Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SZUKAJ WG LAT

2016 , 2015 , 2014 , 2013 , 2012 , 2011 , 2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2006 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002 , 2001 , 2000

PYTANIA

 • Pytanie:
  Czy sprzedaż działki wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - teren zabudowy związanej z działalnością gospodarczą AG - podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (stawką podstawową)?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPP1/443-917/13-8/NS wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  1.Czy w odniesieniu do wydatków mieszanych, tj. zarówno towarów, jak i usług, Gmina ma prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcje sprzedaży (dalej również: ,,współczynnik sprzedaży"), o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT? 2. Czy występujące po stronie Gminy zdarzenia (C-D), Gmina powinna traktować jako pozostające poza zakresem ustawy o VAT i tym samym nie uwzględniać ich w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT? 3. Czy w celu określenia powyższej kwoty podatku naliczonego podlegającej częściowemu odliczeniu, poza proporcją sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Gmina w odniesieniu do wydatków mieszanych, jest dodatkowo/równolegle zobowiązana do zastosowania również jakiejkolwiek innej, wstępnej lub późniejszej, alokacji podatku naliczonego (klucza podziału, współczynnika, proporcji etc.), a jeśli tak, to w jaki sposób Gmina powinna ją wyliczyć i zastosować? 4. Czy z tytułu wykorzystania wydatków mieszanych, tj. zarówno towarów, jak i usług, w pewnej części także do zdarzeń spoza zakresu VAT (C-D), Gmina jest zobowiązana do naliczania podatku należnego? 5. Czy wpływy Gminy wynikające z wykonywania zadań w ramach reżimu publicznoprawnego, nałożonych odrębnymi przepisami (zdarzenia C, tj. w szczególności: dochody z podatku od nieruchomości i opłaty skarbowej, targowej, udział w podatkach dochodowych, dotacje, subwencje), należy traktować jako wyłączone z zakresu regulacji VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, czy też jako zwolnione z opodatkowania na podstawie § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ,,rozporządzenie wykonawcze")? 6. W przypadku uznania, że powyższe wpływy należy uznać za zwolnione od VAT na podstawie § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia wykonawczego, jakiego rodzaju świadczenie jest wykonywane przez Gminę (tj. dostawa towarów, czy świadczenie usług), w jaki sposób określić kwotę należną z tytułu sprzedaży oraz na czyją rzecz Gmina powinna wystawiać faktury VAT? 7. Czy w przypadku, gdy Gmina będzie dokonywać korekty odliczenia podatku naliczonego za lata poprzednie, w związku z zastosowaniem proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, Gmina ma obowiązek ustalania w pierwszej kolejności proporcji sprzedaży na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o VAT (tj. proporcji wstępnej), a następnie dokonania korekty kwoty podatku naliczonego podlegającego odliczeniu w oparciu o obroty osiągnięte w danym roku podatkowym (proporcja właściwa), zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy o VAT, czy też Gmina powinna zastosować bezpośrednio proporcję właściwą dla danego roku? 8. W rozliczeniu za który okres rozliczeniowy Gmina powinna dokonać korekty deklaracji VAT, w związku z planowanym obecnie częściowym odliczeniem podatku naliczonego za lata poprzednie, przy zastosowaniu proporcji sprzedaży określonej w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT? 9. Czy obrót z tytułu poszczególnych rodzajów dostaw towarów i świadczenia usług wskazanych w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w punktach od 1 do 5 (zarówno opodatkowanych VAT, jak i zwolnionych od podatku) należy uwzględniać w kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ITPP1/443-1030/13/MN wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

 • Pytanie:
  w zakresie uznania świadczonej usługi zorganizowania Meczu za usługę kompleksową i określenia miejsca świadczenia takiej usługi

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPP3/443-970/13-4/KC wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  zwolnienie z podatku VAT sprzedaży gruntu niezabudowanego

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPP2/443-942/13/AB wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy Miasto G. będzie uprawnione do odliczenia podatku naliczonego związanego z przedmiotową inwestycją w proporcji do pozostałego okresu korekty zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ITPP1/443-1035/13/AP wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

 • Pytanie:
  Czy Stowarzyszenie ma możliwość odliczenia podatku VAT od poniesionych kosztów dotyczących dotacji przy realizacji operacji w zakresie działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów (...)?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPP2/443-965/13-2/SJ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym pracownik kadry zarządzającej/kierowniczej, któremu powierzono samochód służbowy w celu należytego wywiązywania się przez niego z obowiązków służbowych, korzystając z samochodu w celu dojazdu z miejsca garażowania samochodu służbowego do miejsca wykonywania obowiązków służbowych i z powrotem, uzyskuje z tego tytułu przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu PIT?2. Czy zaprezentowany w zdarzeniu przyszłym sposób określania przychodu pracowników z tytułu nieodpłatnego świadczenia w postaci wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych właściwie odzwierciedla zasady zawarte w art. 11 ust. 2a pkt 2 i pkt 4 UPDOF?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB2/415-959/13-2/AJ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  Czy i w jakiej wysokości środki pieniężne otrzymane w wyniku likwidacji spółki komandytowej powstałej z przekształcenia SKA stanowią dla Wnioskodawcy przychód podatkowy na gruncie ustawy o PIT, w sytuacji gdy na moment likwidacji w Spółce nie będą zgromadzone zyski bieżące jak I niepodzielone zyski z lat ubiegłych wypracowane w czasie funkcjonowania Spółki w formie SKA?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB1/415-1388/13-2/AA wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym pracownik kadry zarządzającej/kierowniczej, któremu powierzono samochód służbowy w celu należytego wywiązywania się przez niego z obowiązków służbowych, korzystając z samochodu w celu dojazdu z miejsca garażowania samochodu służbowego do miejsca wykonywania obowiązków służbowych i z powrotem, uzyskuje z tego tytułu przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu PIT?2. Czy zaprezentowany w zdarzeniu przyszłym sposób określania przychodu pracowników z tytułu nieodpłatnego świadczenia w postaci wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych właściwie odzwierciedla zasady zawarte w art. 11 ust. 2a pkt 2 i pkt 4 UPDOF?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB1/415-1117/13-2/AG wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  Czy wydatki poniesione na uczestnictwo w branżowych zawodach sportowych są dochodem pracownika podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPBII/1/415-940/13/JP wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy w związku z obniżeniem udziału kapitałowego Wnioskodawcy i drugiego wspólnika (małżonki Wnioskodawcy) spółki jawnej poprzez wycofanie wkładu wniesionego do używania (Nieruchomości), powstanie po stronie Wnioskodawcy osobiście lub jako wspólnika spółki jawnej przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a jeśli tak to co będzie stanowiło podstawę opodatkowania?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB1/415-1068/13-2/MT wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Opodatkowanie zysków niepodzielonych w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPTPB2/415-635/13-2/KR wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy wydatki poczynione przez Wnioskodawcę na opisaną powyżej kompleksową usługę organizacji konferencji dedykowanej dla potencjalnych klientów/kontrahentów odbywającej się poza obszarem UE będą stanowić po jego stronie w całości koszty uzyskania przychodu jako wydatki o charakterze szkoleniowo-reklamowym?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPTPB3/423-391/13-3/GG wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

 • Pytanie:
  1. Czy ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Gminy w celu współzabezpieczenia pożyczki zaciągniętej przez Spółkę na modernizację i rozbudowę sieci służącej realizacji zadań własnych Gminy, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu?2. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 1, Wnioskodawca pyta w jaki sposób należy wyliczyć wartość uzyskanego przychodu?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPBI/2/423-1275/13/PC wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy wynagrodzenie, które Wnioskodawca będzie otrzymywał w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu (dyrektora); będzie opodatkowane wyłącznie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt a) UPO, i zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 ust. 8 UPDOF, tj. według metody wyłączenia z progresją ?Jeżeli odpowiedz na pyt. 1 byłaby przecząca (nawet hipotetycznie) czy w związku z dochodami Wnioskodawcy osiąganymi przez niego jako członka zarządu Spółki, można stosować art. 27g UPDOF?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB1/415-1065/13-4/MS wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  określenie miejsca świadczenia usług organizacji targów

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPP4/443-459/13/EK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  Zastosowanie zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 9 pkt 2 umowy sprzedaży nieruchomości.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ITPB2/436-198/13/TJ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

 • Pytanie:
  Czy w przypadku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę komandytową prawidłowe jest rozumienie, iż użyty przez ustawodawcę w przepisie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz analogicznie w art. 10 ust. 1 pkt 8 w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych zwrot ,,zysk niepodzielony" nie dotyczy wypracowanych przez Spółkę zysków osiągniętych w latach poprzedzających, które zgromadzenie wspólników Spółki przeznaczyło na kapitał zapasowy oraz zysków roku bieżącego, w stosunku do których wspólnicy podejmą uchwałę o ich przekazaniu na kapitał zapasowy Wnioskodawcy (przed przekształceniem).W konsekwencji, na spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika, o których mowa odpowiednio w art. 41 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w art. 26 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Czy też jakiekolwiek inne obowiązki z tym związane?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPTPB3/423-42/13-4/13-S/MF wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

 • Pytanie:
  Odliczenie podatku naliczonego oraz korekta podatku z tytułu importu usług - wynajem nieruchomości położonej w Polsce.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPP4/443-468/13-2/EWW wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem lokalu użytkowego dokonanym przed rejestracją Wnioskodawcy jako podatnika podatku VAT

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPP2/443-1090/13-2/KG wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

1| 2| 3| 4| 5|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY