Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wzory dokumentów

Szukaj dokumentu:

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Nie możesz znaleźć dokumentu? Zamów go >>
Zapytaj o cenę. Zapewniamy bezpłatną wycenę zamawianego dokumentu.

Dokumenty "Ministerstwo Edukacji Narodowej"

Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Arkusz Organizacji Szkoły Podstawowej Arkusz Organizacji Szkoły Podstawowej
Imienny skład Rady jednostki organizacyjnej ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego Imienny skład Rady jednostki organizacyjnej ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego
Informacja o osobach zatrudnionych w jednostce organizacyjnej ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego w dniu złożenia wniosku Informacja o osobach zatrudnionych w jednostce organizacyjnej ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego w dniu złożenia wniosku
Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkoły artystycznej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkoły artystycznej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
Kalkulacja wstępna kosztów wydania podręcznika szkolnego Kalkulacja wstępna kosztów wydania podręcznika szkolnego
Karta oceny pracy nauczyciela zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych Karta oceny pracy nauczyciela zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych
Pozew o zapłatę odszkodowania od pracownika Pozew o zapłatę odszkodowania od pracownika
Protokół ustalenia ilości alkoholu etylowego podczas jego wydania z gorzelni Protokół ustalenia ilości alkoholu etylowego podczas jego wydania z gorzelni
Protokół z prac zespołu akredytacyjnego Protokół z prac zespołu akredytacyjnego
Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
Rozliczenie kosztów wydania podręcznika szkolnego Rozliczenie kosztów wydania podręcznika szkolnego
Sposób powstania podmiotu - załącznik do wniosku o zarejestrowanie spółki jawnej powstałej na skutek przekształcenia spółki cywilnej - (KRS-WH) Sposób powstania podmiotu - załącznik do wniosku o zarejestrowanie spółki jawnej powstałej na skutek przekształcenia spółki cywilnej - (KRS-WH)
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
Wielokrotne pozwolenie indywidualne na czasowy wywóz zabytku za granicę Wielokrotne pozwolenie indywidualne na czasowy wywóz zabytku za granicę
Wielokrotne pozwolenie ogólne na czasowy wywóz zabytków za granicę Wielokrotne pozwolenie ogólne na czasowy wywóz zabytków za granicę
Własna ocena kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych prowadzonego przez placówkę albo inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych Własna ocena kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych prowadzonego przez placówkę albo inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych
Wniosek o dotację przedmiotową do podręcznika szkolnego Wniosek o dotację przedmiotową do podręcznika szkolnego
Wniosek o nadanie odznaki honorowej za zasługi dla ochrony praw dziecka organizacji lub instytucji Wniosek o nadanie odznaki honorowej za zasługi dla ochrony praw dziecka organizacji lub instytucji
Wniosek o nadanie odznaki honorowej za zasługi dla ochrony praw dziecka osobie fizycznej Wniosek o nadanie odznaki honorowej za zasługi dla ochrony praw dziecka osobie fizycznej
Wniosek o przyznanie akredytacji na kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej Wniosek o przyznanie akredytacji na kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej
Wniosek o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki Wniosek o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki
Wniosek o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora / doktora habilitowanego Wniosek o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora / doktora habilitowanego
Wniosek o urlop macierzyński Wniosek o urlop macierzyński
Wniosek o urlop wychowawczy Wniosek o urlop wychowawczy
Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej
Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej
Wniosek o wpis na listę egzaminatorów uprawnionych do sprawowania funkcji przewodniczącego komisji egzaminacyjnej Wniosek o wpis na listę egzaminatorów uprawnionych do sprawowania funkcji przewodniczącego komisji egzaminacyjnej
Wniosek o wydanie zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych Wniosek o wydanie zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwem Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwem
Wniosek o zmianę licencji krajowego transportu drogowego osób Wniosek o zmianę licencji krajowego transportu drogowego osób
Wydruk zestawienia zbiorczego podmiotów prowadzących bazy danych oświatowych Wydruk zestawienia zbiorczego podmiotów prowadzących bazy danych oświatowych
Wzór pokwitowania zapłaty kary przy kontroli przewozu drogowego Wzór pokwitowania zapłaty kary przy kontroli przewozu drogowego
Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - przedmiot działalności - (KRS-ZM) - wzór Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców - zmiana - przedmiot działalności - (KRS-ZM) - wzór
Zaświadczenie o akceptacji kandydata na stopień nauczyciela kontraktowego albo dyplomowanego przez komisję kwalifikacyjną Zaświadczenie o akceptacji kandydata na stopień nauczyciela kontraktowego albo dyplomowanego przez komisję kwalifikacyjną
Zaświadczenie o odbywaniu studiów Zaświadczenie o odbywaniu studiów
Zaświadczenie o odbywaniu studiów doktoranckich Zaświadczenie o odbywaniu studiów doktoranckich
Zaświadczenie o ukończeniu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników Zaświadczenie o ukończeniu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników
Zaświadczenie o ukończeniu kursu (kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych) Zaświadczenie o ukończeniu kursu (kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych)
Zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych Zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych
Zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych Zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych
Zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych uprawniające osobę podejmującą kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym do zwolnienia z zajęć prowadzonych w ramach wymienionego w zaświadczeniu kursu Zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych uprawniające osobę podejmującą kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym do zwolnienia z zajęć prowadzonych w ramach wymienionego w zaświadczeniu kursu
Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego uprawniające do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji wymienionej w zaświadczeniu Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego uprawniające do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji wymienionej w zaświadczeniu
Zaświadczenie o ukończeniu praktyki dla osób wykorzystujących zwierzęta do celów naukowych lub edukacyjnych Zaświadczenie o ukończeniu praktyki dla osób wykorzystujących zwierzęta do celów naukowych lub edukacyjnych
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla osób wykorzystujących zwierzęta do celów naukowych lub edukacyjnych Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla osób wykorzystujących zwierzęta do celów naukowych lub edukacyjnych
Zaświadczenie o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Zaświadczenie o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
Zaświadczenie potwierdzające ukończenie studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia Zaświadczenie potwierdzające ukończenie studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia
Zaświadczenie w sprawie nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą Zaświadczenie w sprawie nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą
Zaświadczenie w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą Zaświadczenie w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą
Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@signform.pl

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI