Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SŁOWO KLUCZOWE: Konfuzja ( 200 )

 • Pytanie:
  Czy całość odpisów amortyzacyjnych naliczanych od wartości początkowej środków trwałych, na które wpływają naliczone odsetki od pożyczki udzielonej przez jedynego udziałowca na zakup tych środków trwałych powinna stanowić koszt uzyskania przychodów ? Czy odsetki w momencie ich zapłaty winny podwyższyć dochód do opodatkowania o kwotę odsetek proporcjonalną do nadwyżki w jakiej udzielona pożyczka przekracza wartość zadłużenia do 3-krotności kapitału zakładowego spółki, określoną na dzień zapłaty odsetek ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: II-1/4218-0032/Int./07 wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  1) Czy koszty ponoszone z tytułu płatności poszczególnych rat koncesji należy zaliczyć do kosztów pośrednio związanych z uzyskiwanym przychodem w świetle art.15 ust.4d ustawy CIT . 2) Czy koszty te powinny być podzielone proporcjonalnie do okresu którego dotyczą tj. do okresu pozostałego prawa do korzystania z koncesji ( 2007 ? 2022 ). Spółka powinna ustalić kwotę pozostałą do wpłaty na 1 stycznia 2007r. i podzielić tę kwotę przez 192 ( 16 lat x 12 miesięcy ). Tak ustaloną wartość rozpoznać jako koszt uzyskania przychodu w kalkulacji podatku dochodowego w każdym miesiącu korzystania z koncesji. 3) Czy różnice kursowe dla celów kalkulacji podatku dochodowego powinny być liczone odrębnie od sposobu wyliczenia różnic kursowych w księgach Spółki , ze względu na odmienną wartość zobowiązania z tytułu koncesji w kalkulacji podatku dochodowego.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-53,54/07/WD wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  1) Jakie zasady należy zastosować do wyliczenia różnic kursowych dla poszczególnych transz kredytów w walucie obcej zaciągniętych przed dniem 31.12.2006 r. a spłacanych po tej dacie oraz dla środków pieniężnych w walucie obcej? 2) Jakie zasady należy zastosować do wyliczenia różnic kursowych dla poszczególnych transz kredytów w walucie obcej zaciąganych od 01.01.2007 r. i spłacanych po tej dacie oraz dla środków pieniężnych w walucie obcej?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4210-57/07/KS wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy wypłacone dla studenta budownictwa zgodnie z zawartą umową stypendialną stypendium wraz z kwotą podatku jest kosztem uzyskania przychodów w momencie poniesienia wydatku zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r., jako wydatek poniesiony w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 4218-0020/Int./07 wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka prawidłowo uważa, iż podstawę opodatkowania w transakcji nabycia własnych akcji w celu ich umorzenia powinna stanowić różnica między uzyskaną ceną sprzedaży akcji a wydatkiem na nabycie tych akcji.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-52/07/ZO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy dzień-o którym mowa w art. 15 ust 4e ustawy Ordynacja podatkowa-na który ujęto koszt w księgach rachunkowych, to dzień w którym otrzymana faktura została wpisana do ksiąg rachunkowych, czy dzień który w księgach rachunkowych widnieje jako dzień zaliczenia tej faktury do kosztów ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: II-2/4218-0011/07/Int. wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka prawidłowo postępuje zaliczając do kosztów uzyskania przychodu zapłacony podatek zgodnie z art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który nie został potrącony od należności wypłaconej zagranicznemu kontrahentowi (pyt. 1) oraz czy Spółka prawidłowo sporządza deklaracje IFT-2/IFT-2R informujące tego kontrahenta o uiszczonym podatku w Polsce w sytuacji, gdy Spółka płaci za kontrahenta zryczałtowany podatek z własnych środków (pyt. 2)?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-49/07/ZO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Dotyczy sprawy zaliczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. nr 54, poz. 654 z póź. zm.), do kosztów uzyskania przychodów dofinansowania do studiów licencjackich.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PDI/4270-0015/07/I/KB wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  Czy służące do jazd testowych samochody powinny być wprowadzane do ewidencji środków trwałych, jeśli okres ich użytkowania przekroczy rok?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PDI/4270-0017/07/KMA wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  Wspólnota Mieszkaniowa zwróciła się z zapytaniem czy jako jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych powinna od dokonanej wpłaty na fundusz remontowy zapłacić podatek dochodowy od kwoty wpłaty dokonanej przez Gminę K oraz właścicieli lokalu nr.?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: DPO-1.15-423-43/07 wydana przez: Izba Skarbowa w Szczecinie Ośrodek Zamiejscowy w Koszalinie

 • Pytanie:
  1)Czy zgodnie z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2007 r. który będzie miał zastosowanie do Spółki od dnia 01.02.2007 r.) Spółka w momencie zrealizowania warunków przewidzianych w umowach lub porozumieniach dotyczących premii przysługujących odbiorcom może na koniec okresu rozliczeniowego danej premii zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość należnej odbiorcy premii, w części w jakiej premia ta zgodnie z warunkami umowy jest faktycznie należna za dany okres premiowy, bez względu na moment otrzymania faktury od odbiorcy uprawnionego do tej premii i mimo nie uzyskania jeszcze tej faktury? 2)Które przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powinny znaleźć zastosowanie do kosztów rozliczanych na przełomie lat podatkowych 2006/2007 oraz 2007/2008? Czy powinny być to przepisy ustawy w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2007 .r., czy też w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r.?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-34/07/KO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy można zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki związane z imprezami integracyjnymi, przyjęciami świąteczymi i imprezami rekreacyjno- sportowymi dla pracowników firmy?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4210-51/07/IJ wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka ma prawo zaliczyć w całości wydatki poniesione na nabycie praw i obowiązków wspólnika ( komandytariusza ) w Spółce Komandytowej do kosztów uzyskania przychodów w momencie uzyskania przychodu z udziału w przychodach Spółki Komandytowej w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4210-50/07/KS wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Przedmiotem sporu jest kwestia uznania czy wydatki związane z zawarciem umowy factoringu stanowią koszty bezpośrednio czy też pośrednio związane z uzyskaniem przychodu i czy można zaliczyć je w ciężar kosztów uzyskania przychodu 2006r.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4210-52/07/MC wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Pytanie Spółki dotyczyło potwierdzenia, że: 1)w dacie poniesienia, określonej w art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowią koszt uzyskania przychodów: wydatki związane z zaciągnięciem kredytu na zakup Udziałów (prowizja przygotowawcza), wydatki na sporządzenie aktu notarialnego ? umowy kupna Udziałów, wydatki na podatek od czynności cywilnoprawnych należny od umowy kupna Udziałów, który zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych obciąża Spółkę, wydatki związane z wyjazdem do miejsca zawarcia transakcji i wydatki na wycenę majątku uzasadniającą wycenę Udziałów, 2) wydatki na zapłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na nabycie Udziałów stanowią koszt uzyskania przychodów Spółki w dacie ich faktycznej zapłaty, 3)wydatki odpowiadające cenie kupionych Udziałów będą kosztem uzyskania przychodów w dacie zbycia tych Udziałów.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/005-144/07/ICh wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  1) W odniesieniu do zakupionych produktów spożywczych na wyposażenie stoiska podczas targów farmaceutycznych czy zjazdów lekarzy należy uznać, że stanowią one część działalności reklamowej jaką jest uczestnictwo w targach czy zjazdach, a przez to stanowią koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm./,

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-40/07/JM wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  1) czy w związku z opisanym niżej stanem faktycznym, za prawidłowe należy uznać ustalenie wartości firmy dla celów podatkowych (zgodnie z treścią art. 16g ust. 2 w związku z art. 16g ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) w oparciu o wartość zobowiązań zaciągniętych w walutach obcych ustaloną w dniu dokonania wyceny (przyjmując kursy z dnia 30 września 2006 r.), na podstawie której została skalkulowana wartość przedmiotu aportu (przedsiębiorstwo) oraz nominalną wartość wydanych w zamian udziałów, pomimo iż dla celów rachunkowych transakcja zostanie rozliczona na podstawie kursów obowiązujących w dniu dokonania transakcji, 2) czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę poszczególnych składników majątkowych uprzednio wniesionych aportem w postaci przedsiębiorstwa (art. 55 k.c.), kosztem uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie wartość udziałów wydanych za te składniki majątkowe wraz z kosztami przejętych zobowiązań, odpowiadająca de facto wartości początkowej tych składników majątkowych (ustalonej zgodnie z treścią art. 16g ust. 10 w/w ustawy), pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne dokonane do momentu transakcji sprzedaży.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-26/07/ZO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy poprawnym jest rozliczanie różnic kursowych na rachunku walutowym, przy wycenie wpływów i rozchodów kursem średnim ogłaszanym przez NBP z dnia wpływu tych środków i rozchodu tych srodków ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 4218-0016/Int./07 wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  czy wydatki na wykupienie dla pracowników i członków ich rodzin pakietu świadczeń zdrowotnych mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki w świetle art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-35/07/JM wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Spółka planuje kupować wódkę X od ?B-S? po określonej cenie, a następnie sprzedawać ten produkt z powrotem do producenta ( tj. B-S), po cenie wyższej uwzględniającej narzuconą przez siebie marżę, w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. W powyższej strukturze produkt w ogóle nie opuszczałby składu podatkowego ?B-S?, co pozwoliłoby na uniknięcie dodatkowych kosztów związanych z zabezpieczeniem towaru oraz jego transportem, a także zdecydowanie przyspieszało proces dystrybucji. Jednocześnie byłyby respektowane wszelkie zobowiązania wobec ?M?. W związku z powyższym Strona wnosi o udzielenie informacji, czy wydatki poniesione na zakup wódki X od ?B-S? w celu odsprzedaży będą mogły być zaliczane przez ?P-Z? do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-36/07/KO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

1| 2| 3| 4| 5|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY