lat od likwidacji, po stronie Wnioskodawcy powstanie dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?3) W jaki sposób, Wnioskodawca powinien ustalić dochód w przypadku odpłatnego zbycia udziałów, w tym zbycia udziałów w celu umorzenia, bądź w przypadku umorzenia udziałów otrzymanych w ramach likwidacji spółki jawnej, jeżeli do zbycia bądź umorzenia udziałów dojdzie przed upływem 6 lat od likwidacji?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB1/415-1342/12-2/EC wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  1) Czy Wnioskodawca w związku z otrzymaniem środków pieniężnych, udziałów spółki cypryjskiej bądź też zarówno środków pieniężnych jak i udziałów w spółce cypryjskiej w ramach likwidacji spółki jawnej, powinien rozpoznać dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?2) Czy w przypadku zbycia udziałów, w tym zbycia udziałów w celu umorzenia, bądź też umorzenia udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji spółki niebędącej osobą prawną, po upływie 6 lat od likwidacji, po stronie Wnioskodawcy powstanie dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?3) W jaki sposób, Wnioskodawca powinien ustalić dochód w przypadku odpłatnego zbycia udziałów, w tym zbycia udziałów w celu umorzenia, bądź w przypadku umorzenia udziałów otrzymanych w ramach likwidacji spółki jawnej, jeżeli do zbycia bądź umorzenia udziałów dojdzie przed upływem 6 lat od likwidacji?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB1/415-1339/12-2/EC wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy odsetki od kredytu na budowę siedziby Wnioskodawcy na terenie SSE (zarówno te doliczane do wartości początkowej przedmiotowego składnika majątku, jak i te naliczone po przyjęciu środka trwałego do użytkowania) będą podlegać w całości alokacji do dochodu Wnioskodawcy z działalności objętej zwolnieniem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB3/423-409/12-4/MM wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  Zwolnienie od podatku VAT usług kserokopii zbiorów bibliotecznych. Usługa ściśle związana z działalnością statutową biblioteki. Opłata na pokrycie jedynie kosztów kopii. Biblioteka zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy. Usługa kopi w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 17, 17a i 18 ustawy.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPP1/443-914/12-4/MK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  1. Czy nakłady poniesione na realizację inwestycji na nieruchomości stanowiącej własność X udokumentowane fakturami, zaniechanej w 2010 r. ze względu brak możliwości dalszego jej kontynuowania, Spółka może zaliczyć do kosztów, które stanowią koszt uzyskania przychodów w roku 2010, zgodnie z art. 15 ust. 4f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?2. Czy opłatę leasingową uiszczoną w związku z realizacją umowy zawartej dnia 07.10.2002 r. przez A SA (obecnie M SA), w oparciu o którą miała być finansowana inwestycja polegająca na budowie farmy pieczarek na nieruchomości, zaniechana w 2010 r. ze względu na brak możliwości dalszego jej kontynuowania, Spółka może zaliczyć do kosztów, które stanowią koszt uzyskania przychodów w roku 2010, zgodnie z art. 15 ust. 4f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB3/423-492/11/12-S/EK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  W jaki sposób Spółka powinna ustalić koszt uzyskania przychodu przy sprzedaży poszczególnych składników majątkowych?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB5/423-1090/12-2/DG wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy przekształcenie J. w SKA oznaczać będzie, iż zaliczki miesięczne na podatek CIT uiszczone przez Wnioskodawcę w trakcie roku 2012 z tytułu udziału w zysku J. będą stanowiły nadpłatę podatku CIT?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB3/423-774/12-2/PK1 wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy Wnioskodawczyni jako akcjonariusz SKA jest zobowiązana zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych jeśli warne zgromadzenie SKA podejmie uchwałę o przekazaniu środków zgromadzonych na kapitale zapasowym na kapitał zakładowy SKA, a Wnioskodawczyni zostaną przydzielone nowe akcje lub nastąpi podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB1/415-1482/12-3/MT wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3 - art. 24c ww. ustawy

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB1/415-1254/12-2/ES wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

1| 2| 3| 4| 5|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY