Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SŁOWO KLUCZOWE: powiat ( 301 )

 • Pytanie:
  Jakie są konsekwencje w rozliczaniu podatku od towarów i usług, spowodowanych zmianą we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wymuszoną przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-II-005/276/BG/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  Strona pyta czy w sytuacji, gdy jest producentem filmu i zawiera umowy o dzieło wraz z przekazaniem praw autorskich jako producent filmu to takie czynności będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/HTII/4407/14-11/05/BM wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy wynagrodzenie syndyka otrzymywane za pełnienie funkcji w postępowaniu upadłościowym powierzonej na podstawie postanowienia sądu upadłościowego, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.II/1/4430/69/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Pytanie:
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy usługi pomocy prawnej z urzędu swiadczone przez adwokatów na zlecenie sądu podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Podatnik zapytuje czy w przypadku opodatkowania uslug śwaidczonych w w/w zakresie ma prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego przewidzianego art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i uslug. Zdaniem Podatnika usługi adwokackie swiadczone na zlecenie sądu nie podlegaja opodatkowaniu podatkiem od towarów i uśług. W przypadku natomiast przyjęcia, iz czynnosci te podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT adwokat nie ma prawa do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PI/005-54/05/Z/08 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  Czy wynagrodzenie otrzymane z Sądu przez członków Zespołu Adwokackiego z tytułu świadczenia pomocy prawnej z urzędu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP1/443-10/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Lublinie

 • Pytanie:
  Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynności wykonywane na podstawie umowy o dzieło (wykonanie projektu architektonicznego w ramach umowy o dzieło zawartej z biurem architektonicznym)?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/i/4407/101/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Czy zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej i wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej jednego ze współmałżonków prowadzących od 1995 r. wspólnie i na imię obojga małżonków działalność gospodarczą ( bez zawierania umowy spółki ) w sytuacji, gdy w ewidencji podatników podatku od towarów i usług figurował jedynie drugi współmałżonek , który ma zamiar kontynuować prowadzoną działalność na własne nazwisko, wywiera jakiekolwiek skutki podatkowe w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług ?Zdaniem podatnika wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej współmałżonka , o którym mowa wyżej, nie wywołuje skutków podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: TP/443-64/05 wydana przez: Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce

 • Pytanie:
  Czy umowa cesji dotycząca przeniesienia części zobowiązań, należności i środków trwałych oraz obrotowych na osobę trzecią, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/VR/4407/14-75/05/JM wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Podatnik zapytuje o opodatkowanie podatkiem VAT usług świadczonych przez biegłych na zlecenie sądu, prokuratury oraz policji

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PI/005-56/05/Z/08 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  Czy czynności polegające na sporządzaniu ekspertyz i opinii prawnych z zakresu prawa własności intelektualnej na podstawie umowy o dzieło i korzystania z praw autorskich podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/i/4407/78/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: VO/4407/14-87/05/MC wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Podatnik prowadzi działalność gospodarczą: zarzadzanie i kierowanie w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej( PKD 74.14.B ). W jednej ze spółek z o.o. został On powołany na stanowisko Prezesa Zarządu uchwałą Zgromadzenia Wspólników tej spółki. Spółka nie zawarła z Podatnikiem żadnej umowy. Wynagrodzenia Członków Zarządu przyznawane są indywidualnie przez Zgromadzenie Wspólników. Czy Podatnik ma prawo świadczyć w ramach działalności gospodarczej usługi zarządzania Spółką i - będąc podatnikiem podatku VAT - wystawiać Spółce faktury VAT z tego tytułu?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/i/4407/198/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-I-005/377/TŁ/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  Czy sprzedaż na rzecz osób fizycznych działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PI/005-57/05/Z/03 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  dotyczy stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, tj. opodatkowania podatkiem od towarów i usług przychodów osób fizycznych z tytułu zawartych z Fundacją umów zlecenia i umów o dzieło w ramach realizacji projektu "Koleją przyjaźni przez Karpaty"

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.IX./3-443/156/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Pytanie:
  Dotyczy refakturowania kosztów energii elektrycznej, energii cieplnej, ścieków, zimnej wody i pozostałych mediów.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-I-44081/22/AD/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  Czy wynagrodzenie syndyka otrzymywane za pełnienie funkcji w postępowaniu upadłościowym, powierzonej na podstawie postanowienia sądu upadłościowego, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.II/1/4430-55/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Pytanie:
  Czy świadczenie usług transportowych na podstawie umowy o współpracy na rzecz swojego pracodawcy w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej podlega opodatkowniu podatkiem od towarów i usług?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: VR/4407/14-58/05/AO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy wynagrodzenie syndyka otrzymywane za pełnienie funkcji w postępowaniu upadłościowym powierzonej na podstawie postanowienia sądu upadłościowego, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r.?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.II/1/4430-58/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie

 • Pytanie:
  Czy wynagrodzenie syndyka należy opodatkować podatkiem VAT?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IS.IX./3-443/183/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Rzeszowie Ośrodek Zamiejscowy w Krośnie

7| 8| 9| 10| 11|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY