Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SŁOWO KLUCZOWE: powiat ( 301 )

 • Pytanie:
  Czy należy opodatkować podatkiem od towarów i usług wynagrodzenia syndyka otrzymywanego za wykonywanie funkcji w postępowaniu upadłościowym, powierzonej na podstawie postanowienia sądu upadłościowego?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.IX/3-443/182/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie Ośrodek Zamiejscowy w Krośnie

 • Pytanie:
  Czy należy opodatkować podatkiem od towarów i usług wynagrodzenia syndyka otrzymywanego za pełnienie funkcji w postępowaniu upadłościowym, powierzonej na podstawie postanowienia sądu upadłościowego?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.IX./3-443/166/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie Ośrodek Zamiejscowy w Krośnie

 • Pytanie:
  Czy należy opodatkować podatkiem od towarów i usług wynagrodzenia syndyka otrzymywanego za wykonywanie funkcji w postępowaniu upadłościowym, powierzonej na podstawie postanowienia sądu upadłościowego?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.IX/3-443/181/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie Ośrodek Zamiejscowy w Krośnie

 • Pytanie:
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze. zm.) stosuje się również do trwałego zarządu oraz czy ustanowienie oraz opłaty z tego tytułu należy także opodatkować podatkiem w wysokości 22%.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PI/005-84/05/P/04 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  Pytanie dotyczy możliwości zaliczenia kwoty zwrotu podatku VAT spółki jawnej na poczet zobowiązania podatkowego wspólników spółki, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP1/4407-116/05/I wydana przez: Izba Skarbowa w Lublinie

 • Pytanie:
  Czy syndyk jest podatnikiem oraz czy zasądzone przez sąd zaliczkowe oraz ostateczne wynagrodzenie za czynności syndyka jest wynagrodzeniem tzw. "netto" /nie zawierającym podatku VAT/, czy tzw. "brutto" /z wliczonym podatkiem VAT/?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: A1-P/Int/4408/8/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Kaliszu

 • Pytanie:
  Czy sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego stanowiącego majątek dorobkowy małżonków, będącego przedmiotem najmu, stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu art.15 ustawy o VAT?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: P1-P-443/73/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Pile

 • Pytanie:
  Czy Gmina może stosować dla celów podatkowych numer NIP nadany Urzędowi Gminy

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-A/406-44/05/JC wydana przez: Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Pytanie:

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/VR/4407/14-64/05/AP wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy opłaty, których termin płatności upłynął 31 marca 2004r., lecz wniesione zostały po 1 maja 2004 r. podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Czy opłaty naliczane zgodnie z art. 72 i 83 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami należy taktować jako wartość brutto, czy netto? Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami powiaty otrzymują 25% dochodów uzyskanych z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa. Czy zatem podatek VAT powinien być naliczany od kwoty dochodu Skarbu Państwa (75%), czy od całej kwoty? Jaką stawkę podatku VAT należy stosować dla przedmiotowych opłat?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-I-005/326/TŁ/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  Czy małżonkowie (prowadzący wspólnie działalność gospodarczą), którzy w związku z wejściem w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dokonali w organie rejestrowym przekształcenia istniejącego wpisu na dwa odrębne, nie zawierając spółki cywilnej, mogą nadal prowadzić wspólnie to samo przedsiębiorstwo, w którym małżonkowie odrębnie rozliczaliby się z podatku dochodowego, a VAT płaciłaby tylko żona, jako podatnik VAT czynny?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: P1-P-443/28/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Pile

 • Pytanie:
  Podatnik zapytuje czy świadczenie usług pomocy prawnej z urzędu na zlecenie sądu, prokuratury podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PI/005-35/05/Z/08 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności tymczasowego nadzorcy sądowego ustanowionego przez sąd gospodarczy na podstawie art. 38 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. prawo upadłościowe i naprawcze, w postępowaniu zabezpieczającym poprzedzającym rozstrzygnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości niewypłacalnego dłużnika.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP1-4407/SIP/10/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Bydgoszczy

 • Pytanie:
  Czy zmiana wspólnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej na dwa odrębne wpisy,w przypadku gdy małżonkowie prowadzą wspólnie działalność gospodarczą na imię i nazwisko obojga małżonków i posługują się Numerem Identyfikacji Podatkowej NIP pierwszego z małżonków powoduje konieczność rejestracji obojga małżonków dla potrzeb VAT?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP2-4407/109/05/I wydana przez: Izba Skarbowa w Lublinie

 • Pytanie:
  Strona zwróciła się z wnioskiem o udzielenie informacji w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług - usług transportowych prowadzonych w ramach działalności gospodarczej na rzecz pracodawcy.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: VR/4407/14-29/05/MCz wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy wynagrodzenie biegłego sądowego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tego tytułu?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/i/4407/73/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Podatnik zapytuje o opodatkowanie usług pomocy prawnej z urzędu świadczonych na rzecz sądu przez adwokatów.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PI/005-266/05/P/08 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  Czy zmiana wspólnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej na dwa odrębne wpisy,w przypadku gdy małżonkowie prowadzą wspólnie działalność gospodarczą na imię i nazwisko obojga małżonków i posługują się Numerem Identyfikacji Podatkowej NIP pierwszego z małżonków powoduje konieczność rejestracji obojga małżonków dla potrzeb VAT?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP2-4407-112/05/I wydana przez: Izba Skarbowa w Lublinie

 • Pytanie:
  Czy zmiana wspólnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej na dwa odrębne wpisy,w przypadku gdy małżonkowie prowadzą wspólnie działalność gospodarczą na imię i nazwisko obojga małżonków i posługują się Numerem Identyfikacji Podatkowej NIP pierwszego z małżonków powoduje konieczność rejestracji obojga małżonków dla potrzeb VAT?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP2-4407-111/05/I wydana przez: Izba Skarbowa w Lublinie

 • Pytanie:
  Jakie są zasady opodatkowania podatkiem VAT, świadczonych usług pomocy prawnej z urzędu z tytułu, których sąd jako płatnik pobiera zaliczki na podatek dochodowy. Czy wykonywane tego typu usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, a jeśli tak - kiedy powstaje obowiązek podatkowy oraz w jakiej kwocie, brutto czy netto, przyznane wynagrodzenie stanowi podstawę opodatkowania?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-II-005/105/BL/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

8| 9| 10| 11| 12|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY