Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SŁOWO KLUCZOWE: gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi ( 315 )

 • Pytanie:
  Pytanie Podatnika dotyczyło możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na organizację dorocznych spotkań z kontrahentami, na których omawia się strategię sprzedaży na najbliższy okres oraz podsumowuje okres mijający i wykazania ich na podstawie art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w sposób przewidziany dla kosztów pośrednio związanych z osiąganymi przychodami, tj. w momencie poniesienia kosztu.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PDIII423/438/07 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Uznanie obciążeń za stosowanie niewłaściwych cen za koszty podatkowe.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PDIII423/278/07 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Wpływ różnic kursowych powstałych przy dokonaniu kompensaty wzajemnych zobowiązań i należności w walutach obcych na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PDIII423/79/06 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Na podstawie art. 14 b § 2 oraz art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Spółki z o. o. "A" z dnia 15.05.2006 r. na postanowienie Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu z dnia 28.04.2006 r., Nr PDII/423/1/31/06/RP stwierdzające prawidłowość stanowiska Strony przedstawionego we wniosku z dnia 31.01.2006 r., w sprawie dotyczącej zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych dochodu osiągniętego z tytułu działalności w specjalnej strefie ekonomicznej - Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu odmawia uchylenia zaskarżonego postanowienia z uwagi na to, iż stanowisko Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu przedstawione w Postanowieniu Nr PDII/423/1/31/06/RP z dnia 28.04.2006 r. jest prawidłowe.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD III 423/181/06 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym rozliczenia różnic kursowych w związku z przyjęciem przez Spółkę rachunkowej metody rozliczenia różnic kursowych.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PO2/423-158/07/85595 wydana przez: Małopolski Urząd Skarbowy

 • Pytanie:
  Czy w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową (w rozpatrywanej sprawie w spółkę jawną) możliwe będzie rozliczenie kosztów realizowanej inwestycji (poniesionych przez spółkę kapitałową) z przychodami uzyskanymi ze sprzedaży tych obiektów przez spółkę osobową, powstałą w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: DG/423-5/07 wydana przez: Urząd Skarbowy Poznań-Winogrady

 • Pytanie:
  Czy do usług "utrzymania" oprogramowania ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15.02.1992r.o podatku dochodowym od osób prawnych według którego należności wypłacane przez polskie podmioty na rzecz podmiotów zagranicznych z tytułu praw autorskich lub praw pokrewnych, w tym również ze sprzedaży tych praw, podlegają w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości 20 % przychodów - z uwzględnieniem postanowień art. 12 pkt 2 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Francją, w którym ustalono podatek w wysokości 10 % należności pod warunkiem posiadania przez spółkę certyfikatu rezydencji odbiorcy należności?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1440/RDP/4211/1470/BS/2007 wydana przez: Urząd Skarbowy Warszawa-Wola

 • Pytanie:
  Spółka wnosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie co jest przychodem i kosztem w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie organizacji wyjazdów do szkoły językowej w Wielkiej Brytanii?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: DG/423-141/07 wydana przez: Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie

 • Pytanie:
  Czy różnice kursowe powstałe w wyniku zastosowania różnych kursów walut wynikających z ustawy VAT i CIT stanowią koszt uzyskania przychodu lub przychód podatkowy?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: OG-005/128/PDIII/423-44/2007 wydana przez: Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach

 • Pytanie:
  W myśl art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.), ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową, a właściciele lokali zobowiązani są do ponoszenia wydatków na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością, oraz kosztów związanych z utrzymaniem poszczególnych wyodrębnionych lokali. Z tego tytułu na rzecz wspólnoty zobowiązani są do uiszczania zaliczek w celu pokrycia kosztów utrzymania i dokonania niezbędnych remontów.W oparciu o powyższe Wspólnota uznaje, iż środki przekazane na jej konto (czyli wspólne konto wszystkich jej członków) nie stanowią przychodów z działalności gospodarczej i należy je traktować jako dochód przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, podlegający zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PB3/423-35/07 wydana przez: Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik

 • Pytanie:
  Czy prawidłowe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu otrzymania faktury opłaty wstępnej (wynikającej z zawartej umowy leasingu operacyjnego) w jej pełnej wysokości, czy też należy ją zaliczać do kosztów uzyskania przychodów sukcesywnie (np. co miesiąc), w wielkości proporcjonalnej do długości okresu, na który została zawarta umowa leasingowa? (Czy czynsz inicjalny jest kosztem dotyczącym całej umowy leasingu,czy też jest to koszt związany z czynnością jednorazową?).

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD/423-2/07 wydana przez: Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej

 • Pytanie:
  Spółka zwraca się z zapytaniem czy zawarte umowy z przedstawicielami handlowymi może zaliczając do przychodów z działalności gospodarczej osób fizycznych rozliczać na podstawie wystawionych przez przedstawicieli faktur VAT?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PDII/415/62/1/07 wydana przez: Dolnośląski Urząd Skarbowy

 • Pytanie:
  Dotyczy obowiązku sporządzania informacji IFT-2/IFT-2R w przypadku wypłaty na rzecz niemieckich podmiotów należności z tytułów innych niż wymienione w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD II 423/1/210/07/RJ wydana przez: Dolnośląski Urząd Skarbowy

 • Pytanie:
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy w sytuacji opisanej przez Spółkę pierwszy rok podatkowy Spółki, który rozpoczął się w drugiej połowie 2006 roku zakończy się 31.12.2007 roku?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD/423-31/07 wydana przez: Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze

 • Pytanie:
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy w stosunku do Spółki ma zastosowanie przepis art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji do 31 grudnia 2007 r. nie mają zastosowania przepisy art. 1 ustawy nowelizujące m. in. art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD/423-51/07 wydana przez: Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze

 • Pytanie:
  Podatnik zwrócił się m. innymi z zapytaniem czy wartość początkowa wchodzących w skład wnoszonego do spółki z o.o. ... w formie wkładu niepieniężnego (aportu) przedsiębiorstwa ... Spółka z o.o., środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby przewidzianej przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawych ich amortyzacji winna być ustalona przez podatnika, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na dzień wniesienia aportu z ograniczeniem górnej wysokości wartości początkowej, którą stanowi wartość rynkowa poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD/423-52/07 wydana przez: Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze

 • Pytanie:
  Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem, czy otrzymana pomoc publiczna w postaci nabycia gruntów poniżej ceny rynkowej stanowi przychód Spółki podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PDII/423/1/259/07 wydana przez: Dolnośląski Urząd Skarbowy

 • Pytanie:
  Czy znajdujące się w zasobach spółdzielni mieszkaniowej lokale użytkowe na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz lokale użytkowe, będące odrębną własnością korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BP/423-0040/07/RA wydana przez: Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku

 • Pytanie:
  Czy wydatki na serwowane w trakcie imprezy promocyjnej posiłki z własnej restauracji podobnie jak wydatki na ulotki i foldery reklamowe rozpowszechniające informacje na temat akcji promocyjnych mogą być potraktowane jako wydatki na cele reklamowe w świetle przepisów obowiązujących po 01.01.2007r.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1473/974/KDO/423/78/07/ES wydana przez: Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu

 • Pytanie:
  Czy wydatki poniesione na nabycie ogółu praw i obowiązków powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki w momencie uzyskania pierwszych przychodów z działalności spółki komandytowej lub w momencie ewentualnego wcześniejszego zbycia powyższych praw i obowiązków?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PDII/423/1/283/07 wydana przez: Dolnośląski Urząd Skarbowy

2| 3| 4| 5| 6|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY