Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SZUKAJ WG LAT

2016 , 2015 , 2014 , 2013 , 2012 , 2011 , 2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2006 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002 , 2001 , 2000

PYTANIA

 • Pytanie:
  1. Czy w przypadku przekształcenia Spółki z o.o. w spółkę osobową prawa handlowego, tj. w spółkę komandytową bądź spółkę jawną, po stronie Wnioskodawcy powstanie dochód (przychód) opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu zysków z roku poprzedniego oraz z roku, w którym nastąpiło przekształcenie, które to zyski wspólnicy podzielą w ten sposób, że zostaną one przekazane na kapitał zapasowy spółki, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub z jakiegokolwiek innego tytułu?2. Czy w przypadku przekształcenia Spółki z o.o. w spółkę osobową prawa handlowego, tj. w spółkę komandytową bądź spółkę jawną, po stronie Wnioskodawcy będącego udziałowcem Spółki z o.o. powstanie dochód (przychód) opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu środków znajdujących się na kapitale zapasowym spółki przekształcanej a pochodzących z nadwyżki wnoszonej przez SKA do Spółki z o.o. wartości wkładu pieniężnego ponad wartość nominalną udziałów w kapitale zakładowym Spółki z o.o. ?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPBII/2/415-798/14/MW wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  1. Czy Wnioskodawca może czuć się zwolniony z opodatkowania ze sprzedaży Czy wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży dokonanej 15 września 2012 r. na nabycie 13 grudnia 2012 r. lokalu mieszkalnego oraz nabycie towarów i usług związanych z remontem tego lokalu jest wydatkowaniem na własne cele mieszkaniowe, korzystającym ze zwolnienia w podatku dochodowym?2. Czy okoliczność złożenia po terminie formularza PIT-39 za 2012 r. nie pozbawia Wnioskodawcy prawa do skorzystania ze zwolnienia w podatku dochodowym?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPBII/2/415-792/14/MZM wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  opodatkowanie świadczonych usług w ramach wspólnego projektu, prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury korygującej oraz terminu do odliczenia

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPP2/443-849/14/WN wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy koszty zakupu artykułów spożywczych stanowiących poczęstunek na naradach koordynacyjnych i spotkaniach z inwestorami organizowanych na realizowanych budowach (......) powinny zostać podzielone na koszty stanowiące koszt uzyskania przychodu (herbata, cukier, mleko, woda) oraz koszty, które stanowią koszt reprezentacji (kawa, sok do herbaty, drobne słodycze) i Spółka nie może ich zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPTPB3/423-307/14-3/KC wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy w związku z rozważanym zbyciem przez S.K.A. udziałów na rzecz Spółki 2 bez wypłaty wynagrodzenia, w celu ich umorzenia dobrowolnego lub przymusowego, Wnioskodawca, jako akcjonariusz S.K.A., będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 10 ust. l pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych bądź z jakiegokolwiek innego tytułu?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPBI/2/423-1060/14/JD wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy proponowane powyżej przez podatnika skrócone nazwy usług medycznych jakie podatnik zamierza umieszczać na paragonach spełniają wymogi rozporządzenia MF z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPTPP4/443-685/14-2/MK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy zwolnienie od obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadku i darowizn znajdzie zastosowanie w przypadku zawarcia umowy darowizny nieruchomości na rzecz córki pasierba darczyńcy z jednoczesnym ustanowieniem nieodpłatnej dożywotniej służebności osobistej mieszkania na rzecz darczyńcy?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPBII/1/436-284/14/JP wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  Stawka VAT dla dostawy w drodze aportu działek niezbudowanych oraz działek zabudowanych.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPTPP2/443-618/14-4/DS wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy Wnioskodawca będzie miał prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodu pełne odpisy amortyzacyjne od składników majątku zakwalifikowanych do środków trwałych i WNiP" wchodzących skład nabytego w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPTPB3/423-301/14-2/KC wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

 • Pytanie:
  brak prawa do odliczenia podatku VAT, poniesionego w związku z realizacją projektu

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPTPP4/443-694/14-4/ALN wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy kwota odszkodowania uzyskana na podstawie prawomocnego wyroku sądu apelacyjnego jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPBII/1/415-691/14/BJ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy zawierając umowę przeniesienia własności nieruchomości zbytej warunkowo i wydanej przez spadkodawcę, który otrzymał całkowitą zapłacę ceny, bądź w sytuacji, gdy nabywca wystąpi do Sądu o wydanie postanowienia zastępującego oświadczenie woli i takie postanowienie prawomocnie uzyska, Wnioskodawca podlega z tytułu zbycia nieruchomości obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPTPB2/415-488/14-4/MP wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy wyodrębniona Jednostka Y stanowić będzie w dacie Aportu ZCP w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej: ,,updop"), a w konsekwencji, czy w przypadku uzyskania przychodu w postaci otrzymanej spłaty Należności Spółka będzie miała prawo do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wartości podatkowej Należności, która wynika z ksiąg podatkowych X, a zatem wartości tych Należności zaewidencjonowanej w księgach rachunkowych X w dacie sprzedaży towaru lub usługi? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPBI/2/423-1048/14/AK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  Rozliczenie importu usług udzielanie pożyczek (kapitalizacja odsetek)

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPP4/443-401/14/PK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy wycofanie nieruchomości, stanowiących majątek spółki jawnej, na cele własne wspólników w części odpowiadającej udziałowi wspólników we współwłasności nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPBII/1/436-280/14/BD wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  możliwość i moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od obligacji wypłaconych obligatariuszowi.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPBI/1/423-29/14/JS wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  uznanie czynności nieodpłatnego udostępnienia przez Gminę infrastruktury wodnokanalizacyjnej na rzecz ZUK za usługę niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT,

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPTPP1/443-693/14-4/AK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

 • Pytanie:
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ITPP3/443-599/14/BJ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

 • Pytanie:
  w zakresie opodatkowania czynności przekazania samochodu osobowego na cele prywatne i określenia podstawy opodatkowania

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPP2/443-837/14/KO wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  W zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT odpłatnych czynności użycia nośników danych elektronicznych oraz wysyłania materiałów pod wskazany adres.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPTPP2/443-617/14-4/DS wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

6| 7| 8| 9| 10|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY