Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SŁOWO KLUCZOWE: gmina ( 2843 )

 • Pytanie:
  Z treści złożonego wniosku wynika, że Spółka udzieliła pożyczki w kwocie 87.000 zł na okres 3 miesięcy dla Fundacji "X" z przeznaczeniem na rozpoczęcie działania, związanego z projektem realizowanym w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Fundacja otrzymała zgodę Instytucji Zarządzającej Krajową Strukturą Wsparcia na uzyskanie środków niezbędnych do realizacji projektu. Jednak z uwagi na przedłużające się formalności i konieczność podjęcia działań, Fundacja zwróciła się z prośbą do Spółki o udzielenie krótkoterminowej pożyczki niezbędnej do rozpoczęcia projektu. W związku z tym, Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu udzielonej pożyczki.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP I 443/1153/05/AK wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: III-2/4407int-18/VAT/05/AT wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Sposób korekty podatku naliczonego, odliczonego przy nabyciu samochodu osobowego zaliczonego do środków trwałych podlegających amortyzacji, w przypadku sprzedaży ww. pojazdu, zwolnionej od podatku od towarow i usług.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PPB2-4407/I/47/2005 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem jaką stawkę podatku należy zastosować do sprzedaży wymienionych obiektów budowlanych, przy założeniu że wszystkie obiekty byłyby przedmiotem sprzedaży jednoczesnej.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: III-3/4430-347/VAT/05/TK wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: III-2/4430-341/VAT/05/MG wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Jaką stawką opodatkowana jest dostawa garaży wraz z gruntem, na którym są posadowione?(Częstotliwość wykonywania czynności opodatkowanych VAT).

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: Nr PPB2-4407/I/39, 40/2005 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: III-2/4430-279/VAT/05/MG wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Zapytanie dotyczy rozliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem i remontem budynku w części odpowiadającej udziałowi powierzchni budynku przeznaczonej na działalność gospodarczą opodatkowaną, w powierzchni ogółem budynku.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP I 443/1044/05/AW wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: III-2/4430-208/VAT/05/MG wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: III-2/4430-209/VAT/05/MG wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: III-2/4407int-5/VAT/05/MG wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy w przypadku pobierania opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu będącego własnością Skarbu Państwa i znajdującego się na terenie Powiatu, podatnikiem podatku od towarów i usług jest Powiat, czy Starosta Powiatu reprezentujący Skarb Państwa.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP I 443/1041/05/AS wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Podatnik wniósł o wyjaśnienie, czy przysługuje mu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany w fakturach za wieczyste użytkowanie, bez względu na sposób ustalenia wysokości opłaty. Z przedstawionego stanu faktycznego w piśmie wynika, iż wnioskodawca jest wieczystym użytkownikiem gruntów, które nabył: - z mocy prawa z dniem 5.12.1990 r. w trybie określonym w art. 2 ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości (Dz. U. Nr 97, poz. 464 ze zm.), - na podstawie umów o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w formie aktu notarialnego w trybie ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości (Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127 ze zm.) i ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.), - na podstawie umów kupna sprzedaży sporządzonych w formie aktu notarialnego zawartych z innymi osobami prawnymi lub cywilnymi. Podatnik wskazuje, iż postępowanie jednostek samorządu terytorialnego dotyczące wystawiania faktur VAT dokumentujących uiszczenie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów jest zróżnicowane, część gmin dolicza podatek VAT do opłaty, część natomiast uznaje, że ustalona opłata jest ceną brutto. W opinii podatnika przysługuje mu prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany w fakturach za wieczyste użytkowanie jeżeli grunty będące w wieczystym użytkowaniu związane są z prowadzoną działalnością gospodarczą podlegającą opodatkowaniu, bez względu na wysokość wykazanej opłaty rocznej (z doliczonym podatkiem lub wliczonym w cenę). Ewentualne roszczenia w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego mogą być uwzględnione w fakturach korektach, które będą stanowiły podstawę do korekt podatku naliczonego odliczonego od podatku należnego.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP II 443/1077/05/KW wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Opodatkowanie podatkiem VAT składek członkowskich w Stowarzyszeniu Kierowców

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PPB2 443/322/2005 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

 • Pytanie:
  odliczenie podatku naliczonego od paliw nabywanych do samochodu ,ktorego ladownośc jest mniejsza niż określona według wzoru /art.86 ustawy/

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: ZP2-4407/I/7/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu

 • Pytanie:

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: III-1/4430-282/VAT/05/SG wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Pytający jako świadczący usługi pośrednictwa turystycznego podpisał umowę z wrocławską Agencją R. S.A. na realizację projektu "Wdrożenia informatycznego projektu zarządzania ofertami turystycznymi" na który otrzyma fundusze (dotacje) z PHARE. W związku z powyższym jedno z pytań zawartych w piśmie dotyczyło następującej kwestii: "czy można odliczyć podatek naliczony poniesiony w związku z wydatkami na ww. cel, na który otrzymałem dotację"?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP II 443/989/05 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  czy czynności obrony adwokatów świadczone z urzędu na rzecz stron i uczestników postępowania sądowego, za które otrzymają oni opłaty pokrywane przez Skarb Państwa - właściwe sądy, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: ZP2-4407/I/12/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu

 • Pytanie:
  Czy zwolnione są od podatku od towarów i usług, wykonywane przez Agencję Poczty Polskiej, usługi polegające na sprzedaży znaczków pocztowych, towarów pocztowych (książek nadawczych, książeczek RTV, pudełek na paczki) oraz usługi w zakresie przesyłek kurierskich, telegramów, przesyłek poleconych sklasyfikowane według PKWiU pod symbolem 64.11.14 "Usługi świadczone w okienkach pocztowych" oraz "Usługi pośrednictwa pieniężnego pozostałe, gdzie indziej nie wymienione"?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PPB1-4407/I/35/2005 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy zasiłki wypłacane przez starostę bezrobotnym przyjętym na staż oraz ulga we wpłatach do PFRON-u stanowią dopłatę, o której mowa w art. 90 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 533 ze zm.), a przez to czy powinny być ujmowane przy ustalaniu wskaźnika proporcji, o którym mowa w ww. przepisie?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP II 443/881/2005/PK wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

9| 10| 11| 12| 13|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY