Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SZUKAJ WG LAT

2016 , 2015 , 2014 , 2013 , 2012 , 2011 , 2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2006 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002 , 2001 , 2000

PYTANIA

 • Pytanie:
  Jakie ciążą na mnie obowiązki, wynikające z przepisów prawa podatkowego, w związku likwidacją działalności gospodarczej i "wyprzedażą" towarów?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.I/1-4151/27/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Pytanie:
  "Czy przedstawiony powyżej sposób sprzedaży gazu w zwolnieniu od akcyzy jest zgodny z przepisami prawa akcyzowego, skoro nie jest spełniony §15 ust. 2 ww. rozporządzenia, ponieważ nie nastąpiła jeszcze formalna sprzedaż gazu płynnego?"

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 440000-PA-9116-415/06/916/JB wydana przez: Izba Celna w Warszawie

 • Pytanie:
  dotyczy udzielania interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.I/1-4151/28/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Pytanie:
  Kwestia zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzeń pracowników, współfinansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PF-I/41171-0022/06/NK wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  K. prowadzi szkolenia, pogadanki połączone z konkursami wiedzy z zakresu zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym dla: rolników podczas ich szkoleń, rolników biorących udział w konkursie "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne", rolników uczestniczących w masowych imprezach (targach rolnych, dożynkach itp.), uczniów średnich szkół rolniczych, a także dzieci z wiejskich i gminnych szkół podstawowych i gimnazjów (konkursy rysunkowe, konkursy wiedzy). Uczestnicy i laureaci konkursów otrzymują nagrody nieprzekraczające kwoty 760 zł. Dzieci w szkołach i gimnazjach otrzymują nagrody o wartości kilku złotych (np. kredki, długopisy, piłki itp.). Czy od wypłacanych nagród należy pobierać 10-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy i sporządzać deklaracje PIT-8A?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.I/1-4150/32/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Pytanie:
  Dotyczy kwestii zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczeń pieniężnych z tytułu "diet" wypłacanych przewodniczącemu Rady.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PF-II/41171-0021/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  W pytaniu zawartym we wniosku Podatnik prosił o wyjaśnienie czy w przypadku wniesienia przez Spółkę wkładu do spółki komandytowej w wysokości 0,5% kapitału spółki z jednoczesnym prawem do udziału w zysku w 95% oraz stratach w 95%, spółka uczestniczy w przychodach i kosztach w 95% .

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-112/06/SZ wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy wykonywanie przedmiotowych projektów, realizowanych w ramach grantu przyznanego przez Prezydenta Miasta, stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: III-3/4407int-80/VAT/06/TK wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy od przyznanego decyzją odszkodowania należy płacić podatek od spadków i darowizn?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PO/436/1/0006/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  Dotyczy możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodu odsetek od kredytu przeznaczonego na zakup akcji oraz mozliwości ujęcia w koszty podatkowe w 2006 roku niezaliczonych w 2005 roku odsetek od w/w kredytu.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PB2/005-SIP-334/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Bydgoszczy

 • Pytanie:
  Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatki poniesione przez spółkę na objęcie udziałów oraz wydatki związane z wniesioną dopłatą, które nie zostały spółce zwrócone mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w związku z uzyskaniem przychodu z tytułu sprzedaży udziałów?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.I/2-4230/10/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Pytanie:
  Czy równowartość dochodu odpowiadająca odpisom amortyzacyjnych nieuznanym za koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlega zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 33 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BI/4218-0020/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  W pytaniu zawartym we wniosku Podatnik zwrócił się o wyjaśnienie czy w sytuacji przejęcia przez Sp. z o.o. "A" spółek Sp. z o.o. "Z-G" oraz Sp. z o.o. "Z-M" zakończy się rok podatkowy spółek przejmowanych i Sp. z o.o. "A" jako ich następca prawny będzie mieć obowiązek złożenia urzędowi skarbowemu zeznania CIT-8 o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym przez poszczególne spółki przejęte.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-113/06/MC wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Dotyczy zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w kwestii ustalenia właściwego dla niego ze względu na miejsce zamieszkania organu podatkowego.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/NB-II/4003/US-5/TZ/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy przychód uzyskany z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość w zamian za uzyskanie praw najemcy lokalu mieszkalnego będącego własnością gminy podlega opodatkowaniu zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BI/415-0433/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  W pytaniu zawartym we wniosku Podatnik zwrócił się o wyjaśnienie czy w sytuacji przejęcia przez Sp. z o.o. "A" spółek Sp. z o.o. "Z-G" oraz Sp. z o.o. "Z-M" zakończy się rok podatkowy spółek przejmowanych i Sp. z o.o. "A" jako ich następca prawny będzie mieć obowiązek złożenia urzędowi skarbowemu zeznania CIT-8 o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym przez poszczególne spółki przejęte.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-113/06/MC wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy przekazywanie napojów alkoholowych kontrahentom, przedstawicielom handlowym i innym osobom współpracującym ze spółką będzie stanowiło koszt uzyskania przychodów?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.I/2-4231/22/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Pytanie:
  Czy wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów kremu typu fluid podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym? Jaka stawka podatku akcyzowego ma zastosowanie w stosunku do sprzedaży tego wyrobu w ramach WDT?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 440000-PA-9116-406/06/898/TK wydana przez: Izba Celna w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy uzyskane przez podatniczkę dochody w związku z realizacją umowy o pracę są w 82% zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IPB2/4117-51/06/3 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaż 10 lokali mieszkalnych wraz z garażami?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/449/64/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

5| 6| 7| 8| 9|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY