Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SZUKAJ WG LAT

2016 , 2015 , 2014 , 2013 , 2012 , 2011 , 2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2006 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002 , 2001 , 2000

PYTANIA

 • Pytanie:
  Czy czynności wykonywane w ramach systemu cash poolingu prowadzonego przez Bank podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPBII/1/436-235/12/MZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  Jaki kurs waluty powinien być zastosowany do ustalenia różnic kursowych w momencie zapłaty zobowiązań oraz otrzymania należności w EURO?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPBI/2/423-1216/12/AK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  Sprzedaż gruntu.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPP5/443-40/12-4/PG wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  Obowiązek rozpoznania podatku należnego z tytułu sprzedaży produktów dokonanych przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz X. oraz obowiązek uwzględniania sprzedaży produktów dokonanej przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz X., we własnych rejestrach sprzedaży oraz we własnej deklaracji VAT

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPP2/443-1102/12-5/RR wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Brak opodatkowania pobieranych przez Gminę opłat za zajęcie pasa drogowego.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ITPP1/443-1261/12/AJ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

 • Pytanie:
  Opodatkowanie czynności świadczonych na podstawie kontraktu menedżerskiego.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ITPP1/443-1295/12/DM wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

 • Pytanie:
  Refundacja kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz Gminy. Dokumentowanie opłat pobieranych przez Wspólnotę na podstawie uchwał, ponoszonych przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz Gminy.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPP1/443-1011/12/AZb wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  Nieodpłatne udostępnianie kontrahentom należących do Wnioskodawcy towarów (zamieszczonych na ekspozytorach) wspierających sprzedaż produktów nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 oraz art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Nie jest to też czynność spełniająca definicję odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 lub ust. 2 ustawy o VAT. W konsekwencji, czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPP1/443-1015/12/LSz wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  w zakresie zwolnienia od podatku VAT prowadzanych przez Wnioskodawcę kursów spawalniczych

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPP1/443-1021/12/BM wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  Ustalenie czy czynność sprzedaży nieruchomości na rzecz dzierżawcy stanowić będzie odpłatną dostawę towarów i będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, stawka podatku VAT w związku ze sprzedażą nieruchomości oraz określenie podstawy opodatkowania.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPTPP2/443-757/12-9/JN wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy w związku z prowadzeniem w kolejnych latach działalności Stowarzyszenia zgodnie ze statutem w tym samym zakresie jak dotychczas opisanej, Stowarzyszenie będzie mogło odzyskać podatek VAT?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPP2/443-966/12-4/AD wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji projektu polegającego na budowie sieci szerokopasmowej

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPP3/443-1073/12/EJ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  Uwzględnianie w proporcji sprzedaży obrotu z tytułu dostaw gruntów, budynków i ustanowienie prawa wieczystego użytkowania oraz świadczenia usług dzierżawy.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ITPP1/443-1192/12/MS wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

 • Pytanie:
  Odzyskanie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ITPP1/443-1198/12/BJ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

 • Pytanie:
  Stwierdzić należy, iż przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w nieruchomości stanowiącego majątek odrębny Wnioskodawczyni - wydatkowany w ciągu dwóch lat na spłatę kredytów zaciągniętych na zakup i budowę budynku mieszkalnego, należącego do majątku wspólnego Wnioskodawczyni i Jej małżonka - będzie zwolniony z opodatkowania na warunkach określonych w ww. art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r. Ponadto wydatkami na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 131 cytowanej ustawy, będą wydatki poniesione zakup płytek do łazienki, ceramiki łazienkowej, wykonanie podmurówki domu, wykonanie tarasu, zgodnie z projektem domu, zakup klimatyzacji, która zostanie na stałe wmontowana w wybudowany dom, zakup odkurzacza centralnego, który zostanie na stałe wmontowany w wybudowany dom oraz zabudowa szafami wnękowymi. Natomiast w zakresie wydatków związanych z własnymi celami mieszkaniowymi nie mieści się zakup ogrodzenia działki (słupki, siatka, brama wjazdowa, furtka) oraz zagospodarowanie terenu wokół domu (wyrównanie terenu, nawóz ziemi, zakup nasion trawy).

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB4/415-854/12-2/JK2 wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka zarządu spółki prawa cypryjskiego.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB2/415-891/12-2/JK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  Sprzedaż nieruchomości.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPBII/2/415-1268/12/HS wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  1. Czy udział wprawie własności nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego nabyły jesienią 2012 r. przez Wnioskodawcę w drodze darowizny od syna będzie mógł skorzystać przy sprzedaży przez Wnioskodawcę ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy, jeżeli na dzień sprzedaży na działkach geodezyjnych gruntów do których udział Wnioskodawca nabędzie w drodze darowizny od syna Jesienią 2012 r., wydzierżawionych na potrzeby inwestycji polegającej na wybudowaniu i eksploatacji elektrowni wiatrowych nie będą jeszcze faktycznie wybudowane wiatraki elektrowni wiatrowej ale będą w toku prace zmierzające do przygotowania strony formalnoprawnej inwestycji?2. Czy udział w prawie własności nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego nabyty jesienią 2012 r. przez Wnioskodawcę w drodze darowizny od syna będzie mógł skorzystać przy sprzedaży przez Wnioskodawcę ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 28 Ustawy, jeżeli na dzień sprzedaży danej działki geodezyjnej gruntów do której udział Wnioskodawca nabędzie w drodze darowizny od syna jesienią 2012 r., działka ta nie była w ogóle przedmiotem dzierżawy związanej z budową elektrowni wiatrowych- czyli działka ta nie zmieniła w ogóle swojego charakteru rolnego?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB1/415-890/12-6/IM wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  dochody uzyskane przez Wnioskodawczynię z odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego dochodu na zasadach określonych w art. 30b ust. 1 oraz art. 30b ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym ustalając koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej należy uwzględnić okoliczność, iż wniesienie aportu do spółek osobowych jest neutralne podatkowo.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB1/415-1173/12-4/KS wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Na jakiej podstawie należy wyliczyć wartość nieruchomości do amortyzacji? Czy można przyjąć wartość z aktu notarialnego plus koszty na wykończenie mieszkania?Czy po upływie 1,5 roku potrzebna jest nowa wycena?Na jakich zasadach może Pan dokonać odpisów amortyzacyjnych - czy może stosować metodę liniową amortyzacji (wartość x 1,5%) czy należy zastosować zasady uproszczone?Czy musi Pan prowadzić ewidencję środków trwałych?Czy może Pan dokonać odpisu amortyzacji od początku roku podatkowego czy od momentu pozyskania informacji o możliwości dokonania odpisu?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ITPB1/415-1067/12/PSZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

4| 5| 6| 7| 8|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY