Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SŁOWO KLUCZOWE: Konfuzja ( 200 )

 • Pytanie:
  czy koszty z tytułu należnego reasekuratorom udziału w składce, wynikającego z zawartych umów resekuracji proporcjonalnej powinny być na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy o pdop zaliczone do bezpośrednich kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych i w związku z tym rozliczane na takich samych zasadach jak dla celów rachunkowych, tj. być potrącane w tym roku podatkowym, w którym Spółka osiągnie odpowiadające tym kosztom przychody z tytułu składki zarobionej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 w/w rozporządzenia, a który to przychód wynika wprost z brzmienia art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o pdop.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4210-64/07/KST wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy zapłacona kwota odszkodowania wynikającego z ugody sądowej stanowi koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD-1/42180-41/07 wydana przez: Izba Celna w Krakowie

 • Pytanie:
  Podatnik pyta, czy w przedstawionym niżej stanie faktycznym jest uprawniony do uznania za koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych całości płatności związanej z korzystaniem z kapitału udostępnionego przez pożyczkodawcę, w tym również dodatkowego elementu kosztowego o równowartości podatku u źródła, którego ciężar poniesienia spoczywa zgodnie z umowami pożyczek na Spółce.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-58/07/ZO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  - zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup usług doradczych, przygotowujących wnioski w celu ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych na cele inwestycyjne.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBP/4218-005-6/07 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie

 • Pytanie:
  Spółka prosiła o wyjaśnienie czy zapłacone odszkodowanie stanowi koszt uzyskania przychodów.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4210-62/07/SP wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Wątpliwości Przedsiębiorstwa dotyczą określania dnia poniesienia kosztu w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ( postanowień art. 15 ust. 4e)

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4210-61/06/SP wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  czy wydatki na flagi narodowe np. Polski, Austrii, Szwajcarii, Niemiec, Unii Europejskiej symbolizujące kraje, z których Spółka nabywa produkty i technologie, a także wydatki na proporczyki z takimi flagami, które umieszcza przed siedzibą firmy albo wykorzystuje jako wystrój podczas spotkań, szkoleń z kontrahentami stanowią koszty uzyskania przychodów (przypadek 3) na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych . Flagi i proporczyki nie zawierają logo firmy ?S?.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-63/07/ZO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  dot. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na opłacenie kosztów sądowych zarówno w sytuacji występowania w charakterze wierzyciela, jak i dłużnika.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4210-76/07/ICh/PP-I wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  czy na podstawie art.15 ust.1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki poniesione na ubiory służbowe pracowników zatrudnionych przy bezpośredniej obsłudze klientów stanowią koszt uzyskania przychodów.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-59/07/WD wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  1)Czy składka podstawowa finansowana przez pracodawcę, o której mowa w art. 22 ustawy z dnia 22.08.1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych, w ramach pracowniczego programu emerytalnego niezależnie od jego formy, stanowi koszty uzyskania przychodów na gruncie ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych? 2) Czy składka podstawowa finansowana przez pracodawcę, o której mowa w pyt. 1 stanowi koszty uzyskania przychodów, w miesiącu jej zarachowania, czy w miesiącu jej przekazania tj. wydatkowania, na rzecz firmy prowadzącej pracowniczy program emerytalny?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PP-II/4240Z-1/07/BB wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  dot. dnia poniesienia kosztu zdefiniowanego w art. 15 ust .4e ustawy. Podatnik pyta, jaki kurs walut obcych powinien zastosować do rozliczenia transakcji zakupu usług dzierżawy elementów deskowań systemu P z Niemiec.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-66/07/ZO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  dot. dnia poniesienia kosztu zdefiniowanego w art. 15 ust. 4e ustawy. Podatnik pyta, jaki kurs walut obcych powinien zastosować do rozliczenia transakcji zakupu elementów deskowań i rusztowań systemu P z Niemiec, co stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz z Ukrainy, co stanowi import w rozumieniu przepisów ustaw podatkowych.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-67/07/ZO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  dotyczyło potwierdzenia, że w przypadku kalkulacji dodatkowego składnika wynagrodzenia w oparciu o indeks przychodowości produktu, stanowić ono będzie koszt uzyskania przychodów Banku w momencie jego wypłaty. Natomiast w przypadku, gdy indeks przychodowości będzie niższy od pierwotnie zakładanego, to otrzymywana od agencji kwota będzie przychodem podatkowym w momencie jej otrzymania.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4210-66/ICh/PP-I wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Podatnik jako korzystający korzysta z usług leasingu pojazdów samochodowych, w związku z czym ponosi opłaty leasingowe. Jednocześnie zawarta przez Spółkę umowa leasingu zawiera postanowienia dające finansującemu prawo do obciążenia Strony po zakończeniu umowy leasingu kosztem równym szacowanej utracie wartości przedmiotu leasingu. Powyższy koszt obejmuje szkody komunikacyjne nie zgłoszone wcześniej przez Spółkę lub inne usterki przekraczające zasady normalnego zużycia pojazdu w trakcie jego eksploatacji.W ocenie Spółki zapłata przez nią odszkodowania z tytułu utraty wartości pojazdu z przyczyn wskazanych powyżej, stanowi dla niej koszt uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. ? o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.). Jednocześnie opisane odszkodowanie zdaniem Podatnika nie jest zaliczane do odszkodowań o których mowa w przepisach art. 16 ust. 1 pkt 16, art. 16 ust. 1 pkt 19 oraz art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4210-69/07/RM wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  1) Czy poniesione przez Spółkę wydatki, związane z nabyciem udziałów/akcji w innym podmiocie gospodarczym, w części, w której są niezbędne i w sposób bezpośredni łączą się z nabyciem (takie jak np. opłata notarialna czy opłaty administracyjne związane z obrotem giełdowym) stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia? 3) Czy podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony w związku z nabyciem akcji bądź udziałów stanowi koszt uzyskania przychodu w momencie poniesienia? 4)Czy w przypadku zaawansowanych struktur inwestycyjnych, w których Spółka nabywa akcje/udziały w interesujących ją spółkach poprzez podmioty zależne, Spółka ma prawo do uznania wydatków poniesionych w związku z nabyciem udziałów/akcji (tj. wydatków o których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej) na rzecz podmiotów zależnych za koszty uzyskania przychodu Spółki w momencie ich poniesienia przez Spółkę?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-55/07/KO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  W którym roku podatkowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych powinien zostać ujęty koszt związany z przyznanym Spółce dodatkowym limitem produkcji cukru ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP?II/4210?56/07/JM wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Z którego dnia należy zastosować kurs średni NBP w celu przeliczenia kwoty kosztów uzyskania przychodów?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4210-59/07/RM wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka prawidłowo postępuje zaliczając do kosztów uzyskania przychodu zapłacony podatek zgodnie z art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który nie został potrącony od należności wypłaconej zagranicznemu kontrahentowi (pyt. 1)

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-57/07/ZO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czyponiesione przez Spółkę wydatki m.in. na opłaty notarialne, wynagrodzenia wypłacone prawnikom i tłumaczom, koszty noclegów, diet i przejazdów pracowników biorących udział w przygotowaniu dokumentacji rejestrowej spółki, związane z objęciem udziałów w nowo utworzonej spółce zależnej stanowią koszty uzyskania przychodów - z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu w sprawie odmowy dokonania rejestracji spółki ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: II-1/4218-0021/Int./07 wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy poniesione wydatki związane z procesem konsolidacji będą stanowiły koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r.?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BI/423-0026/07 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

1| 2| 3| 4| 5|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY