Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SŁOWO KLUCZOWE: program motywacyjny ( 362 )

 • Pytanie:
  ponoszone przez Spółkę wydatki, na organizowanie dwojakiego rodzaju spotkań promocyjnych dla lekarzy, są kosztami reklamy i mogą w całości stanowić koszt uzyskania przychodów

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-43/07/JM wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Spółka planuje sprzedawać wódkę X do P-Z po określonej cenie, a następnie odkupować ten produkt po cenie wyższej, uwzględniającej narzuconą przez dystrybutora marżę, w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Następnie Spółka dokonywałaby sprzedaży do odbiorców hurtowych. W powyższej strukturze produkt w ogóle nie opuszczałby składu podatkowego B-S, co pozwoliłoby na uniknięcie dodatkowych kosztów związanych z zabezpieczeniem towaru oraz jego transportem, a także zdecydowanie przyspieszało proces dystrybucji. Jednocześnie byłyby respektowane wszelkie zobowiązania wobec ?M?. W związku z powyższym Strona wnosi o udzielenie informacji, czy wydatki poniesione na odkupienie wódki X od P-Z w celu odsprzedaży będą mogły być zaliczane przez B-S do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-37/07/KO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  bank zwraca się z prośbą o potwierdzenie, iż w świetle dyspozycji art. 38b ustawy o PDOP wartość odpisu utworzonego zgodnie z MSR - 39 nie ma wpływu na wysokość kosztu podatkowego wykazywanego przez Bank na podstawie 38b w związku z art. 16 ust. 1 pkt 26, ust. 2a pkt 2, ust. 2b-2d, ust. 3, 3c, 3e i 3f ustawy o PDOP, niezależnie od faktu czy jest ona wyższa, równa czy też niższa od wysokości określonej w opisany wcześniej sposób rezerwy celowej.?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-16/07/GZ wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy ponoszone przez Spółkę wydatki na nabycie usług przewozu osób oraz usług parkingowych związanych z wykonywaniem przez konsultantów obowiązków pracowniczych i z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli dokumentami zaświadczającymi nabycie tych usług są paragony fiskalne lub bilety parkingowe oraz oświadczenia konsultantów, z których wynika, że odbyte podróże i poniesione wydatki pozostają w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1472/ROP1/423-129/07/KUKM wydana przez: Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy do przekazanych nieodpłatnie gadżetów reklamowych (kubki, kalendarze, długopisy, smycze itp. z logo firmy) ma zastosowanie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: II-2/4218-0005/07/Int wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  czy poniesione wydatki związane z produkcją programu ?G. X? emitowanego na antenie, w tym usługa gastronomiczna świadczona przez firmę cateringową, są kosztem uzyskania przychodu?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-20/07/JM wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Dotyczy zaliczenia na podstawie art. 15 ust. 1 z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. nr 54, poz. 654 ze zm.), do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z urządzeniem i utrzymaniem terenów zielonych wokół zakładów Spółki.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PDI/42181-0001/07/KMA wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  Dotyczy stosowania przepisów art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będącą komplementariuszem spółki komandytowej.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PDI/4270-0010/07/KMA wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  czy w świetle art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm./ w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2007 r. ponoszone przez Spółkę wydatki na reklamę produktów leczniczych, stanowią w całości koszt uzyskania przychodu Spółki ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-30/07/JM wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Co należy rozumieć pod pojęciami: ?spółdzielcze zasoby mieszkaniowe" oraz ?dochody spółdzielni mieszkaniowych uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi" ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBP/E/4218-1-5/07 wydana przez: Izba Skarbowa w Olsztynie Ośrodek Zamiejscowy w Elblągu

 • Pytanie:
  Czy na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) ? w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2006 r. - wydatki związane z zakupem usług transportowych udokumentowane fakturą z dnia 31.12.2006 r. (dotyczące usług wykonanych w grudniu 2006 r.) stanowią koszt podatkowy 2006r. ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: II-2/4218-0009/07/Int./AKK wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy do środków trwałych w postaci budynków i budowli wprowadzonych do ewidencji środków trwałych w grudniu 2006 r. stosuje się art. 16j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD-1/42180-20/07 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  1) w świetle art. 16g ust. 13 i art. 16j ust. 3 pkt 1 ustawy ma prawo do wykazania Centrum otrzymanego w drodze aportu jako jeden środek trwały, będący środkiem trwałym używanym podlegającym amortyzacji, 2) w świetle art. 16h ust. 1 pkt 1 i art. 16j ust. 1 pkt 3 ustawy Spółka ma prawo zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną do Centrum w wysokości 10% odpowiadającą okresowi 10 lat stanowiącemu minimalny okres amortyzacji Centrum i rozpocząć amortyzację Centrum począwszy od grudnia 2006 r.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-22/07/TS wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  czy w świetle postanowień przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka może w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki z tytułu składek członkowskich oraz składek celowych ponoszonych na rzecz Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego branży RTV i IT utworzonego i działającego w celu realizacji, przez tworzące go podmioty, obowiązków wynikających z przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-10/07/TS wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy do przekazywanych nieodpłatnie gadżetów reklamowych (kubki, kalendarze, długopisy, smycze itp. z logo firmy) ma zastosowanie przepis art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2000 r Nr 54, poz. 654 ze zm.) ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: II-2/4218-0004/07/Int/AZB wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  dot. skutków podatkowych cesji umowy leasingu

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-I/4210-27/07/KST wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Spółka wniosła o wyjaśnienie, czy w opisanym stanie faktycznym dodatkowa opłata w wysokości 8% od kwoty pożyczki objętej wcześniejszą spłatą będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-13/07/KO wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy wydatki na zużycie kawy, herbaty, słodyczy podczas zajęć z dziećmi i młodzieżą w klubach osiedlowych prowadzonych zgodnie ze statutem Spółdzielni są kosztami reprezentacji i tym samym nie stanowią kosztów uzyskania przychodów ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 4218-0004/Int./07 wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  dot. określenia wysokości przychodu i kosztu jego uzyskania, z tytułu objęcia udziałów w ?T-S? Sp. z o. o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności . Spółka objęła udziały w podwyższonym o kwotę 26.134.000 zł kapitale zakładowym ?T-S? Sp. z o. o. Przedmiotowe udziały pokryte zostały wkładem niepieniężnym ( aportem) w postaci własnych wierzytelności Spółki w stosunku do ?T-S?. Wierzytelności wniesione tytułem aportu stanowiły:? wierzytelności z tytułu pożyczek oraz roszczeń regresowych związanych ze spłaceniem przez Spółkę za ?T-S? zobowiązań tego podmiotu na łączną kwotę 23.417.332,36 zł,? wierzytelności z tytułu odsetek od wskazanej kwoty na łączną kwotę 2.716.667,64 zł. Spółka stwierdza, że wydatki kreujące przedmiotowe wierzytelności nie były przez nią rozpatrywane jako koszty uzyskania przychodów.W ramach rozliczenia podatkowego opisanej transakcji , Spółka w przyjętym rachunku podatkowym wykazała wyłącznie przychód-tożsamy z dochodem, związany z objęciem udziałów pokrytych wierzytelnościami z tytułu odsetek w kwocie 2.716.667,64 zł , za całkowicie neutralne podatkowo uznając udziały objęte w zamian za kapitał wnoszonych wierzytelności.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-15/07/EŻ wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  dot. kosztów związanych z reklamą produktów Spółki tj. reklamą produktów leczniczych. Zdaniem spółki w opisywanym stanie faktycznym, zakup żywności oraz napojów związanych z poczęstunkiem nie jest związany z reprezentacją, ale jest jednym z elementów składających się na reklamę produktu.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/BP-II/4210-24/07/BB wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

2| 3| 4| 5| 6|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY