Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wzory dokumentów

Szukaj dokumentu:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Nie możesz znaleźć dokumentu? Zamów go >>
Zapytaj o cenę. Zapewniamy bezpłatną wycenę zamawianego dokumentu.

Dokumenty "Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi"

Aneks do umowy spółki cywilnej Aneks do umowy spółki cywilnej
Certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej produkcji roślin Certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej produkcji roślin
Deklaracja do świadectwa zdrowia wystawianego dla zwierząt kopytnych Deklaracja do świadectwa zdrowia wystawianego dla zwierząt kopytnych
Deklaracja do świadectwa zdrowia wystawianego dla zwierząt zającowatych Deklaracja do świadectwa zdrowia wystawianego dla zwierząt zającowatych
Ewidencja zwierząt wprowadzanych na targ / na wystawę / na pokaz / na konkurs / do miejsca gromadzenia zwierząt / bydła / owiec / kóz / świń / koniowatych Ewidencja zwierząt wprowadzanych na targ / na wystawę / na pokaz / na konkurs / do miejsca gromadzenia zwierząt / bydła / owiec / kóz / świń / koniowatych
Formularz do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wieprzowych Formularz do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wieprzowych
Formularz do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych Formularz do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych
Książka leczenia zwierząt gospodarskich oraz zwierząt, z których pozyskane tkanki lub produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi / Ewidencja leczenia zwierząt Książka leczenia zwierząt gospodarskich oraz zwierząt, z których pozyskane tkanki lub produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi / Ewidencja leczenia zwierząt
Książka leczenia zwierząt innych niż zwierzęta gospodarskie oraz zwierzęta, z których pozyskane tkanki lub produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi Książka leczenia zwierząt innych niż zwierzęta gospodarskie oraz zwierzęta, z których pozyskane tkanki lub produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi
Księga rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz Księga rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz
Kwit rozchodu żywego inwentarza Kwit rozchodu żywego inwentarza
Notatnik integrowanej produkcji roślin - UPRAWY ROLNICZE Notatnik integrowanej produkcji roślin - UPRAWY ROLNICZE
Notatnik integrowanej produkcji roślin - UPRAWY SADOWNICZE Notatnik integrowanej produkcji roślin - UPRAWY SADOWNICZE
Notatnik integrowanej produkcji roślin - UPRAWY WARZYWNE Notatnik integrowanej produkcji roślin - UPRAWY WARZYWNE
Odpowiedź na sprzeciw pozwanego Odpowiedź na sprzeciw pozwanego
Okresowe rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej Okresowe rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
Okresowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej Okresowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
Okresowe zbiorcze rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej Okresowe zbiorcze rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
Okresowe zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej Okresowe zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
Oświadczenie producenta rolnego, że jest mikroprzedsiębiorcą albo małym lub średnim przedsiębiorcą Oświadczenie producenta rolnego, że jest mikroprzedsiębiorcą albo małym lub średnim przedsiębiorcą
Pozew o wykup zajętej części nieruchomości Pozew o wykup zajętej części nieruchomości
Pozew o zaprzeczenie ojcostwa Pozew o zaprzeczenie ojcostwa
Protokół kontroli wykonania czynności uniemożliwiających wprowadzenie do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży Protokół kontroli wykonania czynności uniemożliwiających wprowadzenie do obrotu lub bezpośredniej konsumpcji owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży
Protokół pobrania próbki środka ochrony roślin Protokół pobrania próbki środka ochrony roślin
Protokół z nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o. zawierający uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów Protokół z nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o. zawierający uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów
Protokół z pobrania próbek artykułów rolno-spożywczych Protokół z pobrania próbek artykułów rolno-spożywczych
Protokół z pobrania próbek chmielu w ramach procedury jego certyfikacji Protokół z pobrania próbek chmielu w ramach procedury jego certyfikacji
Protokół z ustalenia klas jakości tusz wieprzowych Protokół z ustalenia klas jakości tusz wieprzowych
Protokół z ustalenia klas jakości tusz wołowych Protokół z ustalenia klas jakości tusz wołowych
Rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną Rejestr podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną
Roczne rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej Roczne rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
Roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej Roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
Roczne zbiorcze rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej Roczne zbiorcze rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
Roczne zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej Roczne zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
Rozliczenie dotacji na pokrycie kosztów wykonania badania podstawowego na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej, postępu biologicznego w produkcji roślinnej, rolnictwa ekologicznego Rozliczenie dotacji na pokrycie kosztów wykonania badania podstawowego na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej, postępu biologicznego w produkcji roślinnej, rolnictwa ekologicznego
Świadectwo dla zwierząt żywych przewożonych z gospodarstwa do ubojni Świadectwo dla zwierząt żywych przewożonych z gospodarstwa do ubojni
Świadectwo fitosanitarne Świadectwo fitosanitarne
Świadectwo fitosanitarne w przypadku reeksportu Świadectwo fitosanitarne w przypadku reeksportu
Świadectwo jakości potwierdzające zgodność procesu wyrabiania wyrobu winiarskiego ze specyfikacją (chroniona nazwa pochodzenia) Świadectwo jakości potwierdzające zgodność procesu wyrabiania wyrobu winiarskiego ze specyfikacją (chroniona nazwa pochodzenia)
Świadectwo jakości potwierdzające zgodność procesu wyrabiania wyrobu winiarskiego ze specyfikacją (chronione oznaczenie geograficzne) Świadectwo jakości potwierdzające zgodność procesu wyrabiania wyrobu winiarskiego ze specyfikacją (chronione oznaczenie geograficzne)
Świadectwo miejsca pochodzenia zwierząt Świadectwo miejsca pochodzenia zwierząt
Świadectwo zdrowia dla drobiu przewożonego z gospodarstwa do rzeźni (indyki rzeźne) Świadectwo zdrowia dla drobiu przewożonego z gospodarstwa do rzeźni (indyki rzeźne)
Świadectwo zdrowia dla drobiu przewożonego z gospodarstwa do rzeźni (kury nioski) Świadectwo zdrowia dla drobiu przewożonego z gospodarstwa do rzeźni (kury nioski)
Świadectwo zdrowia dla zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych poddanych ubojowi w gospodarstwie zgodnie z pkt 3a sekcji III załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Świadectwo zdrowia dla zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych poddanych ubojowi w gospodarstwie zgodnie z pkt 3a sekcji III załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004
Świadectwo zdrowia dla zwierząt ubitych na terenie gospodarstwa Świadectwo zdrowia dla zwierząt ubitych na terenie gospodarstwa
Umowa dostawy Umowa dostawy
Umowa pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości (bez prawa wyłączności) Umowa pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości (bez prawa wyłączności)
Upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych  w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” Upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
Upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych nad działalnością grup producentów rolnych i ich związków Upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych nad działalnością grup producentów rolnych i ich związków
Upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych organizacji producentów, związków organizacji producentów i organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynku rybnym Upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych organizacji producentów, związków organizacji producentów i organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynku rybnym
Wniosek o dopuszczenie do obrotu materiału siewnego Wniosek o dopuszczenie do obrotu materiału siewnego
Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza
Wniosek o udzielenie dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe Wniosek o udzielenie dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe
Wniosek o udzielenie dotacji na pokrycie kosztów badań w zakresie rolnictwa ekologicznego Wniosek o udzielenie dotacji na pokrycie kosztów badań w zakresie rolnictwa ekologicznego
Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie do obrotu mieszanki dla ochrony środowiska Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie do obrotu mieszanki dla ochrony środowiska
Wniosek o zasiłek celowy w związku z wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych Wniosek o zasiłek celowy w związku z wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych
Wykaz producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym Wykaz producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym
Wzory świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego Wzory świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (KRS-ZU) Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (KRS-ZU)
Zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych Zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych
Zawiadomienie o wniesieniu protestu Zawiadomienie o wniesieniu protestu
Zgłoszenie kandydata na członka komisji zarządzającej funduszu promocji produktów rolno-spożywczych Zgłoszenie kandydata na członka komisji zarządzającej funduszu promocji produktów rolno-spożywczych

Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@signform.pl

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI