Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SŁOWO KLUCZOWE: wypłata ( 279 )

 • Pytanie:
  Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat za wieczyste użytkowanie gruntów ustanowionych przed 01.05.2004 r. w sytuacji, gdy po tej dacie zbyto prawo wieczystego użytkowania gruntów osobom trzecim w drodze umów cywilno-prawnych.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-I/44071-7/07/MJ wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  Czy czynności związane z wynajmem powierzchni ogrodzeń, płotów, ścian budynków itp. przez osoby trzecie dla celów marketingowych, jak również z wynajmem boisk za zawody sportowe, imprezy muzyczne i festyny stanowią prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PPI443/617/07 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Czy Podatnik powinien odprowadzać podatek VAT od realizowanych projektów badawczych zamawianych, w tym od środków otrzymywanych z P. Instytut Naukowo-Badawczy na realizacje umowy w ramach projektu badawczego.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-8/07/KO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Jak dla celów podatku od towarów i usług należy klasyfikować czynność oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste ? jako dostawę towaru, czy też jako świadczenie usług oraz czy obowiązkowi podatkowemu podlegają opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, ustanowionego w oparciu o umowy cywilnoprawne zawarte przed 1.05.2004 r.?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.II/2-4430/4/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Pytanie:
  opodatkowanie sprzedaży garaży mieszczących się w szczycie budynków mieszkalnych wraz z lokalem mieszkalnym.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1461/DCi-II/4407/14-7/07/EO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Ciechanowie

 • Pytanie:
  Czy kwoty napiwków otrzymywanych przez pracowników lub zleceniobiorców Spółki powinny być zaliczane do Jej obrotu i czy powinny one zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.) zwiększać podstawę opodatkowania VAT usług świadczonych przez Spółkę na rzecz klientów?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-90/06/EN wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy dostawa działek budowlanych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP2/443-4/2007 wydana przez: Izba Skarbowa w Kielcach

 • Pytanie:
  1. Czy przekazanie prezentów kontrahentom, przedstawicielom handlowym i innym współpracującym ze spółką w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2. Czy przekazanie kontrahentom, przedstawicielom handlowym i innym osobom współpracującym napojów alkoholowych (w formie prezentu) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu tym podatkiem? 3. Czy podlega opodatkowaniu przekazanie i zużycie w ramach reprezentacji i reklamy artykułów spożywczych podczas spotkań z kontrahentami w siedzibie spółki w ramach prowadzonej działalności gospodarczej? 4. Czy podlega opodatkowaniu przekazanie i zużycie w ramach reprezentacji i reklamy artykułów spożywczych podczas spotkań z kontrahentami poza siedzibą spółki (np. w pomieszczeniach kontrahenta) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej? 5. Czy spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach zakupu towarów zakwalifikowanych do kosztów reprezentacji i reklamy, pomimo przekroczenia limitu 0,25 % przychodu, w przypadku opodatkowania tych czynności, jak również w przypadku ich nie opodatkowania podatkiem od towarów i usług? 6. Czy spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach zakupu usług obcych zakwalifikowanych do kosztów reprezentacji i reklamy, pomimo przekroczenia limitu 0,25 % przychodu, w przypadku ich nie opodatkowania?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.II/2-443/221/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Pytanie:
  Czy nieodpłatne przekazanie infrastruktury zewnętrznej na rzecz Miasta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-95/06/EN wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nieodpłatne zrzeczenie się prawa własności nieruchomości oraz użytkowania wieczystego gruntu

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PI/443-281/06/P/04 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  dotyczy usługi transportowej wykonywanej na zlecenie kontrahenta z Kanady, który nie jest zidentyfikowany dla potrzeb podatku VAT na terenie Unii Europejskiej. Rozpoczecie transportu nastepuje w Finlandii, kończy w Polsce i w całosci przebiega na terenie państw Unii.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1461/DCi-II/443a-8/06/EO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Ciechanowie

 • Pytanie:
  Czy transakcja sprzedaży ekspektatywy ustanowienia odrębnej własności lokalu użytkowego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 22%/

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PH-I/4407/14-171/05/EN wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym, nieodpłatne przekazanie drukowanych materiałów reklamowych oraz prezentów o małej wartości (do 5 zł) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2. Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług związanych z w/w nieodpłatnym przekazaniem? 3. Czy nieodpłatne przekazanie na własność towarów innych niż wymienione w pkt 1 podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 4. Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług związanych z czynnościami wymienionymi w pkt 3? 5. Czy przekazanie gadżetów stanowi nieodpłatne przekazanie towarów na cele związane z prowadzoną działalnością?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-I-44081/11/AD/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wydawania i sprzedaży czasopism. W celu uatrakcyjnienia oferty dołącza do sprzedawanych czasopism różnego rodzaju towary, które są wytwarzane metodami poligraficznymi oraz metodami innymi niż poligraficzne. Powyższe ma służyć zwiększeniu ilości sprzedawanych czasopism. Spółka nabywa przedmiotowe towary i następnie dołącza je do czasopism, nie prowadząc jednocześnie ewidencji osób, którym gadżety (towary) są przekazywane.W związku z powyższym Jednostka zadała pytanie, czy ?cena nabycia?, o której mowa w art. 7 ust. 4 pkt 2 (dotyczy stanu prawnego po 1 czerwca 2005r.) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług(Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), jest ceną netto, czy też ceną brutto.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-I-44081/9/AD/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  W przedmiotowym wniosku, przedstawiając stan faktyczny poinformowano, iż w 2001 r. wnioskodawca odziedziczył działkę rolną (1,409 ha.) - jako współwłaściciel. Na przedmiotowym gruncie dokonano częściowego podziału i w 2003 i 2005 roku dokonano sprzedaży części nieruchomości (wydzielonych działek) - 2 po ok. 30 arów. Zgodnie z aktem notarialnym z kwietnia 2006 r. dokonano kolejnej sprzedaży dwóch działek (nr i nr) z odziedziczonego gruntu. Działki te zostały sklasyfikowane jako pastwiska trwałe (Klasa Ps VI), a zgodnie z opinia urbanistyczna z.03.2006 r. działka Nr jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. Zdaniem wnioskodawcy wymienione transakcje nie są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP II 443/840/2006 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Czy sprzedaż działek budowlanych z uwagi na trudną sytuację zdrowotną i materialna podatnika nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Wnioskodawcy dokonali zakupu grunt rolnego (1 ha.) z zamiarem jego uprawy oraz usytuowaniem na nim swojej siedziby. Wraz z wejściem w życie nowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy (...) (miejscowość...) zakupiony grunt został przekwalifikowana na budowlany. Wnioskodawcy w 2004 r. z uwagi na trudną sytuację zdrowotną i finansową wystąpili o podział gruntu, w wyniku czego geodezyjnie zostało wyodrębnionych 9 działek. Wnioskodawcy oświadczyli również, iż nie mają zamiaru prowadzić działalności gospodarczej, a z 9 działek 2 zostały już sprzedane, natomiast do sprzedaży przeznaczone są jeszcze trzy działki. Państwo (...) nie prowadzą działań marketingowych w zakresie sprzedaży działek, informacje o działkach budowlanych zamieściła gmina na stronach swojego serwisu internetowego. Sprzedaż ma nastąpić prawdopodobnie na rzecz różnych nabywców, a jedyną jej przyczyną ma być - jak podkreślono we wniosku - trudna sytuacja zdrowotna i materialna

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PPII443/774/2006 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  1. Czy sprzedaż wierzytelności własnej wobec klienta powinna być uznana za świadczenie usługi w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług? 2. Czy klasyfikacja sprzedaży wierzytelności własnej jest niezależna od faktu, czy nabywcą usługi będzie podmiot świadczący na rzecz Spółki usługę factoringową czy też nie?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/VR/4407/14-45/06/AP wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Spółka dokonuje zakupu na rzecz pracowników biletów do kina, teatru, na koncerty, itp. oraz opłaca uczestnictwo w zajęciach sportowych, takich jak aerobik, basen i inne. Wydatki te finansowane są w 50% ze środków ZFŚS, a w pozostałej części przez pracowników korzystających z przedmiotowych usług. Zapytanie Podatnika dotyczy kwestii opodatkowania opisanych czynności oraz momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: L.IS.II/2-4430/285/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Pytanie:
  Przedstawiając stan faktyczny poinformowano, iż w 1992 r. wnioskodawcy odziedziczyli grunt (ponad 2 ha.), którego część (0,5 ha.) została w 2005 r. przekwalifikowana na działki budowlane i podzielona (4 działki). Wnioskodawcy oświadczyli również, iż żadne z nich nie prowadzi działalności gospodarczej, nie są podatnikami podatku od towarów i usług, zbycie działek nastąpi na rzecz maksymalnie czterech nabywców. Składając wspomniany wniosek zwrócono się o potwierdzenie stanowiska pytających, iż sprzedaż wspomnianych działek budowlanych nie może zostać uznana za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP II 443/348/2006 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Czy po 1 maja 2004 r. dostawa gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i wpłacone przed 1 maja 2004 r. zaliczki na zakup gruntu będą opodatkowane tym podatkiem?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/HTI/006/14-290/05/BT wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

1| 2| 3| 4| 5|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY