Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SŁOWO KLUCZOWE: podatek od czynności cywilnoprawnych ( 948 )

 • Pytanie:
  ,, Czy jeżeli zbędziemy pozostałą część nieruchomości , będziemy zobligowani do zapłaty podatku VAT oraz czy nieruchomość zbyta wcześniej podlega temu podatkowi ? Czy podatkiem są objęte również budynki oraz grunt , który byłby ewentualnie zbyty na rzecz gminy , gdyż jest przeznaczony na drogę ? .Jeżeli powyższe czynności podlegają VAT , jaki obowiązuje termin zapłaty zobowiązania podatkowego. ? "

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PV-440/IP/21/2007 wydana przez: Urząd Skarbowy w Koninie

 • Pytanie:
  Czy sprzedaż działek z majątku prywatnego, które nie były nabyte w celi odsprzedaży jest opodatkowana podatkiem VAT?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: POIV-443/23/07 wydana przez: Urząd Skarbowy w Zamościu

 • Pytanie:
  Zapytujący w 2002r. odziedziczył po ojcu działkę niezabudowaną o powierzchni około 4.500m2.W dniu 18 marca 2005r. Burmistrz Gminy i Miasta ...... zatwierdził podział ww. nieruchomości niezabudowanej na 5 działek ewidencyjnych, w tym: 4 działki o powierzchni około 1.000m2 każda, i jedna działka o powierzchni 351m2 wydzielona jako droga wewnętrzna - dojazd do działek.Zapytujący nosi się z zamiarem sprzedaży ww. działek.W tym stanie faktycznym wnioskodawca zwraca się z zapytaniem: czy sprzedaż ww. działek podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1407/NR/443-10/07/DD wydana przez: Urząd Skarbowy w Grójcu

 • Pytanie:
  Strona pyta, czy sprzedaż nieruchomości podlegała będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jednocześnie zakładając, iż w przyszłości planowana jest sprzedaż innych działek stanowiących własność zgromadzenia, z przeznaczeniem uzyskanych przychodów na działalność charytatywno-opiekuńczą. Strona stoi na stanowisku, iż będzie to sprzedaż zwolniona z podatku VAT.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1439/ZV/P/Pr-36/07/ZS wydana przez: Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer

 • Pytanie:
  Strona pyta, czy będzie zobligowana do zapłacnia podatku VAT po ukończeniu budowy domu i zamieszkaniu, czy będzie zobligowana do zapłacenia podatku VAT w przypadku, gdy będzie w nim zamieszkiwała przez rok, a przed upływem pięciu lat od zakupu działki, ze względów rodzinnych, zdecyduje sie na sprzedaż oraz czy będzie zobligowana do zapłacenia podatku VAT, jeśli sprzeda rozpoczętą budowę w tym roku tzn. w trzecim roku po zakupie działki.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1439/ZV/P/Pr/35/2007/SZ wydana przez: Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer

 • Pytanie:
  Czy pożyczka od podmiotu krajowego będącego podatnikiem VAT jest opodatkowana PCC?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1472/SPC/436-24/07/PM wydana przez: Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy nagroda dla firm podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1425/021/443-9/07/IW wydana przez: Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu

 • Pytanie:
  Dotyczy: sprzedaży gruntów rolnych (z możliwością ustalenia warunków zabudowy) nabytych w drodze darowizny jako czynności wyłączonej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP/443-19/07/V13 wydana przez: Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu

 • Pytanie:
  W złożonym wniosku, Podatnik zwraca się z pytaniem, czy pismo informujące osoby, którym ZDiK sprzedaje bilety komunikacji miejskiej, iż ze względu na zmiany organizacyjne z konkretną datą przechodzą na Gminę Wrocław prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów, spowoduje, iż Gmina Wrocław będzie podatnikiem z tytułu świadczenia tych usług i czy w związku z tym będzie wystawiała faktury i prowadziła ewidencję sprzedaży.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP II 443/1/234/59005/07 wydana przez: Dolnośląski Urząd Skarbowy

 • Pytanie:
  Czy Wspólnota Mieszkaniowa, w skład której wchodzą wyłącznie właściciele lokali użytkowych, prowadzących działalność gospodarczą ma prawo wystawić faktury VAT, polegajace na refakturowaniu nabywanych mediów (tj. prąd, gaz, woda, ścieki) oraz nabywanych usług dotyczących funkcjonowania nieruchomości (tj. usługi porządkowe, ochrona, wywóz śmieci) na poszcególnych właścicieli lokali, na podstawie otrzymanych faktur VAT od dostawców ?Czy Wspólnota może wystawić faktury VAT na wnoszone przez właścicieli zaliczki dotyczące kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, wynagrodzenia zarządcy oraz funduszu remontowego (fundusz remontowy ze stawką 22% obowiązującą dla budynków użytkowych?Agby rozliczyć koszty utzrymania nieruchomości wspólnej w stosunku do wnoszonych zaliczek (takie rozliczenie zgodnie z ustawą o własności lokali sporządza się na koniec roku rozliczeniowego, którym jest rok kalendarzowy), Wspólnota Mieszkaniowa winna wystawić poszczególnym właścicielom faktury VAT obciążające bądź uznajace ?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: OG-005/43/2007/PP/443-25/07 wydana przez: Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach

 • Pytanie:
  ,,Jaką stawką podatku od towarów i usług objęta będzie sprzedaż egzekucyjna nieruchomości stanowiącej własność dłużników . sprawie egzekucyjnej ?."

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PV-440/IP/12/2007 wydana przez: Urząd Skarbowy w Koninie

 • Pytanie:
  1.Czy w Pani sytuacji jako twórca musi Pani płacić podatku VAT po przekroczeniu wartości sprzedaży 10.000 euro w 2006 roku?2.Jeśli nie będzie Pani zwolniona z płacenia podatku VAT od umów o dzieło to czy te usługi będą opodatkowane stawką 7%?.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1437/ZP/443/18/EZ/07 wydana przez: Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek

 • Pytanie:
  Cz podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT grunty, które były oddane w wieczyste użytkowanie przed 1 maja 2004 r.?.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP/443-6/07/HM wydana przez: Urząd Skarbowy w Nysie

 • Pytanie:
  Pytanie dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego od inwestycji realizowanych ze środków PFRON przez jednostkę samorządu terytorialnego.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1425/021/443-11/07/IW wydana przez: Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu

 • Pytanie:
  Czy przychody z działalności gospodarczej oraz z tytułu najmu lokali należy łączyć dla celów podatkowych VAT?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-443/4/90/2007 wydana przez: Urząd Skarbowy w Łukowie

 • Pytanie:
  Czy nałożony obowiązek weryfikacji rocznych raportów należy traktować jako zadanie nałożone przepisami prawa, do realizacji których Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska został powołany i w związku z tym czynności te nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: OG-005/125/2006/PP/443/66/2006/07 wydana przez: Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach

 • Pytanie:
  Czy należy opodatkować podatkiem VAT sprzedaż działek budowlanych oraz dokonać rejestracji w podatku VAT ?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: OG-005/218/2006/PP/443-104/103/2007 wydana przez: Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach

 • Pytanie:
  Czy powinien Pan zapłacić podatek VAT z tytułu sprzedaży działek będących współwłasnością wraz z bratem - X?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1437/ZP/443/2/EZ/07 wydana przez: Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek

 • Pytanie:
  Czy czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłaty za czynności związane z uwzględnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, opłat za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, powinny być opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1407/N-005/US/50/06/DD wydana przez: Urząd Skarbowy w Grójcu

 • Pytanie:
  Czy powinien Pan odprowadzić podatek VAT z tytułu sprzedaży działki

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1437/ZP/ZI/443/435/EZ/06/07 wydana przez: Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek

3| 4| 5| 6| 7|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY