Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SŁOWO KLUCZOWE: skutki podatkowe ( 399 )

 • Pytanie:
  Spółka czyni starania o dofinansowanie z funduszy unijnych do zakupu maszyn oraz do wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO. Maszyny - środki trwałe zostały już przez Spółkę zakupione i eksploatowane , lecz dofinansowania Spółka jeszcze nie otrzymała. Spółka prosi o wyjaśnienie , czy należy korygować naliczoną amortyzację od eksploatowanych maszyn w momencie otrzymania dofinansowania do ich zakupu.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PD-006-449/06/WD wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć przysługujące od zmarłego dłużnika wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana aktami notarialnymi o odrzuceniu spadku?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD/423-1/06 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Legnicy

 • Pytanie:
  Podatnik pyta czy zwrot kosztów związanych z przejazdem w podróży służbowej dokonany na podstawie oświadczenia o zagubieniu biletu stanowi podstawę do zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-105/06/EŻ wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  dot. kursu NBP po jakim podatnik powinien zarachować koszt. ( Koszt dot. zakupu towarów poza granicami Unii Europejskiej ).

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-79/06/GZ wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  dotyczy straty poniesionej w aktywach na skutek wydatkowania środków pieniężnych w wyniku unieważnienia przez sąd umowy kredytowej, i możliwości zaliczenia tej straty na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do kosztów uzyskania przychodu.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-108/06/TS wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy do wartości zadłużenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy wliczyć wartość odsetek tylko naliczonych od pozostałych do spłaty pożyczek ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: II-2/4210-26/06/Int wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Spółka zawarła z Domem Maklerskim "X" umowę świadczenia usług brokerskich oraz otwierania i prowadzenia rachunku papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnego. Spółka dokonywała wpłat i wypłat z rachunku w "X". W wyniku powództwa Sąd wyrokiem z dnia 21.05.2004 r. zasądził zwrot kwoty środków zgromadzonych na rachunku Spółki "C" wraz z odsetkami ustawowymi. Wszczęta egzekucja nie przyniosła skutku. Spółka otrzymała postanowienie o umorzeniu postępowania komorniczego. W opinii Spółki może ona zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, jako straty w środkach obrotowych, kwoty dokonanych wpłat na rachunek Domu Maklerskiego. Zdaniem Spółki poniesione przez nią straty w środkach obrotowych stanowią dla Spółki koszt roku 2005, kiedy to Spółka otrzymała urzędowe potwierdzenie w postaci postanowienia o umorzeniu postępowania wobec bezskutecznej egzekucji z majątku Domu Maklerskiego.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4218Z-14/06/IJ wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  czy na podstawie art.16 ust. 3 f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów rezerwę w wysokości przewidzianej w art. 16 ust. 1 pkt 26 lit. d/ utworzoną także na wierzytelności z tytułu kredytów ( pożyczek) oraz gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek udzielonych po dniu 1 stycznia 1997 r. , a zaliczonych do kategorii stracone przed dniem 1 stycznia 2003 r., jeżeli ich nieściągalność nie została uprawdopodobniona?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-109/06/EŻ wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy koszty naprawy powypadkowej samochodu będą stanowiły koszt uzyskania przychodów? Czy otrzymane odszkodowanie z polisy sprawcy będzie stanowiło przychód Spółki?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD-1/42180-78/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Spółka ma wątpliwości w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości pojazdu przewyższającej równowartość 20.000 euro. , w sytuacji gdy amortyzacja dotyczy samochodu oddanego w najem

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-98/06/KK wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy słusznie skorygowaliśmy koszty uzyskania przychodów w 2005r o kwotę otrzymanej dotacji w dniu 29.03.2006r. w wysokości 10.987,61 PLN oraz czy słusznie skorygowaliśmy koszty uzyskania w bieżącym okresie o kwotę otrzymanej dotacji dnia 20.04.2006r., czy należało skorygować koszty w roku 2005 i dokonać korekty deklaracji CIT-8 za 2005r.?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: II-1/4210-22/Int./06 wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Spółka zastanawia sie, czy przejęte wraz z całym przedsiębiorstwem państwowym zobowiązania tego Przedsiębiorstwa, których kwoty były w nim wyłączone z kosztów uzyskania przychodów :1) powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu podatkowej wartości początkowej firmy (czyli: powinny pomniejszać wartość rynkową składników majątkowych wchodzących w skład kupionego przedsiębiorstwa z dnia kupna), co oznacza, że będą one pomniejszać podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym sukcesywnie, w formie odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy; 2) nie powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu podatkowej wartości początkowej firmy (czyli: nie powinny pomniejszać wartości rynkowej składników majątkowych wchodzących w skład kupionego Przedsiębiorstwa z dnia kupna), co oznacza, że staną się kosztem uzyskania przychodów już w momencie faktycznej zapłaty, bądź nie staną się nimi w ogóle.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-102/06/KK wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  dotyczyło zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów albo przychodów podlegających opodatkowaniu różnic kursowych powstałych w związku z rozliczeniem płatności związanych z transakcją faktoringu walutowego.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PD-4230Z-47/06/SZ wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  czy możliwe jest po stronie najemcy samochodu osobowego, zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu, czynszu płaconego wynajmującemu, kosztów paliwa, przeglądów, ubezpieczenia etc.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I-4230Z-99/06/JP wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy amortyzacja naliczona od wartości początkowej środka trwałego wniesionego do Spółki w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod firmą X stanowi w całości koszt uzyskania przychodów ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: II-2/4210-19/06/Int./AKK wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy wydatki z tytułu premii pieniężnej powinny być odniesione w koszty podatkowe w momencie ich zapłaty?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BD-P/423?20/06/Z wydana przez: Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Pytanie:
  Czy wydatki sfinansowane ze środków obrotowych poniesione na zorganizowanie wyjazdu integracyjnego dla pracowników oraz na świąteczne spotkanie okolicznościowe stanowią koszty uzyskania przychodów?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD-1/4218-74/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Spółka postawiła pytanie, od kiedy koszty uzyskania przychodów wspólnika spółki komandytowej zostaną zmniejszone/zwiększone w przypadku obniżenia przez spółkę komandytową indywidualnie przyjętych stawek amortyzacyjnych lub rezygnacji z ich czasowego obniżenia.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-76/06/EL wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD.1-4218-50/06/I wydana przez: Izba Skarbowa w Lublinie

 • Pytanie:
  Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu nabytych praw do emisji gazów.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD.1-4218-51/06/I wydana przez: Izba Skarbowa w Lublinie

5| 6| 7| 8| 9|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY