Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SZUKAJ WG LAT

2016 , 2015 , 2014 , 2013 , 2012 , 2011 , 2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2006 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002 , 2001 , 2000

PYTANIA

 • Pytanie:
  Czy Spółka będzie miała prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów naliczonych po podpisaniu Umowy Odsetek od przejętej Części Długu w momencie ich zapłaty (spłaty, kapitalizacji, bądź uregulowania w innej formie)?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB3/423-752/12-2/AG wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy kwota otrzymanej Gwarancji stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w części niewykorzystanej przez Wnioskodawcę, względem której toczy się pomiędzy stronami Kontraktu spór co do zasadności skorzystania przez Wnioskodawcę z gwarancji należytego wykonania kontraktu i która, w ocenie Wnioskodawcy, nie stanowi dla niego przysporzenia o charakterze ostatecznym, tym bardziej, że podlegać może zwrotowi na rzecz Wykonawcy, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w momencie jej otrzymania (wpływu na rachunek Wnioskodawcy), czy też w chwili, gdy kwota ta będzie stanowiła ostateczne przysporzenie po stronie Wnioskodawcy, to jest po wydatkowaniu kwoty uzyskanej tytułem Gwarancji na wydatki związane z usunięciem stwierdzonych wad i usterek lub w innym momencie, gdy stanie się ostatecznie należna Wnioskodawcy?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB4/423-416/12-2/DS wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  1. Czy w przypadku Przekształcenia Spółki w Spółkę osobową, gdy do Spółki nie przystąpi nowy wspólnik oraz do Spółki nie zostaną wniesione żadne nowe wkłady, w wyniku Przekształcenia po stronie Spółki powstanie obowiązek zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych?2. Czy w przypadku, gdy Komplemetariusz w związku z przystąpieniem do Spółki w trakcie Przekształcenia wniesie do niej wkład w postaci pieniężnej Spółka będzie miała obowiązek zapłaty PCC od wartości tego wkładu pieniężnego?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB2/436-261/12-2/MK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  Czy koszty jakie będą ponoszone na modernizację i remont (materiały, robocizna, kosztorys) będą to koszty spółki i czy Wnioskodawca może je rozliczyć jako współwłaściciel, czy jest inny sposób rozliczenia w tak konkretnym przypadku?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB1/415-939/12-2/AA wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  Czy w związku z przedstawioną strukturą inwestycji, zyski osiągane przez Fundusz z tytułu udziału w SCS powinny być opodatkowane w Polsce na podstawie art. 5 ust. 1 updop, jako przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną ?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB5/423-872/12-2/AJ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  opodatkowania dochodów polskiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego z udziału w irlandzkiej spółce osobowej (,,ILP") oraz statusu specjalistycznego funduszu inwestycyjnego

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB5/423-869/12-2/AS wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  opodatkowania dochodów polskiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego z udziału w irlandzkiej spółce osobowej (,,ILP") oraz statusu specjalistycznego funduszu inwestycyjnego

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB5/423-864/12-2/AS wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy w związku z przedstawioną strukturą inwestycji, zyski osiągane przez Fundusz z tytułu udziału w SCS powinny być opodatkowane w Polsce, jako przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną ?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB5/423-876/12-2/AJ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  w zakresie powstania różnic kursowych w sytuacji przejęcia od Banku przez Agenta sald dodatnich pozostałych Uczestników cash-poolingu oraz przejęcia przez Agenta wierzytelności Banku posiadanych wobec Uczestników o saldzie ujemnym oraz w momencie rozliczenia struktury poprzez odwrócenie sald Uczestników cash-poolingu, które będzie dokonywane raz w roku

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB5/423-849/12-2/JC wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  w zakresie powstania różnic kursowych w sytuacji przejęcia od Banku przez Agenta sald dodatnich pozostałych Uczestników cash-poolingu oraz przejęcia przez Agenta wierzytelności Banku posiadanych wobec Uczestników o saldzie ujemnym oraz w momencie rozliczenia struktury poprzez odwrócenie sald Uczestników cash-poolingu, które będzie dokonywane raz w roku

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB5/423-846/12-2/JC wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  W zakresie wskazania na fakturach VAT wystawianych przez sprzedawców danych Wnioskodawcy i możliwości wystawienia not korygujących przez Wnioskodawcę, prawa do obniżenia przez Wnioskodawcę kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur VAT otrzymanych po śmierci spadkodawcy.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPP1/443-962/12/AL wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  1. Jak spółka A prawa polskiego (która jest Wnioskodawcą i Liderem Konsorcjum) powinna rozliczyć się z pozostałymi Partnerami Konsorcjum za wykonanie przez siebie usługi dotyczącej Projektu - na podstawie not księgowych obciążeniowych, czy za pomocą faktur sprzedaży na każdego z Partnerów Konsorcjum w poszczególnej części ich partycypacji w Projekcie? 2. Czy sprzedaż dla Zamawiającego opodatkowana VAT należnym wystawiona przez Lidera Konsorcjum tak jak do tej pory i równocześnie sprzedaż tych samych prac jako spółka A, nie działająca jako Lider Konsorcjum tylko jako podwykonawca usługi Projektu, będzie sprzedażą podwójnie opodatkowaną?3. Jak rozstrzygnąć problem ewidencji pobrania kwot wynikających z kwoty brutto tych usług z konta wspólnego Konsorcjum jeśli decyzja Izby będzie o wystawieniu faktur VAT na poszczególnych konsorcjantów? 4. Czy spółka A (Lider Konsorcjum) działająca jako podwykonawca wykonująca prace na Projekcie może wystawić fakturę sprzedaży opodatkowaną VAT-em należnym za wykonane prace w części proporcjonalnej partycypacji w Konsorcjum spółki B (czyli 25%) będącej Partnerem Konsorcjum, spółką prawa hiszpańskiego?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPP2/443-990/12-4/SJ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  Spółka wnosi o potwierdzenie, czy odsetki od Pożyczki będą stanowić dla Niej koszty uzyskania przychodów w dacie ich zapłaty bądź kapitalizacji?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPBI/2/423-1228/12/SD wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy Zainteresowany po zrealizowaniu zadania pn. ,,Wymiana pokrycia dachowego ..." będzie miał możliwość odliczenia i odzyskania podatku VAT na podstawie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPP4/443-440/12-3/TK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  opodatkowanie nagród

  Interpretacja indywidualna sygnatura: DD3/033/78/OBQ/11/PK-689 wydana przez: Minister Finansów

 • Pytanie:
  w zakresie obowiązku opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych czynności wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej mającej siedzibę na Cyprze

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPBI/1/415-1192/12/BK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  przymusowe i automatyczne umorzenie udziałów

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPBII/2/415-1353/12/MZa wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy przychód z działalności społeczno-oświatowej i kulturalnej, jakim obciążani są członkowie Spółdzielni w postaci dodatkowej opłaty jest przychodem opodatkowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych, niemieszczącym się w pojęciu gospodarki zasobami mieszkaniowymi?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPTPB3/423-342/12-2/IR wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

 • Pytanie:
  Korekta podatku VAT przez Gminę.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPP1/443-883/12-2/MK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  Czy przy założeniu, że Spółka uzyska Pozytywne Opinie jednostki naukowej, Spółka może bezpośrednio w zeznaniu podatkowym skorzystać z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania w roku podatkowym 2012, w którym Systemy IT zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - omówionych wyżej wydatków na nabycie Systemów IT (w tym kosztów licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w tym roku podatkowym oraz w roku poprzedzającym ten rok podatkowy, jak również w roku następującym po roku, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB4/423-315/12-7/ŁM wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

3| 4| 5| 6| 7|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY