Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SZUKAJ WG LAT

2016 , 2015 , 2014 , 2013 , 2012 , 2011 , 2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2006 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002 , 2001 , 2000

PYTANIA

 • Pytanie:
  Czy w świetle najnowszego orzecznictwa ETS możliwym jest korygowanie VAT należnego z faktur korygujących nie posiadając potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP1/443-156/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Kielcach

 • Pytanie:
  Czy osiągając przychody z kolejnych sprzedaży zabudowanych nieruchomości można korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BF-I/4117-14/42/06/JC wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy nabycie akcji za pośrednictwem domu maklerskiego jest zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PO/436/1/0007/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  Jak należy opodatkowywać przychody z konkursów z dziedziny kultury i sztuki (fotograficzne, malarskie, filmowe oraz z zakresu innych sztuk wizualnych) organizowanych przez instytucje kultury w ramach działań statutowych?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IPB2/4117-55/06/3 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy stanowią koszt uzyskania przychodów wydatki poniesione przez podatnika na zorganizowanie imprezy jubileuszowej (pielgrzymka) ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: II-1/4210-26/06/Int. wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy sprzedawca usług (wydzierżawiający) ma obowiązek wystawić faktury korygujące w przypadku kwestionowania ich prawidłowości przez kupującego (dzierżawcę) oraz czy stanowią one podstawę do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w rozumieniu art. 86 i nast. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku dochodowym od towarów i usług?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/4407/116/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Jak należy opodatkowywać przychody z konkursów z dziedziny kultury i sztuki (fotograficzne, malarskie, filmowe oraz z zakresu innych sztuk wizualnych) organizowanych przez instytucje kultury w ramach działań statutowych?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IPB2/4117-55/06/3 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy przekazanie zięciowi gospodarstwa ogrodniczego w drodze darowizny podlega podatkowi od spadków i darowizn, czy też jest z tego podatku zwolnione?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BD-M/436-87/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Pytanie:
  Czy podatnik ma obowiazek sporządzania informacji PIT-8C w przypadku przekazywania osobom fizycnym prowadzącym działalność gospodarczą, w ramach pokazów instruktażowych, ubrań roboczych z logo firmy wnioskodawcy oraz narzędzi do rozprowadzania fug i kleju?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IPB2/418-0011/06/3 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

 • Pytanie:
  Czy kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży akcji jest zarówno prowizja, jak i odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup tych akcji pomimo, że do ostatecznego zakupu akcji wykorzystana została tylko część uzyskanego kredytu?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBB2-4117/3-0045/2006 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy w zwiazku z otrzymaniem premii Spółka jest obowiązana do obniżenia podatku naliczonego z tytułu WNT w miesiącu wytawienia wewnętrznej faktury korygującej?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP II 443/1241/06/MM wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Czy w związku z otrzymaniem premii Spółka jest uprawniona do obniżenia podatku naleznego z tytułu WNT w miesiącu wystawienia wewnętrznej faktury korygujacej?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP II 443/1240/06 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Czy wartość otrzymywanych dotacji na pokrycie określonych wydatków (kosztów) związanych z organizacją imprezy kulturalnej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT oraz czy ma wpływ na wartość współczynnika (proporcji), o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/4407/112/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  w/s opodatkowania sprzedaży należących do Podatniczki działek budowlanych powstałych w wyniku podziału geodezyjnego i odrolnienia należącej do niej nieruchomości.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PV-I/4407/14-127/06/MZ wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Jednostka podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dotację realizowanego przez nią projektu pt. ?Wsparcie działalności Centrum Rozwoju Lokalnego- Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego w ........?. Dotacja finansowana jest ze środków programu Unii Europejskiej -PHARE 2003. Realizując projekt, Jednostka świadczy bezpłatne usługi na rzecz zainteresowanych podmiotów oraz ponosi wydatki, z których część jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Środki z otrzymanej dotacji ulokowane są na odrębnym rachunku bankowym. Jednostka zadała pytanie, czy może ubiegać się o bezpośredni zwrot podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu, takich jak np. zakup usług hotelowych i gastronomicznych, płaconych z rachunku bankowego, na którym ulokowane są wyłącznie środki z dotacji.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-I/4492-3/06/AD wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  Czy dofinansowanie pochodzące z PFRON oraz Europejskiego Funduszu Społecznego korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast wydatki związane z realizacją ww. projektu nie stanowią kosztów uzyskania przychodu, stosownie do postanowień art. 23 ust. 1 pkt 56 tej ustawy?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.I/1-4151/37/06, IS.I/1-4151/38/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Pytanie:
  Czy wynagrodzenie pracowników projektu (kierownik i dwóch asystentów) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków krajowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest wolne od podatku dochodowego w myśl art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.I/1-4151/39/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Pytanie:
  - dotyczy możliwości zaliczenia wartości diet z tytułu podróży służbowych do kosztów uzyskania przychodów w działalności gospodarczej, prowadzonej jako podmiot jednoosobowy w zakresie świadczenia usług kierowcy na trasach krajowych i zagranicznych.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PDF/E/4117-1-147/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie Ośrodek Zamiejscowy w Elblągu

 • Pytanie:
  dot. wystąpienia przychodu z tytułu umorzenia skapitalizowanych odsetek

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-110/06/IJ wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  czy w świetle art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) pobrane zaliczki w wysokości mniejszej bądź równej 100 % ceny usługi stanowią przychód , jeżeli usługa zostanie wykonana w przyszłości w bliżej nieokreślonym terminie?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-114/06/EŻ wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

4| 5| 6| 7| 8|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY