Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SŁOWO KLUCZOWE: skutki podatkowe ( 399 )

 • Pytanie:
  1) Czy nakłady Spółki związane z przebudową i rozbudową budynku biurowo- magazynowego należy zakwalifikować jako ulepszenie istniejącego budynku biurowo-magazynowego. 2) Czy częściowa likwidacja budynku biurowo - magazynowego umożliwi odniesienie w koszty nieplanowanego odpisu określonego od zlikwidowanej części. 3) Czy Spółka po dokonaniu ulepszenia ? ma prawo nadal stosować 10% stawkę amortyzacyjną przyjętą w momencie przyjęcia budynku biurowo ? magazynowego do ewidencji. 4) Czy o wartość elewacji aluminiowej z elementami szklanymi (wspólnej dla budynku biurowo ? magazynowego i dwóch hal) należy powiększyć wartość początkową budynku biurowo ? magazynowego i dwóch hal proporcjonalnie do powierzchni ścian budynków pokrytych tą elewacją.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-4/07/GZ wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  1) Czy Spółka może dokonać rozliczenia przedmiotowych transakcji dla potrzeb podatku CIT w sposób wynikowy tj. uwzględnić w deklaracji podatkowej za miesiąc, w którym dokonano potrącenia odpowiednio jedynie dochód bądź stratę z całej transakcji ? 2) Czy Spółka w swoich rozliczeniach podatkowych może wykazać jako koszt uzyskania przychodu kwotę wypłaconej nadwyżki korzyści ponad kwotę odszkodowania i innych należności od Pierwszego korzystającego ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-3/07/BB wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Spółka zwraca się z prośbą o potwierdzenie, iż różnica pomiędzy kwotą spłaty pożyczki dokonaną w walucie polskiej, a wartością pożyczki udzielonej w walucie obcej zarachowaną w walucie polskiej na dzień jej zaciągnięcia ( wynikająca z różnicy kursu waluty obcej pomiędzy dniem zaciągnięcia i spłaty pożyczki ) nie realizuje różnic kursowych w rozumieniu przepisów podatkowych korygujących koszty/przychody podatkowe

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4210-9/07/KS wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy wydatki poniesione na zorganizowanie imprezy integracyjnej dla pracowników Spółki stanowią koszty uzyskania przychodów?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IPB2/4218-2/07 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

 • Pytanie:
  Pytanie Spółki dotyczy kwestii uznania za koszt uzyskania przychodów należności nieściągalnych wynikających ze sprzedaży udziałów, które na podstawie przepisu art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zostały zarachowane jako przychód należny.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BD-P/423?251/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Pytanie:
  Jak na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy kwalifikować wydatki ponoszone na opracowanie wniosku przez firmę doradczą oraz inne wydatki ponoszone przez spółkę związane z opracowaniem i złożeniem wniosku o uzyskanie dotacji z Unii Europejskiej w przypadku, gdy dotacja zostanie przyznana i gdy nie zostanie przyznana? Czy otrzymana dotacja będzie stanowiła przychód podatkowy? Czy świadczenia pieniężne wypłacone poborowym odbywającym służbę zastępczą należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, a otrzymany zwrot tych wydatków do przychodów podatkowych, czy też traktować w ewidencji księgowej zarówno wydatki, jak i ich zwrot jako rozrachunki z podmiotem dokonującym zwrotu?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: P1-D/423-0019/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Pytanie:
  czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość utylizowanych towarów oraz koszt utylizacji ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-8/07/JM wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  czy ustalając limit wysokości kosztów na reprezentację i reklamę niepubliczną wynoszący 0,25% przychodów (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), powinien w ogólnej kwocie przychodów stanowiącej podstawę ustalania tego limitu uwzględnić również przychody osiągnięte z działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-2/07/ZO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  - dotyczy kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconych odsetek od kredytu, do spłaty którego Spółka przystąpiła jako dłużnik solidarny.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBP/E/4218-1-2/07 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie Ośrodek Zamiejscowy w Elblągu

 • Pytanie:
  Jak kwalifikować nakłady na inwestycje w nową infrastrukturę firmy poniesione na terenie strefy, gdy z infrastruktury tej korzysta się również przy wytwarzaniu produktów, których produkcję rozpoczęto po ustanowieniu strefy? Czy taka inwestycja ma wpływ na uznanie przychodów ze sprzedaży produktów wytwarzanych poza strefą za przychody uzyskane w strefie ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD3-4231-10/07 wydana przez: Izba Skarbowa w Kielcach

 • Pytanie:
  czy wydatek z tytułu przekazania syndykowi masy upadłości kwoty pieniężnej niezbędnej na zapłatę przez dłużnika należnego podatku VAT, który w ocenie syndyka jest wydatkiem na utrzymanie mienia, do którego pokrycia wierzyciel jest zobowiązany na podstawie art. 73 ust. 3 ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, może rozpoznać jako koszt uzyskania przychodu w momencie sprzedaży przejętego zabezpieczenia.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-7/07/ZO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o p.d.o.p kwoty dopłat pracodawcy oraz kwoty wypłat ekwiwalentu dla osób uprawnionych winny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w pełnej wartości, czy tylko w kwocie pomniejszonej o podatek VAT ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 4210-0003/Int./07 wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Pytanie Podatnika dotyczy podatkowego sposobu rozliczenia otrzymywanego z PFRON dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BD-P/423?32/06/Z wydana przez: Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Pytanie:
  dot. poniesionych wydatków na obsługę prawną związaną z uzyskaniem pozytywnego wyroku dla Spółki, na podstawie którego otrzymała zwrot nadpłaty z tyt. podatku dochodowego łącznie z odsetkami ? czy są te wydatki dla spółki kosztem uzyskania przychodu. Jednocześnie Spółka uważa, że zwrócony podatek wraz z odsetkami stanowi przychód nie podlegający opodatkowaniu.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/006-976/06/ZO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy fakturę VAT można uznać jako dokument stanowiący podstawę zaliczenia wydatku z niej wynikającego do kosztów uzyskania przychodów?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: DPB-1.32-4230-26/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Szczecinie

 • Pytanie:
  dot. momentu uznania za koszt podatkowy, wydatków z tytułu m.in dzierżawy nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby działalności gospodarczej

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-137/06/EŻ wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  czy koszty poniesione w związku ze zwrotem na rzecz Zbywcy nieruchomosci wydatków poniesionych przez niego na opłatę za użytkowanie wieczyste za okres wskazany w umowie stanowią dla ?E? koszt uzyskania przychodu.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-1/07/KO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  czy wydatek poniesiony na zakup sprzętu stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodów z późniejszej odsprzedaży telefonów. W ocenie Spółki wydatek poniesiony przez Spółkę na zakup sprzętu stanowi koszt uzyskania przychodów z późniejszej odsprzedaży telefonów przez Spółkę, ponieważ wydatek ten jest poniesiony w celu uzyskania przychodów ? wynika to z faktu, że zgodnie z treścią łączącego strony stosunku prawnego Spółka nabywa własność telefonów w zamian za przekazanie sprzętu i bez znaczenia jest tu, że przekazanie to ma miejsce na rzecz osoby trzeciej.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-142/06/KS wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy odszkodowanie za niedotrzymanie warunków umowy dzierżawy stanowi koszt uzyskania przychodu ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD.1-4218-74/06/I wydana przez: Izba Skarbowa w Lublinie

 • Pytanie:
  Spółka zwróciła się o potwierdzenie jej stanowiska, że w sytuacji, gdy zarówno budynek jak i prawo wieczystego użytkowania gruntu zostaną wniesione do Spółki aportem, przysługuje jej prawo do dalszego dokonywania odpisów amortyzacyjnych na dotychczasowych zasadach zarówno od inwestycji w obcym środku trwałym (w budynku) oraz od budowli wybudowanej na cudzym gruncie ( parkingu).

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4218Z-1/07/KO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

3| 4| 5| 6| 7|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY