Money.pl Firma Wzory dokumentów

Urzędowe ZUS Świadczenia rodzinne

Wzory dokumentów

Szukaj dokumentu:

Świadczenia rodzinne

Nie możesz znaleźć dokumentu? Zamów go >>
Zapytaj o cenę. Zapewniamy bezpłatną wycenę zamawianego dokumentu.

Dokumenty "Świadczenia rodzinne"

Kwartalne sprawozdanie / kwartalne zbiorcze sprawozdanie z realizacji zadań przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Kwartalne sprawozdanie / kwartalne zbiorcze sprawozdanie z realizacji zadań przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych zawierające informacje o realizacji zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczących świadczeń rodzinnych Kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych zawierające informacje o realizacji zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczących świadczeń rodzinnych
Kwartalne sprawozdanie/Kwartalne zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych zawierające dane rzeczowe o realizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. Kwartalne sprawozdanie/Kwartalne zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych zawierające dane rzeczowe o realizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
Kwestionariusz wywiadu alimentacyjnego Kwestionariusz wywiadu alimentacyjnego
Kwestionariusz wywiadu, dokonywany w celu uzyskania niezbędnych informacji o osobie deklarującej samotne wychowywanie dziecka, pobierającej świadczenie rodzinne Kwestionariusz wywiadu, dokonywany w celu uzyskania niezbędnych informacji o osobie deklarującej samotne wychowywanie dziecka, pobierającej świadczenie rodzinne
Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
Oświadczenie majątkowe dłużnika alimentacyjnego Oświadczenie majątkowe dłużnika alimentacyjnego
Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów
Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym
Oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o conajmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego Oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o conajmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego
Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania
Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania
Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny lub wydanie duplikatu karty dużej rodziny Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny lub wydanie duplikatu karty dużej rodziny
Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie na podstawie ustawy o funduszu alimentacyjnym Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie na podstawie ustawy o funduszu alimentacyjnym
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa (KRS-Z20) Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa (KRS-Z20)
ZAM Wniosek o zasiłek macierzyński ZAM Wniosek o zasiłek macierzyński
ZAS-31 Wniosek o zasiłek macierzyński za dodatkowy okres ZAS-31 Wniosek o zasiłek macierzyński za dodatkowy okres
Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka
Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów
Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych
Zaświadczenie o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego oraz o wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego Zaświadczenie o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego oraz o wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego
Zaświadczenie/Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły Zaświadczenie/Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły
Zaświadczenie/Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej Zaświadczenie/Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej
Zaświadczenie/oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej Zaświadczenie/oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej
ZUR Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego ZUR Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego

Problemy z zamówieniem dokumentów prosimy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@signform.pl

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI