Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SŁOWO KLUCZOWE: spółka akcyjna ( 261 )

 • Pytanie:
  Uznanie obciążeń za stosowanie niewłaściwych cen za koszty podatkowe.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PDIII423/278/07 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Wpływ różnic kursowych powstałych przy dokonaniu kompensaty wzajemnych zobowiązań i należności w walutach obcych na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PDIII423/79/06 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Na podstawie art. 14 b § 2 oraz art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Spółki z o. o. "A" z dnia 15.05.2006 r. na postanowienie Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu z dnia 28.04.2006 r., Nr PDII/423/1/31/06/RP stwierdzające prawidłowość stanowiska Strony przedstawionego we wniosku z dnia 31.01.2006 r., w sprawie dotyczącej zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych dochodu osiągniętego z tytułu działalności w specjalnej strefie ekonomicznej - Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu odmawia uchylenia zaskarżonego postanowienia z uwagi na to, iż stanowisko Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu przedstawione w Postanowieniu Nr PDII/423/1/31/06/RP z dnia 28.04.2006 r. jest prawidłowe.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD III 423/181/06 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  stosowanie przez zleceniobiorcę stawki 0% w przypadku wykonywania usług uszlachetniania wykonywanych z towarów które nie znalazły się nigdy wcześniej poza terytorium Wspólnoty

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PV-440/IP/1 /2006 wydana przez: Urząd Skarbowy w Koninie

 • Pytanie:
  Jeżeli podatnik przed złożeniem deklaracji VAT-7 nie posiada dokumentów celnych uprawniających do zastosowania stawki 0% VAT, to czy przy opodatkowaniu stawką krajową należy wartośc dostawy traktować jako wartość netto czy jako wartość brutto?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP2-443-2/05/HK/3255 wydana przez: Małopolski Urząd Skarbowy

 • Pytanie:
  Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w (...) zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy słuszne i zgodne z ustawą jest nasze stanowisko o nie naliczniu podatku od towarów i usług za wykonywanie usług przez naszą placówkę tj.: Do kasy Ośrodka wnoszone są od 2 najemców opłaty za: czynsz, ogrzewanie mieszkań, energię, wodę ciepłą, wodę zimną, antenę zbiorczą, rozmowy telefoniczne, ścieki, śmieci stałe. Za dostawę wody zimnej, odprowadzanie ścieków ponoszą opłaty właściciele 7 mieszkań, - wykonuje usługi przewozowe w zakresie dowozu dzieci do szkoły i ze szkoły. Dochody ze świadczonych usług w całości przekazywane są do Starostwa Powiatowego, - ośrodek pobiera od pracowników i od wychowanków opłatę za wyżywienie- środki, dochody budżetowe w ten sposób uzyskane zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w (...) są w całości wpłacane na konto specjalne i przeznaczone na zakup surowców na wyżywienie. W placówce z wyżywienia korzystają dzieci i pracownicy za odpłatnością, natomiast pracownicy kuchni korzystają z wyżywienia bezpłatnie, opłacając od 2004 r. jedynie podatek dochodowy od osób fizycznych.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: US-PP-443/8/2005 wydana przez: Urząd Skarbowy w Choszcznie

 • Pytanie:
  Czy sprzedając rzecz ruchomą użytkowaną ponad 6 miesięcy można zastosować zwolnienie z podatku VAT ?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP/443-17/07/HM wydana przez: Urząd Skarbowy w Nysie

 • Pytanie:
  Czy przy opisanej sprzedaży używanego samochodu osobowego trzeba naliczyć VAT w wysokości 22 % czy też jest to sprzedaż zwolniona z podatku VAT ?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: P-1/443-26/07 wydana przez: Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie

 • Pytanie:
  Według jakiej stawki VAT opodatkować usługi wynajmu pomieszczeń na cele mieszkalne ?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP/443-18/07/HM wydana przez: Urząd Skarbowy w Nysie

 • Pytanie:
  Zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego w związku z dostawą lokalu mieszkalnego wraz z gruntem

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: DP/443-28/07 wydana przez: Urząd Skarbowy w Chełmie

 • Pytanie:
  Jaka powinna być stawka VAT dla usług poradni psychologiczno-terapeutycznej udzielanych przez internet?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1437/ZP/443/71/07/TS wydana przez: Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek

 • Pytanie:
  Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że 11.08.2005 została zawarta umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków, budowli i urządzeń (aportu) na rzecz Strony. Obecnie Urząd Miasta na terenie którego znajduje się w/w nieruchomość wnosi o sprzedaż nieruchomości, w skład której wchodzi działka w użytkowaniu wieczystym oraz nawierzchnia asfaltowa z podbudową (środek trwały Strony). Przejęcie przez Urząd Miasta drogi dojazdowej ma na celu jej modernizację i uzbrojenie. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z zapisem realizacyjnym ,,istniejące i adaptowane drogi dojazdowe". W związku z powyższym stanem faktycznym Strona zwróciła się z pytaniem jaką stawkę VAT należy zastosować do w/w sprzedaży.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1471/VTR2/443-46/07/PG wydana przez: Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

 • Pytanie:
  Pytanie wnioskodawcy: 1) czysprzedaż w ramach małżeńskiej wspólności majatkowej nieruchomości składającej się z działek gruntu ornego, łąk i rowów (grunt niezabudowany) będącej współwłasnością z inną osobą będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług?, 2) czy sprzedaż gruntu niezabudowanego, klasyfikowanego jako grunt orny, rowy i łaki korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PVE/443-5/2007 wydana przez: Urząd Skarbowy w Biłgoraju

 • Pytanie:
  Pytania wnioskodawcy:1) czy sprzedaż w ramach małżeńskiej wspólności majątkowej nieruchomości składającej się z działek gruntu ornego, łąk i rowów będącej jednocześnie współwłasnością z inną osobą jest opodatkowana podatkiem VAT-czy wnioskodawca w tym przypadku występuje w charakterze podatnika tego podatku jako prowadzacy działalność gospodarczą?, 2) czy sprzedaż gruntu niezabodowanego klasyfikowanego jako grunt orny, rowy i łąki korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PVE/443-6/2007 wydana przez: Urząd Skarbowy w Biłgoraju

 • Pytanie:
  Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować w przypadku gdy:podatnik otrzymuje wynagrodzenie za koncert i sam opłaca honoraria dla zaangażowanych muzyków?podatnik otrzymuje wynagrodzenie za koncert, ale honoraria wypłaca muzykom zleceniodawca

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: OG/005/88/PP2/443/27/07 wydana przez: Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach

 • Pytanie:
  Dotyczy zastosowania obniżonej stawki VAT dla robót ziemnych realizowanych na rzecz firm wykonujących sieci wodno - kanalizacyjne.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1434/PV/443-103/07/AG wydana przez: Urząd Skarbowy Warszawa-Praga

 • Pytanie:
  Czy ustanowienie własnościowego prawa do lokalu znajdującego się w budynku, którego budowa została zakończona w 1983 r. i nie ponoszono wydatków na ulepszenie budynku, które przekraczałyby 30 % wartości początkowej, na rzecz byłego najemcy będzie opodatkowana podatkiem VAT ?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: USIII/443/VAT/582/58/07EL wydana przez: Urząd Skarbowy Łódź-Polesie

 • Pytanie:
  Czy w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego (zamieszkałego ale bez przydziału) transakcja ta będzie skutkować obowiązkiem odprowadzenia VAT, czy sprzedaż tego lokalu możemy potraktować jako dostawę zwolnioną z podatku VAT - rynek wtórny (już raz zamieszkały) ?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: D2/443-34/07 wydana przez: Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie

 • Pytanie:
  #61656;Czy wobec zaistniałego stanu faktycznego oraz sposobu sformułowania punktu 11 załącznika 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług Pani działalność konserwatorska zwolniona jest z podatku VAT?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1437/ZP/443/65/07/EZ wydana przez: Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek

 • Pytanie:
  Czy kapitalny remont i adaptacja istniejącego budynku na cele ośrodka rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, będącego własnością Caritas Diecezji Sandomierskiej, należy opodatkować stawką podatku VAT w wysokości 22% ?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: OG/005/661/PP2/443/20/07 wydana przez: Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach

4| 5| 6| 7| 8|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY