Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SŁOWO KLUCZOWE: Konfuzja ( 200 )

 • Pytanie:
  Czy w przypadku gdy zapłata odsetek i marży odsetkowej od pożyczki następuje w drodze kompensaty należności Pożyczkobiorcy z zobowiązaniami Pożyczkodawcy są one kosztem podatkowym?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PD-006-61/06/BB wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Spółka w lutym 2006 r. podpisała umowę najmu urządzenia (linii termoformierskiej) ze spółką niemiecką, na podstawie której Wnioskodawca jest zobowiązany do następujących czynności: zapłaty 100.000 euro po podpisaniu umowy, zapłaty 36 rat po 10.000 euro tytułem najmu, zapłaty po 36 m-cach najmu 177.800 euro, po czym przedmiot najmu stanie się własnością Spółki. W związku z powyższym, Podatnik podniósł kwestię przeliczenia kwoty 100.000 EUR (stanowiącej część ceny należnej zbywcy środka trwałego) na walutę polską wg kursu sprzedaży banku z dnia zapłaty tej kwoty.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BD-P/423-9/06/Z wydana przez: Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Pytanie:
  Czy zmiana homologacji samochodu z ciężarowego na osobowy, która odnotowana zostanie również w dowodzie rejestracyjnym pozbawi podatnika prawa do stosowania metody degresywnej amortyzacji od dnia zmiany homologacji i czy będzie skutkowała koniecznością korekty dokonanych wcześniej odpisów amortyzacyjnych metodą degresywną ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: II-2/4210-18/06/Int wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy przepis art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma zastosowanie do następujących wydatków na nabycie udziałów: ?due diligence?, dodatkowe wynagrodzenie dla firmy doradczej wynikające z prowadzenia transakcji, prowizje bankowe związane z zaciągnięciem kredytu na zakup udziałów oraz z utworzeniem rachunku bankowego Escrow, opłaty za wypisy dokumentów sądowych, koszty ustanowienia zabezpieczenia udzielonego kredytu?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BD-P/423?2/06/OD wydana przez: Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Pytanie:
  W pytaniu zawartym we wniosku Podatnik prosił o wyjaśnienie, w którym okresie należy bądź należało zaliczyć do:- kosztów uzyskania przychodów czynsz a następnie odszkodowanie za bezumowne korzystanie z pomieszczeń magazynowych,- przychodów wartość umorzonych bądź przedawnionych zobowiązań związanych ze sprawą.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-84/06/SZ wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  W pytaniu zawartym we wniosku Podatnik prosił o wyjaśnienie czy może dokumentować zakupy elektronicznych biletów lotniczych ( dla pracowników odbywających podróż służbową )dokumentem będącym kopią tzw. "agent kupon", w kontekście brzmienia art. 15 ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-83/06/SZ wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ekwiwalent pieniężny wypłacany emerytom i rencistom w związku z uprawnieniem do korzystania przez nich z energii elektrycznej wg Taryfy Pracowniczej?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1461/DCi-I/423/Z/1/06/AO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Ciechanowie

 • Pytanie:
  Czy koszty finansowania nabycia akcji tj. prowizja, odsetki od kredytu oraz odsetki z tytułu odroczonej płatności za nabyte akcie stanowią koszt uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia. Oraz czy wydatki na objęcie akcji typu podatek od czynności cywilnoprawnych, koszty wyceny akcji , opłaty notarialne stanowią koszt uzyskania przychodu w momencie sprzedaży akcji.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PD-006-167/06/JG wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy użyte w przepisie art. 16g ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych sformułowanie ?różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania do używania?, obejmuje jedynie zrealizowane (płatnościowe) różnice kursowe?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BD-P/423?5/06/Z wydana przez: Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Pytanie:
  Podatnik został zobowiązany do zakończenia we własnym zakresie i na własny koszt robót związanych z budową infrastruktury zewnętrznej, a następnie do przekazania jej nieodpłatnie na rzecz Miasta "J" oraz na rzecz właściwych zarządców i podmiotów. Zdaniem Podatnika, nakłady poniesione na infrastrukturę zewnętrzną są kosztem uzyskania przychodu w momencie nieodpłatnego przekazania jej miastu, ponieważ mają one ścisły związek z przychodami Spółki.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PD-4230Z-65/06/EL wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  czy należy uznać za koszt uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne od nieruchomości wskazanych w aktach notarialnych naliczone przez Spółkę przed podpisaniem umów

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PD/4230Z-38/06/EL wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów całej kwoty zaległej wierzytelności w przypadku gdy tylko część była objęta postępowaniem sądowym i egzekucyjnym.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBB 1/4218-0024/06/2 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

 • Pytanie:
  Spółdzielnia podjęła decyzję o modernizacji i rozbudowie jednego ze swoich pawilonów handlowych. W celu pozyskania środków zawarła umowę najmu na jeden z lokali wchodzących w skład modernizowanego pawilonu. Najemca zobowiązał się partycypować w kosztach modernizacji. Spółdzielnia wniosła o wyjaśnienie , czy kwota partycypacji w kosztach modernizacji stanowi dla niej przychód podlegający opodatkowaniu.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PD-4230Z-62/06/WD wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  dot. wypłaconego odszkodowania z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu. Zdaniem Spółki dotyczy ono bezpośrednio przychodu otrzymanego z tytułu odszkodowania za rozwiązanie umowy dystrybucyjnej, a zatem będzie stanowić koszt podatkowy w lutym 2006 r.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PD-4230Z-64/06/KST wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Spółka z o.o. zwróciła się o interpretację przepisów prawa odnośnie prawidłowości zarachowania do kosztów uzyskania przychodów w swietle art.15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatków ponoszonych przez Spółkę na rzecz emerytów , rencistów oraz osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne, a także wdów i sierot, którzy pobierają rentę po zmarłych pracownikach emerytach lub rencistach , w postaci wypłaty ekwiwalentu pieniężnego związanego z uprawnieniem do korzystania z Taryfy pracowniczej.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1461/DCi-I/423-1/U/06/AO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Ciechanowie

 • Pytanie:
  dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z zastępstwem procesowym

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PD-4230Z-46/06/ZO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy wydatki dotyczące zakupu artykułów spożywczych należy traktować jako wydatki na reprezentację i reklamę i można je zaliczać do kosztów tylko do wysokości 0,25 % przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 28 updop) , czy można je w całości traktować jako koszty uzyskania przychodów?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PD-4230Z-45/06/JM wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy w przypadku środków trwałych amortyzowanych metodą degresywną, można dokonywać miesięcznych odpisów amortyzacyjnych wg formuły:{wartość środka trwałego x 2,00 x roczna stawka amortyzacyjna z Wykazu} / 12 m-cyniezależnie od tego ile miesięcy kalendarzowych liczy rok podatkowy.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: II-2/4210-14/06/Int. wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  1. Czy spółce będącej nabywcą usług przekazanych pracownikom, finansowanych ze środków obrotowych przysługuje prawo do zaliczenia ich w koszty uzyskania przychodu w myśl art. 15 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w miesiącu wykonania usług przez usługodawcę, jeżeli świadczenia te płacone są, usługodawcy w miesiącu następnym po wykonaniu usługi i jej przekazaniu pracownikom? 2. Czy zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów podlegają diety i inne należności za czas odbywania przez pracowników podróży służbowych w miesiącu ich ujęcia w księgach rachunkowych czy w dacie wypłaty tych należności pracownikom? 3. Czy zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów podlegają koszty podatków do diet oraz koszty ryczałtów z tytułu używania samochodów prywatnych na potrzeby spółki w jazdach lokalnych w miesiącu w którym są wypłacane pracownikom?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD-1/42180-22/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  1) Czy w sytuacji, gdy Spółka wykazała VAT należny w wysokości wyższej, niż była zobowiązana ( wskutek błędnego zastosowania przepisów ) oraz nie odliczała podatku naliczonego VAT, zaś kwoty wykazanego VAT należnego oraz nieodliczonego VAT naliczonego zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów możliwe jest zastosowanie art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych poprzez rozpoznanie kwot zwrotu nadpłaty w podatku VAT jako przychodu podatkowego bez obowiązku korygowania wysokości kosztów uzyskania przychodów. 2) W sytuacji, gdy odpowiedź na pytanie 1 jest twierdząca, to czy prawidłowym jest stanowisko, że Spółak powinna rozpoznać kwoty zwrotu nadpłaty w podatku VAT jako przychód podatkowy w momencie faktycznego otrzymania lub rzeczywistego zadysponowania tymi kwotami ( np. zaliczenia na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych ), a nie w momencie złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty oraz skorygowanych deklaracji VAT-7 .

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PD-4230Z-58/06/KK wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

6| 7| 8| 9| 10|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY