Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SZUKAJ WG LAT

2016 , 2015 , 2014 , 2013 , 2012 , 2011 , 2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2006 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002 , 2001 , 2000

PYTANIA

 • Pytanie:
  Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym wypłacane przez Fundusz na jej rzecz przychody ze zbycia lokat, o których mowa w art. 198 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych Funduszu nie stanowią w szczególności zysków przedsiębiorstwa, dywidendy, zysków ze sprzedaży majątku, o których mowa w Konwencji i wobec czego powinny zostać potraktowane jako ,,inne dochody" i zgodnie z art. 22 Umowy z dnia 4 czerwca 1992 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z dnia 8 grudnia 1993 r., Nr 117 poz. 523, dalej ,,Konwencja") opodatkowane na Cyprze ?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB5/423-744/10-2/AJ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy wniesienie wkładu w postaci nieruchomości (prawa wieczystego użytkowania gruntu i znajdujących się na nim naniesień stanowiących odrębną nieruchomość) do spółki komandytowo-akcyjnej lub innej spółki osobowej prowadzi do powstania u podatnika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB3/423-777/10-2/DP wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Jaką stawkę ryczałtu zastosować do przychodów uzyskanych ze świadczenia usług gastronomicznych?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPBI/1/415-998/10/WRz wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  W zakresie prawidłowości ustalania obrotu dla celów podatku VAT oraz kalkulacji współczynnika struktury sprzedaży.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPP3/443-1012/10-2/MPe wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Skutki podatkowe sprzedaży działek nabytych w drodze umowy rozszerzającej wspólność majątkową małżeńską.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ITPB2/415-921/10/BK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

 • Pytanie:
  Skutki podatkowe udzielania pracownikom i członkom ich rodzin rabatów.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/415-920/10-2/AK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy opisane w stanie faktycznym nabycie zespołu składników niematerialnych i materialnych na podstawie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa zawartej w formie aktu notarialnego stanowiło nabycie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT)? Czy Spółka prawidłowo ustaliła wartość początkową firmy podlegającą amortyzacji na podstawie art. 16b ust. 2 pkt 2 lit. a) ustawy o CIT?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB5/423-676/10-2/MB wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy operacja przewalutowania pożyczki z EUR na PLN nie powoduje po stronie Spółki powstania podatkowych różnic kursowych (ujemnych bądź dodatnich) w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.; dalej: ustawa pdop) lub innych przychodów ze źródeł określonych w art. 12 ust. 1 ustawy pdop?Czy w momencie spłaty pożyczki - przewalutowanej uprzednio z EUR na PLN - nie powstanie po stronie Spółki przychód, w tym z tytułu dodatnich różnic kursowych w rozumieniu art. 15a ust. 2 pkt 4) ustawy pdop w przypadku, gdy wyrażona w PLN wartość należności z tytułu umowy pożyczki w dniu jej udzielenia będzie wyższa niż jej wartość w momencie spłaty, jak również czy podatnik nie będzie miał prawa do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu z tytułu ujemnych różnic kursowych w przypadku, gdy w momencie spłaty pożyczki wartość spłaconej pożyczki w PLN będzie mniejsza niż wartość udzielonej pożyczki?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB5/423-675/010-2/IŚ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  W jakim terminie Wnioskodawca powinien złożyć deklarację VAT-7, w której zostanie dokonana korekta 1/5 podatku naliczonego odliczonego w 2006 r. (w związku z nabyciem samochodu osobowego, stanowiącego środek trwały) wg realnego wskaźnika za 2010 r. (tj. 0%), tj. czy taką deklarację należy złożyć do 25 września 2010, czy do 25 lutego 2011?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPP2/443-1604/10-4/JK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  Cash-pooling: świadczenie usług.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPP2/443-1671/10-4/PG wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  Skoro z treści ugody sądowej wynika, że ustalone świadczenie ma charakter odszkodowania, to jako wypłacone na podstawie ugody sądowej korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na mocy powołanego powyżej art. 21 ust. 1 pkt 3b ww. ustawy, bowiem w przedmiotowej sprawie nie wystąpiły warunki wyłączające ze zwolnienia, tj. zgodnie z treścią ugody nie było to świadczenie stanowiące rekompensatę, ani zadośćuczynienie za utracone korzyści oraz nie było otrzymane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/415-810/10-6/MG wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Możliwość zaliczenia wkładu mieszkaniowego na poczet kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB2/415-1269/10-2/JK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  Dostawa towarów na rzecz kontrahenta spoza Unii Europejskiej przeznaczonych do uszlachetniania na terytorium kraju

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPP3/443-727/10/DG wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  1. Czy Spółka zobowiązana będzie jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób prawnych w związku z faktem, iż po przeprowadzeniu nieodpłatnego (albo za wynagrodzeniem w wysokości niższej od rynkowej wartości umarzanych udziałów) umorzenia udziałów, wspólnikami Spółki pozostaną osoby prawne?2. Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Spółkę udziałów celem ich umorzenia albo nabyciem za kwotę niższą niż rynkowa wartość umarzanych udziałów, po stronie Spółki powstaje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB4/423-243/10-3/ŁM wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  Należy stwierdzić, iż jeżeli umowy pożyczek zostały objęte zakresem ustawy o podatku od towarów i usług, powyższe czynności korzystały z wyłączenia na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/436-370/10-4/MZ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Sposób ustalenia dochodu z odpłatnego zbycia akcji nabytych w drodze darowizny.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ITPB2/415-907c/10/TJ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

 • Pytanie:
  Czy Spółka zobowiązana będzie jako płatnik do poboru podatku dochodowego od osób prawnych w związku z faktem, iż po przeprowadzeniu nieodpłatnego (albo za wynagrodzeniem w wysokości niższej od rynkowej wartości umarzanych udziałów) umorzenia udziałów, wspólnikami Spółki pozostaną osoby prawne?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB4/423-241/10-2/MC wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  W jaki sposób określić koszty sprzedaży składników majątkowych nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa, nie będących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi u zbywającego przedsiębiorstwo (Sp. z o.o.), jak i u nabywającego je (Spółka), w razie wystąpienia dodatniej wartości firmy? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPBI/2/423-1259/10/MO wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  Podatek akcyzowy w zakresie opodatkowania oleju smarowego o kodzie CN 2710 19 83.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPP3/443-114/10-2/TK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  Opodatkowanie dostawy granulatu łąkowego.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ITPP1/443-978/10/AJ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

1| 2| 3| 4| 5|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY