Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SŁOWO KLUCZOWE: amortyzacja ( 1222 )

 • Pytanie:
  Czy prawidłowe jest zaliczenie przez spółkę wydatków na spłatę odsetek od pożyczki udzielonej spółce przez jej wspólnika, w całości w kwocie brutto jako koszt uzyskania przychodów ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PB I-1/4117/IN-4/US-Głowno/05/JK wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy niepobrany i niewpłacony w terminie podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconej przez firmę w 2000 roku dodatkowej odprawy w związku z przejściem pracownika na emeryturę powinien zapłacić podatnik czy płatnik?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBB3-415/9-27/2005 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  Jak opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychód uzyskany przez wspólnika z tytułu wystąpienia ze spółki cywilnej?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBB3-415/9-22/2005 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy zamieszkiwanie wraz z byłą żoną i dziećmi w sytuacji, gdy nie prowadzi się wspólnego gospodarstwa domowego pozwala na uznanie takiej osoby za osobę samotnie wychowującą dzieci i skorzystanie z preferencyjnej formy opodatkowania?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD II 414/31/05 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Płatnik zwrócił się z zapytaniem, czy od części wynagrodzenia zajętego w związku z egzekucją prowadzoną w stosunku do pacownika zaliczkę na podatek dochodowy należy pobrać i wykazać w deklaracji PIT-4 w dacie przekazania tej części wynagrodzenia na konto komornika czy w dacie potrącenia (wykazania) na liście płac części wynagrodzenia, którą w związku z prowadzona egzekucją należy uiścić nie do rąk pracownika, ale na konto komornika?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD II 413/146/05 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Dotyczy odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym po zmarłym małżonku

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PB I-3/4117/IN-31/USŁŚ/04/MK wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Podatnik, będący emerytem, w 2004 r. korzystał z ulgowej odpłatności za energię elektryczną. Strona nie była wcześniej pracownikiem świadczeniobiorcy, ale prawo do tego rodzju świadczenia wynikało z układu zbiorowego pracy. Czy uzyskany przychód podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD II 414/78/05 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Czy można uznać za koszt uzyskania przychodu z kapitałów pieniężnych wydatek poniesiony na zakpu akcji spółki, która upadła i z tego powodu jej akcje nie mogły zostać sprzedane?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBB3-415/9-25/2005 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  Z opisanego we wniosku stanu faktycznego sprawy wynika, że Podatnik sprzedał w grudniu 2004 r. znaki towarowe, które zostały stworzone w ramach działalności gospodarczej. Podatnik był ich pierwszym właścicielem. Podatnik uważa, że w przypadku uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia prawa własności do znaków towarowych w ramach prowadzonej działalności, mógł na podstawie art. 22 ust. 9 pkt l ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosować do tych przychodów 50% koszty uzyskania przychodów, ponieważ był ich pierwszym właścicielem. Przepis art. 22 ust. 12 ww. ustawy wyłącza bowiem ich zastosowanie tylko do przychodów z tytułu korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi w ramach działalności gospodarczej, nie zabrania tego natomiast w stosunku do przychodów związanych z przeniesieniem własności do znaku towarowego, gdy źródłem przychodu jest działalność gospodarcza. Zdaniem wnioskodawcy, w związku ze sprzedażą prawa ochronnego do znaków towarowych, koszt uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej stanowią zryczałtowane koszty uzyskania przychodu w wysokości 50%.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD I 413/83/05 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Z opisanego we wniosku stanu faktycznego sprawy wynika, że Podatnik na podstawie zawartej w marcu 2000 r. umowy (umowa nie została zarejestrowana w urzędzie skarbowym) udzielił osobie prawnej prawa do używania znaku towarowego (obejmującego trzy marki handlowe) do końca 2004 r. z możliwością przedłużenia czasu używania na okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2009 r. lub wykorzystania opcji pierwszeństwa w zakupie znaku towarowego. Zgodnie z oświadczeniem podatnika, przedmiotem prowadzonej przez niego działalności, zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jest handel hurtowy, detaliczny artykułami spożywczymi, przemysłowymi, produkcja, import-eksport - w zakresie nie wymagającym koncesji i zezwoleń. W 2004 r. przychody z działalności gospodarczej wnioskodawca uzyskał jedynie z tytułu opłat za używanie znaku towarowego i sprzedaży praw ochronnych do znaku towarowego, który powstał kilka lat wcześniej, gdy działalność prowadzona była w zakresie handlu towarami.W związku z faktem, iż wnioskodawca nie może powiązać przychodów z tytułu opłat za używanie znaku towarowego z konkretnym kosztem uzyskania przychodów, stoi na stanowisku, że kosztami są wszelkie bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej m. in. czynsze za najem pomieszczeń biurowych czy opłaty za usługi księgowe.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD I 413/85/05 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  PYTANIE PODATNIKA Z opisanego przez podatnika we wniosku z dnia 18 lutego 2005 r. stanu faktycznego wynika, że podatnik w grudniu 2004 r. dokonał sprzedaży dwóch marek handlowych, które w rozumieniu ustawy Prawo własności przemysłowej spełniają definicję znaku towarowego. Oprócz sporządzenia pisemnej umowy sprzedaży podatnik wystawił fakturę VAT z terminem płatności do dnia 31 grudnia 2004 r., która została w tym samym miesiącu zapłacona. Znaki towarowe sprzedane w grudniu 2004 r. nie były znakami nabytymi lecz zostały stworzone przez podatnika w ramach działalności gospodarczej czyli, że był ich pierwszym właścicielem. Podatnik znaki towarowe zarejestrował na swoje nazwisko i nazwę firmy po raz pierwszy w Urzędzie Patentowym w ramach działalności gospodarczej. We wniosku z dnia 18.02.2005 r. podatnik wyraził stanowisko, że skoro przeniesienie prawa ochronnego na znak towarowy nastąpiło w ramach prowadzonej działalności to przychody z tytułu sprzedaży prawa ochronnego do znaków towarowych powinny być zaliczone do przychodów z działalności gospodarczej w miesiącu grudniu 2004 r., ponieważ ich zbycie odbyło się zgodnie z ustawą z dnia 30.06.2000 r. Prawo własności przemysłowej, czyli w formie pisemnej umowy potwierdzonej fakturą VAT.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD I 413/84/05 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Czy wynagrodzenia wypłacane pracownikom za środków bezzwrotnej pomocy są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ? Podatnik bezpośrednio realizuje cele programu finansowego z bezzwrotnej pomocy.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS/CiWD/415/U-1/05/IK wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Ciechanowie

 • Pytanie:
  Z opisanego przez podatnika we wniosku z dnia 18 lutego 2005 r. stanu faktycznego sprawy wynika, że podatnik na podstawie zawartej w marcu 2000 r. umowy (umowa nie została zarejestrowana w urzędzie skarbowym) udzielił osobie prawnej prawa do używania znaku towarowego (obejmującego trzy marki handlowe) do końca 2004 r. z możliwością przedłużenia czasu używania na okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2009 r. lub wykorzystania opcji pierwszeństwa w zakupie znaku towarowego. Znaki towarowe, na które podatnik udzielił upoważnienia do ich używania zostały stworzone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i nie były znakami nabytymi. Za cały okres używania znaku, czyli od 2000 r. do 2004 r. ustalono wynagrodzenie składające się z dwóch części tj.: - opłaty stałej, płatnej w dwóch zryczałtowanych ratach po 20.000 zł netto w terminie do dnia 31 grudnia 2002 r. oraz do dnia 31 grudnia 2004 r. - opłaty zmiennej z płatnością odroczoną do 31 grudnia 2004 r. Podatnik w trakcie trwania umowy wystawił faktury VAT: - w grudniu 2002 r. i w grudniu 2004 r. dotyczące opłat stałych oraz - w grudniu 2004 r. na kwotę opłaty zmiennej uzależnionej od wysokości obrotów w 2004 r., która została zapłacona w grudniu 2004 r. We wniosku wskazano, że podatnik na 2004 r. wybrał opodatkowanie dochodówz pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawyz dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), gdyż zgodnie z art. 9a ust. 5 tej ustawy wybór sposobu opodatkowania stawką 19% dotyczy wszystkich form prowadzenia działalności gospodarczej. W złożonym wniosku podatnik wyraził stanowisko, że przychody uzyskane w związku z udzieleniem upoważnienia do używania znaków towarowych stanowią przychód z działalności gospodarczej, dlatego też po uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodów podatek dochodowy winien być obliczony w wysokości 19% uzyskanego dochodu.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD I 413/86/05 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Z opisanego przez podatnika we wniosku z dnia 18 lutego 2005 r. stanu faktycznego sprawy wynika, że podatnik na podstawie zawartej w marcu 2000 r. umowy (umowa nie została zarejestrowana w urzędzie skarbowym) udzielił osobie prawnej prawa do używania znaku towarowego (obejmującego trzy marki handlowe) do końca 2004 r. z możliwością przedłużenia czasu używania na okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2009 r. lub wykorzystania opcji pierwszeństwa w zakupie znaku towarowego. Znaki towarowe, na które podatnik udzielił upoważnienia do ich używania, zostały stworzone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i nie były znakami nabytymi. Za cały okres używania znaku tj. od 2000 r. do 2004 r. ustalono wynagrodzenie składające się z dwóch części: - z opłaty stałej, płatnej w dwóch zryczałtowanych ratach po 20.000 zł netto w terminie do dnia 31 grudnia 2002 r. oraz do dnia 31 grudnia 2004 r., na które w trakcie trwania umowy zostały wystawione faktury VAT w grudniu 2002 r. oraz w grudniu 2004 r., - opłaty zmiennej z płatnością odroczoną do dnia 31 grudnia 2004 r., która została wyliczona w oparciu o osiągnięty obrót używającego znak towarowy w 2004 r., czyli w zależności od poziomu przychodów ze sprzedaży produktów oznaczonych daną marką w 2004 r. W grudniu 2004 r. podatnik wystawił fakturę VAT na kwotę opłaty zmiennej uzależnionej od wysokości obrotów w 2004 r., która w tym samym miesiącu została zapłacona. W piśmie tym podatnik wyraził stanowisko, że przychody winny zostać wykazane w dacie wystawienia faktur, gdyż jest to uzasadnione również niemożnością wcześniejszego określenia wysokości przychodów z tytułu opłaty za używanie znaku towarowego, uzależnionej od kwoty obrotów uzyskanych w ostatnim roku objętego umową, której przedmiotem było udzielenie prawa do używania znaku towarowego, a wysokość tych przychodów znana była dopiero z końcem 2004 r. Zdaniem podatnika uzyskane przychody stanowią przychody z działalności gospodarczej i winny być wykazane w dacie wystawienia faktur czyli: - w grudniu 2002 r. w wysokości I-szej opłaty stałej, - w grudniu 2004 r. w wysokości II-giej opłaty stałej oraz w wysokości opłaty zmiennej uzależnionej od obrotów 2004 r.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD I 413/82/05 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  W grudniu 2004 r. Podatnik sprzedał dwie marki handlowe, które w rozumieniu prawa własności przemysłowej spełniają definicję znaku towarowego. Sprzedaż ta została udokumentowana pisemną umową sprzedaży oraz wystawioną przez Podatnika fakturą VAT z terminem płatności do 31.12.2004 r. Należność wynikająca z faktury VAT została zapłacona w miesiącu grudniu 2004 r.Zgodnie z treścią pisma strony znaki towarowe sprzedane w grudniu 2004 r. nie były znakami nabytymi, lecz stworzono je w ramach działalności gospodarczej. Podatnik był ich pierwszym właścicielem i to on zarejestrował znaki towarowe po raz pierwszy w Urzędzie Patentowym w ramach działalności gospodarczej. Podatnik na 2004 r. wybrał opodatkowanie dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż zgodnie z art. 9a ust. 5 tej ustawy wybór sposobu opodatkowania stawką 19% dotyczy wszystkich form prowadzenia działalności gospodarczej. W złożonym wniosku podatnik wyraził stanowisko, iż przeniesienie prawa ochronnego na znak towarowy nastąpiło w ramach działalności gospodarczej i uzyskane z tego tytuły przychody stanowią przychód z działalności gospodarczej, Dlatego po uwzględnieniu 50% kosztów uzyskania przychodów podatek winien być obliczony jako 19% dochodu.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD I 413/87/05 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD II 413/108/05 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Czy podlega opodatkowaniu dodatkowa wypłata wyrównawcza wypłacona przez zakład pracy, przyznana na podstwie uzgodnień między pracodawcą o ogólnokrajowymi związkami zawodowymi?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBB3-415/9-12/2005 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody osiągnięte w wyniku realizacji umowy zawartej z Firmą...., której realizacja sfinansowana jest z funduszy PHARE?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1463/WD/4117/1/8/103/05/EW wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu

 • Pytanie:
  Czy środki finansowe uzyskane w wyniku zbycia udziałów w spółce cywilnej i przeznaczone na cele rozpoczętej jednoosobowo działalności gospodarczej stanowią przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy podlegają one wykazaniu w zeznaniu podatkowym?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: WB-PD/415-3/05/Z wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu

 • Pytanie:
  dot. obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych przez przedsiębiorcę udostępniającego publicznie sieci telekomunikacyjne lub świadczącego publicznie dostępne usługi telekomunikacyjne

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/FA/4117-14/7/05/AG wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

9| 10| 11| 12| 13|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY