Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SŁOWO KLUCZOWE: wartość rynkowa ( 428 )

 • Pytanie:
  dot. poniesionych wydatków na obsługę prawną związaną z uzyskaniem pozytywnego wyroku dla Spółki, na podstawie którego otrzymała zwrot nadpłaty z tyt. podatku dochodowego łącznie z odsetkami ? czy są te wydatki dla spółki kosztem uzyskania przychodu. Jednocześnie Spółka uważa, że zwrócony podatek wraz z odsetkami stanowi przychód nie podlegający opodatkowaniu.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/006-976/06/ZO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy fakturę VAT można uznać jako dokument stanowiący podstawę zaliczenia wydatku z niej wynikającego do kosztów uzyskania przychodów?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: DPB-1.32-4230-26/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Szczecinie

 • Pytanie:
  dot. momentu uznania za koszt podatkowy, wydatków z tytułu m.in dzierżawy nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby działalności gospodarczej

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-137/06/EŻ wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  czy koszty poniesione w związku ze zwrotem na rzecz Zbywcy nieruchomosci wydatków poniesionych przez niego na opłatę za użytkowanie wieczyste za okres wskazany w umowie stanowią dla ?E? koszt uzyskania przychodu.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-1/07/KO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  czy wydatek poniesiony na zakup sprzętu stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodów z późniejszej odsprzedaży telefonów. W ocenie Spółki wydatek poniesiony przez Spółkę na zakup sprzętu stanowi koszt uzyskania przychodów z późniejszej odsprzedaży telefonów przez Spółkę, ponieważ wydatek ten jest poniesiony w celu uzyskania przychodów ? wynika to z faktu, że zgodnie z treścią łączącego strony stosunku prawnego Spółka nabywa własność telefonów w zamian za przekazanie sprzętu i bez znaczenia jest tu, że przekazanie to ma miejsce na rzecz osoby trzeciej.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-142/06/KS wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy odszkodowanie za niedotrzymanie warunków umowy dzierżawy stanowi koszt uzyskania przychodu ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD.1-4218-74/06/I wydana przez: Izba Skarbowa w Lublinie

 • Pytanie:
  Spółka zwróciła się o potwierdzenie jej stanowiska, że w sytuacji, gdy zarówno budynek jak i prawo wieczystego użytkowania gruntu zostaną wniesione do Spółki aportem, przysługuje jej prawo do dalszego dokonywania odpisów amortyzacyjnych na dotychczasowych zasadach zarówno od inwestycji w obcym środku trwałym (w budynku) oraz od budowli wybudowanej na cudzym gruncie ( parkingu).

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4218Z-1/07/KO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy dotacja otrzymana od Powiatowego Urzędu Pracy na zakup rzeczy nie będących środkami trwałymi w związaku z doposażeniem stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych jest przychodem opodatkowanym ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: II-1/4210-005/07/Int. wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy wydatki poniesione przez Spółkę na dokonanie audytu w spółkach zależnych (w których posiada bezpośrednio lub pośrednio 100% udziałów), mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-135/06/ZO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy można zaliczyć wypłacone na rzecz poszkodowanych podmiotów kwoty odszkodowań do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisu art. 15 ust. 1 updop, jeśli opisane odszkodowania nie są zaliczane do odszkodowań , o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 16 updop, art. 16 ust. 1 pkt 19 updop lub art. 16 ust. 1 pkt 22 updop ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-129/06/ER wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy w świetle postanowień przepisów art. 15 ust. 6, art. 16 ust. 1, art. 16b ust. 1, art. 16g ust. 14, art. 16h ust. 1 pkt 4 i art. 16m ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych : 1) umowę należy traktować jako umowę sprzedaży znaków towarowych "A" i zakwalifikować je jako wartości niematerialne i prawne a jako cenę nabycia przyjąć kwotę 18.000.000 zł, 2) kosztem uzyskania przychodów będą odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej w wysokości 18.000.000 zł, 3) nabyte znaki towarowe należy amortyzować w okresie nie krótszym niż 60 miesięcy, 4) zawartą umowę traktować jako umowę licencji na używanie znaków towarowych i do kosztów uzyskania przychodów zaliczać faktycznie wpłacane raty do Banku "W"?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-123/06/TS wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy spółka może zmniejszyć przychody o wartość przedawnionego zobowiązania zaliczonego do przychodów roku, w którym przedawnienie nastąpiło, w przypadku, gdy dłużnik zrzeknie się korzystania z zarzutu przedawnienia, o który mowa w art. 117 § 2 kodeksu cywilnego? Jeżeli spółka w 2006 r. zrzeknie się prawa do korzystania z zarzutu przedawnienia, wydatek na spłatę tego zobowiązania może być uznany za koszt uzyskania przychodów?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD-I-423/29/06 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Jeleniej Górze

 • Pytanie:
  Czy wydatki poniesione w związku z obsługą poszczególnych procesów pozyskiwania źródeł finansowania (prowizje bankowe, zapłacone odsetki) będą uznane za koszt uzyskania przychodów?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: II-2/4210-31/06/07/Int. wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Dotyczy zgodnego z ustawą z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm./, rozliczenia rozbieżności w wagach wyrobów akcyzowych zharmonizowanych nabywanych przez Spółkę.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PDI/4270-0001/08/PK wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  Czy na podstawie umowy pożyczki Spółka będzie mogła zaliczyć wartość otrzymanych pożyczonych szyn do kosztów uzyskania przychodu w momencie sprzedaży usługi, która będzie obejmować wbudowanie tychże szyn? Czy w przypadku, gdy cena szyn zakupionych w celu ich oddania pożyczkodawcy będzie inna od ceny ustalonej w umowie pożyczki, podatnik będzie miał prawo zaliczyć powstałą różnicę do kosztów uzyskania przychodów (in plus lub in minus)?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BD-P/ 423?31/ 06 /Z wydana przez: Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Pytanie:
  Czy stanowią koszt uzyskania przychodów wydatki poniesione przez podatnika na zorganizowanie imprezy jubileuszowej (pielgrzymka) ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: II-1/4210-26/06/Int. wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  czy powinna w dacie wpływu dotacji na konto dokonać korekty odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia środków trwałych objętych umową z SAPARD zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 14a, czy może zrezygnować ze zwolnienia przedmiotowego i nadal dokonywać odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt uzyskania przychodu? Zdaniem Spółki opodatkowanie całej refundacji w dniu wpływu na konto zwolniłoby Spółkę z obowiązku korygowania kosztów dotyczących zakupu refundowanych środków trwałych zarówno tych, które stanowiły koszty uzyskania przychodu w zeszłym roku jak i przyszłych odpisów amortyzacyjnych.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PD-006-777/06/KO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatki przez nią ponoszone na rzecz emerytów, rencistów oraz osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne, a także wdów (wdowców) i sierot, którzy pobierają rentę po zmarłych pracownikach emerytach lub rencistach, w postaci wypłaty ekwiwalentu pieniężnego związanego z uprawnieniem do korzystania z Taryfy pracowniczej, stanowią koszt uzyskania przychodów. Zdaniem Strony wydatki poniesione przez Spółkę na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego wynikającego z Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy stanowią koszty uzyskania przychodów.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PD-006-207/06/KO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  " Czy w sytuacji kiedy wobec tego samego dłużnika Bank posiada kilka wymagalnych a nieściągalnych wierzytelności za spełnienie przesłanki udokumentowania ich nieściągalności można uznać fakt uzyskania postanowienia organu egzekucyjnego bądź postanowienia sądowego , o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy i PDOP, wydanych w następstwie zakończenia postępowania egzekucyjnego skierowanego z tytułu jednej z tych wierzytelności, bądź zakończeniem postępowania upadłościowego w sposób wskazany w treści art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o PDOP." Organ w odpowiedzi odniósł sie do kwestii występowania w umowie kredytowej/pożyczkowej poręczyciela ( dłużnika solidarnego ).

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-118/06/ER wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Według Podatnika koszty związane z pozyskaniem przez spółkę komandytową za pośrednictwem banku środków na swoją działalność stanowią dla Podatnika koszt uzyskania przychodów w momencie poniesienia tych kosztów tj. w dniu zapłaty przez spółkę komandytową faktury banku dokumentującej wykonanie usługi pozyskania środków. Stosownie do art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o pdop koszty uzyskania przychodu z tytułu udziału w spółce nie posiadającej osobowości prawnej określane są u każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału. Zdaniem Podatnika poniesione koszty pozyskania środków nie są związane z konkretnym przychodem wygenerowanym przez spółkę komandytową, jednak ich poniesienie było warunkiem niezbędnym, aby spółka ta rozpoczęła generowanie przychodów. Koszty te mają charakter ogólny (nie związany z przychodem konkretnego roku podatkowego), zatem powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia tj. w dniu zapłaty faktury dokumentującej wykonanie usługi pozyskania środków.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-121/06/KST wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

4| 5| 6| 7| 8|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY