Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SŁOWO KLUCZOWE: Konfuzja ( 200 )

 • Pytanie:
  czy wydatki na organizację wyjazdów szkoleniowo-integracyjnych są w całości kosztem uzyskania przychodów dla pracodawcy. Z wyjazdami związane są następujące koszty: przejazdy, posiłki, noclegi, koszty szkolenia, odczytów, wynajęcie Sali i sprzętu na szkolenie oraz koszty imprez rozrywkowo-integracyjnych: zabawy taneczne, turnieje i gry zespołowe mające na celu nauczenie pracownika podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych, współzawodnictwa lub umiejętności pracy w zespole. W niektórych przypadkach, w tego typu wyjazdach, uczestniczą również członkowie rodzin pracowników.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-85/06/KK wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  dot. zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłaconego na mocy wyroku sądowego wynagrodzenia z tytułu bezprawnego korzystania z praw autorskich do utworów reklamowych wraz z odsetkami za zwłokę

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-95/06/KK wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  1. Czy ponoszone przez Spółkę od 1997 r. do dnia dzisiejszego i w przyszłości, wpłaty na podtrzymanie działalności "A" Sp. z o.o. w likwidacji i prowadzenie przez nią postępowań prawnych, stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych?2. W jaki sposób na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy rozliczyć w czasie ponoszone na rzecz "A" Sp. z o.o. w likwidacji wydatki dotyczące podtrzymywania jej egzystencji i prowadzonych postępowań prawnych?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I-4230Z-78/06/JP wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z podwyższeniem kapitału akcyjnego w drodze publicznej emisji akcji?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BD-P/423-12/06/Z wydana przez: Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Pytanie:
  Spółka nabywa za wynagrodzeniem swoje akcje od akcjonariuszy , celem dobrowolnego umorzenia w trybie art.359 KSH. Tytułem wynagrodzenia za skupione akcje przenosi na akcjonariuszy udziały w innej spółce kapitałowej. Po nabyciu akcji Spółka przeprowadza przewidziane prawem postępowanie w przedmiocie umorzenia swoich akcji. Zdaniem Spółki przekazanie wynagrodzenia za skupione akcje w formie udziałów w innej spółce kapitałowej nie powoduje dla niej żadnych konsekwencji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-80/06/WD wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy wydatki na utrzymanie nieruchomości (podatek od nieruchomości, ubezpieczenie nieruchomości), która nie jest wykorzystywana w działalności, jest natomiast przeznaczona do sprzedaży, stanowią koszty uzyskania przychodów w momencie poniesienia ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: II-1/423-89/006/Int./DP wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  W oparciu o przedstawiony we wniosku stan faktyczny, Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy wobec specyfiki i wieloetapowego charakteru produkcji prowadzonej przez Spółkę ? dopuszczalne jest alokowanie kosztów na poszczególnych etapach produkcji do działalności opodatkowanej i zwolnionej przy wykorzystaniu wskaźnika ruchu wyliczonego jako iloraz przychodów ze sprzedaży do sumy przychodów ze sprzedaży oraz wartości przesunięć wewnętrznych.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BD-P/423? 19/06/Z wydana przez: Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Pytanie:
  Czy Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów roku 2005 fakturowane z dnia 31 grudnia 2005 r. koszty nadzoru inwestycyjnego za rok 2003 i prowizje awalową za rok 2004?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: I-1/423-55/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Zielonej Górze

 • Pytanie:
  Czy VAT naliczony z faktur, które służą reprezentacji i reklamie niepublicznej, w przypadku przekroczenia limitu 0,25% przychodów powinien być zaliczony do kosztów ogólnych czy do kosztów limitowanej reprezentacji i reklamy?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PD-006-433/06/KK wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  W wyniku błędu popełnionego w momencie dokonywania przez Spółkę zakupu środków i wartości tworzących zakład doszło do powstania nieujawnionej wartości niematerialnej w postaci wartości firmy nabytej zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Dlatego też Spółka nie może rozliczyć podatkowych odpisów amortyzacyjnych, przypadających na okres między zakupem a ujawnieniem. Ma jednak pełne prawo do dokonywania tych odpisów od momentu ujawnienia wartości firmy do końca okresu przewidzianego przepisem art.16m ust.1 pkt 4.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4230-101/06/EL wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy likwidacja składników majątku, które utraciły charakter środka trwałego, do których spółka dokonywała odpisów amortyzacyjnych, powinna zostać odniesiona w ciężar kosztów uzyskania przychodów bieżącego okresu, gdyż wydatki na ich poniesienie były związane bezpośrednio z osiąganymi przez Spółkę przychodami ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD-1/4218-56/06/I wydana przez: Izba Skarbowa w Lublinie

 • Pytanie:
  W którym okresie Podatnik ma prawo uznania za koszt uzyskania przychodu wydatków udokumentowanych fakturami dotyczącymi roku poprzedniego, otrzymanymi w nowym roku, po zamknięciu ksiąg, tj. po dniu 10 stycznia?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BD-P/423-15/06/Z wydana przez: Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Pytanie:
  1) czy prawidłowe jest stanowisko, że otrzymując informację od Korzystającego o zmianie rodzaju samochodu z ciężarowego na osobowy, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu nie ma obowiązku zmiany metody amortyzacji z degresywnej na liniową ? 2) czy prawidłowe jest stanowisko, że Korzystający dokonując zmian konstrukcyjnych samochodu powodujących, że w dowodzie rejestracyjnym samochód zostanie przeklasyfikowany z samochodu specjalnego ( stawka amortyzacji 14 % ) na samochód ciężarowy lub osobowy ( stawka amortyzacji 20 % ), Finansujący ma prawo począwszy od nowego roku podatkowego dokonać zmian stawki amortyzacji na 20 % ? 3) czy prawidłowe jest stanowisko, że Korzystający dokonując zmian konstrukcyjnych samochodu powodujących, że w dowodzie rejestracyjnym samochód zostanie przeklasyfikowany z samochodu ciężarowego lub osobowego ( stawka 20 %) na samochód specjalny ( stawka 14% ), Finansujący ma obowiązek począwszy od nowego roku podatkowego dokonać zmiany stawki amortyzacji na 14 % ? 4) czy prawidłowe jest stanowisko, że zmiana stawki amortyzacji w przypadku jej zmniejszenia skutkuje koniecznością rekalkulacji umowy i ustalenia nowej wartości hipotetycznej w umowie leasingu opartej na nowej stawce amortyzacji ? 5) czy prawidłowe jest stanowisko, że zmiana stawki amortyzacji w takim przypadku skutkuje koniecznością ustalenia nowego podstawowego okresu umowy leasingu, przy czym do nowego okresu umowy leasingu wlicza się okres dotychczasowy?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PD-4230Z-44/06/EP wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD-1/42180-63/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Czy spółka prawidłowo pod względem podatkowym ujęła w kosztach uzyskania przychodów, począwszy od 1.01.2006 r., wydatki związane z zakupem odzieży roboczej - poprzez rozliczanie ich w okresie trzyletnim?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.I/2-4230/5/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Pytanie:
  czy impreza integracyjna sfinansowana ze środków obrotowych może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PD-4230Z-71/06/ZO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy dokonany zwrot nakładów na budowę pawilonu handlowego, Spółka może amortyzować podatkowo, czy też kwotę zwrotu nakładów należy traktować jak opłatę za wynajem na czas nieokreśłony?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD-1/42180-66/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Pytanie podatnika dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów amortyzacji składników majątku trwałego.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD-1/4218-67/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Czy wydatek poniesiony na ubezpieczenie członków zarządu Spółki - benificjentem ewentualnych odzszkodowań są ubezpieczeni - może stanowić koszt uzyskania przychodu spółki oraz czy wydatek taki kreuje jakikolwiek przychód podatkowy dla ubezpieczonych

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PD-4230Z-67/06/KO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  1. czy powinien zaliczyć koszt polis ubezpieczeniowych do kosztów uzyskania przychodów w roku ich poniesienia, czy też zaliczać w/w wydatek w koszty uzyskania przychodu sukcesywnie, w wysokości 1/12 za każdy miesiąc, 2. czy rokiem poniesienia kosztu jest 2005 r., czy 2006 r., jeżeli polisa została wystawiona z datą 28.12.2005 r. i terminem płatności 10.01.2006 r.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PD-4230Z-68/06/ZO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

6| 7| 8| 9| 10|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY