Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SZUKAJ WG LAT

2016 , 2015 , 2014 , 2013 , 2012 , 2011 , 2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2006 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002 , 2001 , 2000

PYTANIA

 • Pytanie:
  - dotyczy wynagrodzenia za pracę przy realizacji projektu "Ośrodki przedszkolne - szansa na dobry start", w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBF/005-1-201/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie

 • Pytanie:
  - dotyczy wynagrodzenia za pracę przy realizacji projektu "Ośrodki przedszkolne - szansa na dobry start", w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBF/005-1-202/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie

 • Pytanie:
  - zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wsparcia pomostowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBD/005-1-F-96/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie

 • Pytanie:
  - dotyczy wynagrodzenia za pracę przy realizacji projektu "Ośrodki przedszkolne - szansa na dobry start", w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBF/005-1-216/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie

 • Pytanie:
  - w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych stypendiów dla uczniów otrzymanych w ramach Działania 2 Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 "Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Europejskiego.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBF/005-1-119/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie

 • Pytanie:
  - dotyczy wynagrodzenia osób bezpośrednio realizujących cel projektu: Reintegracja społeczna i zawodowa "Szansa" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PDF/E/415-134/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie Ośrodek Zamiejscowy w Elblągu

 • Pytanie:
  - dotyczące opodatkowania wynagrodzeń pracowników i osób nie będących pracownikami w części pochodzącej z dotacji unijnych, - dotyczące wynagrodzeń w części pochodzącej z budżetu państwa.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PDF/E/415-103/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie Ośrodek Zamiejscowy w Elblągu

 • Pytanie:
  - dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia otrzymywanego na podstawie umów o pracę i umów zlecenia z tytułu realizacji Drogramu Incjatywy Wspólnotowej EQUAL współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBF/005-1-172/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie

 • Pytanie:
  - dotyczy zaewidencjonowania do przychodów otrzymanych dotacji w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz uznania za koszty uzyskania przychodów wydatków, poniesionych na realizację zadań programowych, pokrytych dotacją.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBD/005-1-P-44/05/2006 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie

 • Pytanie:
  - dotyczy określenia momentu, od którego przysługuje Spółce prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej, prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600 ze zm.).

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBD/4218-005-10/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie

 • Pytanie:
  Według Podatnika koszty związane z pozyskaniem przez spółkę komandytową za pośrednictwem banku środków na swoją działalność stanowią dla Podatnika koszt uzyskania przychodów w momencie poniesienia tych kosztów tj. w dniu zapłaty przez spółkę komandytową faktury banku dokumentującej wykonanie usługi pozyskania środków. Stosownie do art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o pdop koszty uzyskania przychodu z tytułu udziału w spółce nie posiadającej osobowości prawnej określane są u każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału. Zdaniem Podatnika poniesione koszty pozyskania środków nie są związane z konkretnym przychodem wygenerowanym przez spółkę komandytową, jednak ich poniesienie było warunkiem niezbędnym, aby spółka ta rozpoczęła generowanie przychodów. Koszty te mają charakter ogólny (nie związany z przychodem konkretnego roku podatkowego), zatem powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia tj. w dniu zapłaty faktury dokumentującej wykonanie usługi pozyskania środków.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-121/06/KST wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Opodatkowanie podatkiem VAT opłaty za udostępnienie miejsca na cmentarzu komunalnym.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.II/2-4430/6/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Pytanie:
  - dotyczy opodatkowania wynagrodzenia za pracę przy realizacji projektu "Dajmy Sobie Pracę Ekoszansa" , w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBF/005-1-37/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie

 • Pytanie:
  - w przedmiocie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzeń osób, zatrudnionych przy realizacji projektów w ramach Pomocy Technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz wynagrodzeń osób, zatrudnionych przy realizacji projektów z programu PHARE.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBF/005-1-9/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie

 • Pytanie:
  1. zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym otrzymanej dotacji inwestycyjnej oraz podstawowego wsparcia pomostowego, 2. uznania, że nie stanowią kosztu uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne od zakupionych z tej dotacji środków trwałych, 3. jak też inne wydatki pokryte dotacją - podstawowym wsparciem pomostowym.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBD/005-1-F-110/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie

 • Pytanie:
  Czy wypłacone dodatki stażowe są zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 i 47 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBD/005-1-F-77/05/2006 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie

 • Pytanie:
  - dotyczy ustalenia momentu zaliczenia do przychodów dotacji otrzymanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, przeznaczonej na realizację projektu "Mentor multimedialny ? zawód przyszłości" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBD/005-1-P-29/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie

 • Pytanie:
  Czy transakcje których przedmiotem jest przeniesienie praw ... podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czy też podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PO/436/1/0010/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  Czy podatnik ma obowiązek opodatkowania dochodów osiągniętych z tytułu pracy wykonywanej na pokładzie statku armatora z siedzibą na Wyspach Turks i Caicos?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BI/415-0991/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  dotyczy udzielania interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.I/2-4151/33/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie

1| 2| 3| 4| 5|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY