Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SŁOWO KLUCZOWE: paliwo ( 434 )

 • Pytanie:
  Czy jest możliwe dokonanie przez podatnika obniżenie kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego, w związku z zakupami paliwa do samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej 3.500 kg, używanego na podstawie umowy leasingu zawartej z zagranicznym kontrahentem?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IPB_1/4407-62/06/I wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy zamiana (zbycie) prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego budynkami lub innymi budowlami nie należącymi do zasobów Spółdzielni, jest czynnością zwolnioną od opodatkowania podatkiem VAT ?.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP II 443/296/06 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Czy dla celów podatku od towarów i usług można przyjąć, iż otrzymana premia pieniężna od jednostki zarządzającej w Grupie zakupami towarów w krajach UE jest wynagrodzeniem za świadczenie usługi reklamy?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP II 443/1154/06/MM wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Czy czynności najmu lokalu użytkowego (stanowiącego współwłasność ustawową), w sytuacji gdy umowę najmu tego lokalu podpisała tylko żona wnioskodawcy, nie podlegają opodatkowaniu u wnioskodawcy?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IPB1/449-10/06/I wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy Spółce przysługuje prawo do doliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa do samochodu, który spełnia wymogi wynikające z art. 86 ust. 4 ustawy o VAT lecz jako wynajmowany od niemieckiej firmy, posiada niemiecki numer rejestracyjny i niemiecki dowód rejestracyjny?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/4407/121/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Czy wykonywanie przedmiotowych projektów, realizowanych w ramach grantu przyznanego przez Prezydenta Miasta, stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: III-3/4407int-80/VAT/06/TK wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy w zwiazku z otrzymaniem premii Spółka jest obowiązana do obniżenia podatku naliczonego z tytułu WNT w miesiącu wytawienia wewnętrznej faktury korygującej?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP II 443/1241/06/MM wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Czy w związku z otrzymaniem premii Spółka jest uprawniona do obniżenia podatku naleznego z tytułu WNT w miesiącu wystawienia wewnętrznej faktury korygujacej?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP II 443/1240/06 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Czy wartość otrzymywanych dotacji na pokrycie określonych wydatków (kosztów) związanych z organizacją imprezy kulturalnej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT oraz czy ma wpływ na wartość współczynnika (proporcji), o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/4407/112/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Jak wynika z opisanego stanu faktycznego, podatnik od 1 grudnia 1992 r. prowadził zakład blacharsko-dekarski. Z przyczyn rodzinnych firma została zlikwidowana z dniem 31 marca 2005 r. Po ustaniu problemów rodzinnych, podatnik ponownie uruchomił działalność z dniem 1 sierpnia 2005 r. Obrót osiągnięty przez podatnika w 2005 r. na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej wyniósł 38.174,77 zł. W związku z powyższym wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem, czy jest zobowiązany do zakupu i stosowania kasy fiskalnej. Podatnik stoi na stanowisku, iż nie ma obowiązku zainstalowania kasy fiskalnej ze względu na osiągnięty w 2005 r. obrót.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: OO-II-005/139/IM/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  1. Czy ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej zapłaconą zaliczkę, (z uwzględnieniem dokonanej korekty podatku naliczonego w związku ze zwróceniem przez dostawcę części zaliczki), w przypadku gdy nie dokonano dostawy, 2. Kiedy należy dokonać korekty podatku naliczonego związanego z niezwróconą przez sprzedawcę częścią zaliczki?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/4407/114/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Czy usługi wykonane na rzecz telewizji publicznej, są zwolnione z podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w związku poz. 12 załącznika nr 4 do ustawy, natomiast usługi wykonywane na rzecz telewizji komercyjnej podlegają opodatkowaniu wg stawki 7 % na podstawie art. 41 ust. 2, w związku z poz. 155 załącznika nr 3 do ustawy?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: III-3/4430-675/VAT/06/TK wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy zwrotne przeniesienie własności nieruchomości przez Spółkę w formie aktu notarialnego podlega opodatkowaniu VAT?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/4407/101/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Według jakiej stawki podlega opodatkowaniu podatkiem VAT odsprzedaż lokali mieszkalnych jeszcze przed ich wybudowaniem i przejęciem od dewelopera?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP II 443/937/06 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Czy w związku z zawarciem przez Spółkę aneksów do umowy pożyczki zawartej w 1998 r. z kontrahentem niemieckim, na mocy których odroczeniu uległ termin spłaty pożyczki i wysokość oprocentowania, powstały po stronie Spółki obowiązki w zakresie rozlicznia podatku od towarów i usług?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP II 443/1107/06/MM wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Czy Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na emisję akcji ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: III-3/4407int-75/VAT/06/TK wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy należy opodatkować usługi najmu środków transportu na zasadzie importu usług oraz jaka przyjąć podstawę opodatkowania?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/449/74/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu dostawy w trybie egzekucji nieruchomości?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP II 443/1119/06/MM wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Czy podlega opodatkowaniu dostawa działek budowlanych przez osobę fizyczną, nabytych w drodze darowizny?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IPB_1/4407-33/06/I wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy w przypadku sprzedaży przez współmałżonków działek (współwłasność łączna) przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne wystarczające jest zarejestrowanie się w podatku VAT przez jednego z małżonków, tego który jest upoważniony do zbycia działów?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/449/59/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

1| 2| 3| 4| 5|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY