Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SZUKAJ WG LAT

2016 , 2015 , 2014 , 2013 , 2012 , 2011 , 2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2006 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002 , 2001 , 2000

PYTANIA

 • Pytanie:
  Podatek od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku VAT od towarów i usług zakupionych w ramach realizowanej operacji pt.: ,,(...) - adaptacja pomieszczenia na cele muzealne" z zakresu Małych Projektów w ramach działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPP4/443-744/11-3/TK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB2/415-943/11-2/AJ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  Czy zaniechania poboru przez Urząd Miasta podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do podmiotów korzystających z dotacji ze środków budżetu Miasta - stanowiącej pomoc de minimis - na realizację zadań polegających na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła i/lub montaż ekologicznych systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej jest prawidłowe?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPB/II/1/415-815/11/AA wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  1.Czy wynagrodzenie wypłacone pracownikowi, zatrudnionemu w ramach projektu ,,Perspektywa", jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137?2.Czy ulga dotyczy całości wynagrodzenia pracownika, czy też odnosi się tylko do części refundowanej przez Urząd Miasta?3.Jeżeli wynagrodzenie jest wolne od podatku, to w którym momencie należy pomniejszyć podatek - przed wystąpieniem o refundację, czy raczej już po uzyskaniu refundacji i dokonać korekty podatku i wynagrodzenia?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPTPB1/415-187/11-2/ASZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

 • Pytanie:
  W jakiej części koszty remontu elewacji budynku obciążą fundusz remontowy Spółdzielni, a w jakiej stanowić będą koszt uzyskania przychodu dla działalności gospodarczej Spółdzielni?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB3/423-787/11-2/MC wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  W zakresie momentu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków remontowych (bocznica kolejowa).

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ITPB3/423-516/11/PS wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

 • Pytanie:
  1. Czy prawidłowe jest stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku przymusowego umorzenia udziałów wspólnika, który nabędzie te udziały na podstawie umowy darowizny od dotychczasowego wspólnika, na podstawie art. 41 ust. 4 w związku z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wnioskodawca jest obowiązany dokonać poboru zryczałtowanego podatku od uzyskanego przez wspólnika dochodu stanowiącego w przypadku objęcia udziałów w drodze darowizny - nadwyżkę przychodu otrzymanego z tytułu wypłaconego przez wnioskodawcę wynagrodzenia za umarzane udziały nad kosztem - w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów ustalonej na dzień darowizny na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy prawidłowe jest stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku automatycznego umorzenia udziałów wspólnika, który nabędzie te udziały na podstawie umowy darowizny od dotychczasowego wspólnika, na podstawie art. 41 ust. 4 w związku z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wnioskodawca jest obowiązany dokonać poboru zryczałtowanego podatku od uzyskanego przez wspólnika dochodu stanowiącego - w przypadku objęcia udziałów w drodze darowizny - nadwyżkę przychodu otrzymanego z tytułu wypłaconego przez wnioskodawcę wynagrodzenia za umarzane udziały nad kosztem w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów ustalonej na dzień darowizny na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPBII/2/415-1031/11/MMa wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  Czynności dokonywane w ramach usługi zarządzania płynnością finansową nie zostały wymienione w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, czynności te nie będą podlegały opodatkowaniu ww. podatkiem zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-454/11-2/LS wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Możliwość potrącenia zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPBII/1/415-822/11/MK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy biorąc pod uwagę przedstawiony powyżej stan faktyczny w zeznaniu rocznym za 2010 r. Wnioskodawca ma prawo do obniżenia podstawy opodatkowania o wydatki przeznaczone na spłatę odsetek od pełnej kwoty kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe w kwocie 178.000 zł. pomniejszonej o proporcjonalną wartość kredytu przeznaczoną na zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu, czy tylko od kwoty kredytu przeznaczonej na dokończenie inwestycji, tj. 58.000 zł?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB4/415-784/11-2/JK2 wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPP2-443-1226/11-7/AK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Skutki podatkowe zbycia nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPBII/2/415-1398/11/HS wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  W związku ze sfinansowaniem przez Spółkę składki z tytułu polisy ubezpieczeniowej, w której jako ubezpieczeni będą wskazani wszyscy przeszli, obecni i przyszli członkowie zarządu, nieokreśleni z imienia i nazwiska w umowie ubezpieczenia, nie powstanie po stronie tych osób przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zarówno ze stosunku pracy, jak i z działalności wykonywanej osobiście. W związku z powyższym Spółka z tytułu zapłaconych składek ubezpieczeniowych nie będzie zobowiązana pełnić obowiązków płatnika, o których mowa w art. 31 i art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB4/415-131/10//11-8/JK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB2/415-895/11-4/ES wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  Czy otrzymane przez wnioskodawcę odsetki w tej części, która została naliczona przez wnoszącego aport przed dniem aportu i wniesiona w ramach przedsiębiorstwa, stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych ? Przykładowo na dzień aportu w księgach rachunkowych wnoszącego wkład istniały należności z tytułu pożyczki w kwocie 100zł, w tym kwota kapitału 80zł oraz kwota naliczonych odsetek w kwocie 20zł i w takiej wysokości te należności przejdą w ramach przedsiębiorstwa do ksiąg rachunkowych wnioskodawcy. Czy otrzymana po dacie wniesienia aportu spłata kwoty 20zł będzie dla wnioskodawcy przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych ?Czy otrzymane przez wnioskodawcę odsetki w tej części, która została naliczona przez wnoszącego aport przed dniem aportu i wniesiona w ramach przedsiębiorstwa, stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych ? Przykładowo na dzień aportu w księgach rachunkowych wnoszącego wkład istniały należności z tytułu pożyczki w kwocie 100zł, w tym kwota kapitału 80zł oraz kwota naliczonych odsetek w kwocie 20zł i w takiej wysokości te należności przejdą w ramach przedsiębiorstwa do ksiąg rachunkowych wnioskodawcy. Czy otrzymana po dacie wniesienia aportu spłata kwoty 20zł będzie dla wnioskodawcy przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych ?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB3/423-794/11-2/GJ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Powstanie przychodu po stronie udziałowca spółki z o.o. w związku z podziałem spółki przez wydzielenie.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB1/415-873/11-2/EC wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Skuteczność zawiadomienia o wyborze ,,roku podatkowego" w ramach trybu rejestracyjnego podmiotu gospodarczego poprzez nadanie w polskiej placówce operatora publicznego wniosku do właściwego sądu rejestrowego wraz z załączonym zgłoszeniem identyfikacyjnym NIP-2 i umową Spółki, w której określono, że rok podatkowy Spółki trwać będzie od 1 grudnia do 30 listopada, a pierwszy rok podatkowy trwa od dnia zawiązania Spółki, tj. od 23 grudnia 2010 r. do 30 listopada 2011 r., zgodnie z ustawą o KRS

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB5/423-947/11-2/AS wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości przekazania przez płatnika podatnikowi informacji PIT-11 i rocznego obliczenia PIT-40 za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB1/415-1192/11-2/AA wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  Przemieszczanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z wykorzystaniem Systemu EMCS

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPP3/443-1261/11-2/KB wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  w zakresie opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego na cele osobiste podatnika oraz zastosowania zwolnienia podmiotowego

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPP3/443-1038/11/PH wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

6| 7| 8| 9| 10|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY