Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SZUKAJ WG LAT

2016 , 2015 , 2014 , 2013 , 2012 , 2011 , 2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2006 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002 , 2001 , 2000

PYTANIA

  • Pytanie:
    Czy w stosunku do wynikającego z art. 91 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego obowiązuje Spółkę 5 letni, czy 10 letni okres dla dokonania korekty podatku naliczonego?

    Interpretacja indywidualna sygnatura: ITPP2/443-1073/13/AK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

  • Pytanie:
    Czy czynność nabycia udziałów własnych za wynagrodzeniem w celu ich umorzenia podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

    Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPBII/1/436-274/13/JP wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

  • Pytanie:
    sposób rozliczania przychodów i kosztów ich uzyskania przez spółkę kapitałową będąca wspólnikiem spółki jawnej

    Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPBI/2/423-1256/13/PH wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

  • Pytanie:
    Przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu działalności gospodarczej, polegającej na świadczeniu usług kierowania pojazdami na rzecz jednego podmiotu, może być opodatkowana na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Świadczenie przez Wnioskodawcę - w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - usług kierowania pojazdem samochodowym powyżej 2 ton, podlega opodatkowaniu stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 5,5%, pomimo, że pojazdy, którymi świadczone są usługi są własnością zleceniodawcy. Fakt, że otrzymana zryczałtowana kwota za pozostawanie do dyspozycji zleceniodawcy oraz otrzymana premia (ewentualna) dodatkowa zryczałtowana kwota za wykonanie należycie swojej pracy na rzecz zleceniodawcy, są ściśle związane z prowadzona działalnością gospodarczą Wnioskodawcy, środki pieniężne uzyskane z tych tytułów stanowią przychód z działalności gospodarczej, który winien być opodatkowany według stawki 5,5%.

    Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB1/415-992/13-6/JB wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

  • Pytanie:
    czy Wnioskodawca w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uprawniony jest do zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w przypadku nabycia opisanego we wniosku odpadu (stan prawny od 1 października 2013 r.)

    Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPP1/443-868/13/AZb wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

  • Pytanie:
    Czy w przypadku wypłaty dywidendy na rzecz Spółki cypryjskiej, która podlega na Cyprze opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, posiada nie mniej niż 20% udziałów Wnioskodawcy przez nieprzerwany okres dwóch lat, przy czym okres dwuletniego posiadania udziałów upłynie po dacie wypłaty dywidendy, przedstawi Wnioskodawcy certyfikat cypryjskiej rezydencji podatkowej oraz złoży pisemne oświadczenie, ze nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na źródło ich osiągania, płatnik nie będzie zobowiązany do pobrania podatku od dywidendy u źródła z uwagi na zastosowanie zwolnienia z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

    Interpretacja indywidualna sygnatura: ITPB4/423-141/13/AM wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

  • Pytanie:
    Ponowny wybór zwolnienia w podatku VAT (przeoczenie przekroczenia limitu).

    Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPP2/443-1086/13-2/RR wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

  • Pytanie:
    możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu - rewitalizacja budynku starego młyna

    Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPP3/443-1566/13/JP wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

  • Pytanie:
    Podatek od towarów i usług w zakresie uwzględnienia w kalkulacji proporcji sprzedaży czynności niepodlegających ustawie o VAT i prawa do odliczenia podatku VAT od wydatków dotyczących ogólnego funkcjonowania Urzędu oraz wydatków ponoszonych na projekt i realizację miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w oparciu o proporcję sprzedaży o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy, w tym również poprzez dokonanie korekt deklaracji na podstawie art. 86 ust. 13 ustawy , a także w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z utrzymaniem i eksploatacją samochodu.

    Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPP2/443-908/13-2/SJ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

  • Pytanie:
    Czy Parafii przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur udokumentowanych zakupy dokonane w związku z realizacją ww. projektu.

    Interpretacja indywidualna sygnatura: IPTPP1/443-781/13-5/MH wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

  • Pytanie:
    Czy w zaistniałej sytuacji, wydatkowanie kwoty uzyskanej ze sprzedaży #189; części odziedziczonej nieruchomości, stanowiącej majątek osobisty Wnioskodawczyni, na budowę budynku mieszkalnego stanowiącego własność obojga małżonków (tj. Wnioskodawczyni i Jej męża), spełnia warunki pozwalające na zastosowanie zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. wydatki poniesione na budowę budynku mieszkalnego obojga małżonków, podlegają w całości uwzględnieniu (a nie w #189; części) przy obliczaniu osiągniętego przez Wnioskodawczynię dochodu podlegającego zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy.

    Interpretacja indywidualna sygnatura: ITPB2/415-882/13/MN wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

  • Pytanie:
    Czy otrzymane środki są zwolnione od podatku dochodowego?Czy istnieje możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem?

    Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB1/415-1057/13-5/IF wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

  • Pytanie:
    Dlaczego przy budowie własnego budynku mieszkalnego, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym, wnioskodawca nie może skorzystać z ulgi mieszkaniowej?Gdzie w ustawie o podatku dochodowym znajduje się zapis, że budowa własnego budynku mieszkalnego musi odbywać się na gruncie będącym własnością podatnika?

    Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPBII/2/415-994/13/MZa wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

  • Pytanie:
    skutki podatkowe przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji, gdy wartość udziałów objętych w kapitale zakładowym spółki z ograniczona odpowiedzialnością będzie równa wartości akcji posiadanych przez Wnioskodawcę w kapitale zakładowym spółki komandytowo-akcyjnej

    Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPBII/2/415-968/13/MZa wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

  • Pytanie:
    Czy wydatki na zakup paliwa i przejazd autostradą na terenie Unii Europejskiej stanowią koszt uzyskania przychodów w wartości netto czy brutto? Czy otrzymany w terminie późniejszym zwrot podatku od wartości dodanej stanowi przychód podatkowy

    Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB1/415-1014/13-3/KS wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

  • Pytanie:
    Wymiana udziałów.

    Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB2/415-909/13-2/WM wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

  • Pytanie:
    zorganizowana część przedsiębiorstwa

    Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPP4/443-455/13/EK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

  • Pytanie:
    1. Czy w przypadku sprzedaży akcji spółki komandytowo-akcyjnej (spółki przekształconej) Wnioskodawca będzie mógł rozpoznać koszty uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1k pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości wartości nominalnej udziałów objętych za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, a także na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8 tej ustawy w wysokości kosztu poniesionego na nabycie udziału od drugiego wspólnika?2. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 1 czy Wnioskodawca powinien odwołać się do kosztów nabycia/objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. przed przekształceniem tej spółki w spółkę komandytowo- akcyjną?3. Czy w przypadku umorzenia akcji Wnioskodawcy w spółce komandytowo- akcyjnej/przekształconej, przez koszt objęcia lub nabycia akcji, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy rozumieć wartość nominalną akcji objętych przez Wnioskodawcę w spółce komandytowo-akcyjnej/przekształconej, czy wartość nominalną udziałów objętych/nabytych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przed przekształceniem w spółkę komandytowo-akcyjną?

    Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB4/423-389/13-2/DS wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

  • Pytanie:
    1.Czy otrzymana dywidenda z SKA, nie stanowi dla Wnioskodawcy przychodu z działalności gospodarczej gdyż stanowi przychód jako faktycznie otrzymane pieniądze ? 2.Mając na uwadze, iż SKA uzyskiwać będzie opisane w powyższym stanie faktycznym i zdarzeniach przyszłych przychody z Działalności operacyjnej lub Inwestycji, czy przychód po stronie Wnioskodawcy nie powstanie w momentach, w których wskazane przychody powstaną po stronie SKA? Tj. innymi słowy czy przychód u Wnioskodawcy nie powstanie gdy przychody z Działalności operacyjnej, z odpłatnego zbycia Akcji i udziałów, Papierów wartościowych i Pochodnych instrumentów finansowych oraz przychody z realizacji praw wynikających z Praw pochodnych oraz Pochodnych instrumentów finansowych będą przez SKA faktycznie otrzymane, pozostawione do jej dyspozycji bądź należne lub w momencie, gdy SKA dokona realizacji praw wynikających z Pochodnych instrumentów finansowych? 3.1. Czy w związku z tym, w opisanych stanie faktycznym oraz zdarzeniach przyszłych, zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych na podstawie art. 25 ust. 1 Ustawy CIT, Wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić jedynie za miesiąc, w którym uzyska on przychód z tytułu Dywidendy otrzymanej z SKA na podstawie uchwały zgromadzenia akcjonariuszy o wypłacie Dywidendy ? 3.2. Czy w związku z tym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za miesiąc osiągnięcia przychodów i zysków przez samą SKA z Działalności operacyjnej lub Inwestycji? 3.3. Czy jeśli po zakończeniu roku obrotowego SKA zastanie podjęta uchwała o podziale zysków w inny sposób niż wypłata akcjonariuszom i zatrzymaniu zysków w SKA, u Wnioskodawcy jako akcjonariusza nie powstanie przychód w miesiącu podjęcia takiej uchwały ani nie będzie zobowiązany do zapłaty zaliczki na podatek dochodowy za ten miesiąc ? 4.1. Czy podstawę opodatkowania dla Akcjonariusza stanowi wartość faktycznie całej (100%) otrzymanej Dywidendy z SKA, tj. (a)bez pomniejszania jej o koszty uzyskania przychodów oraz (b)bez wyłączenia z niej jakichkolwiek cząstkowych kwot, które miałyby być nieopodatkowane? 4.2. Czy w związku z powyższym Wnioskodawca nie jest obowiązany: (a)wykazywać w celu opodatkowania przychodów z Działalności operacyjnej lub Inwestycji oraz związanych z nimi kosztów, jakie powstają na poziomie SKA, (b)ani wyłączać z kwoty Dywidendy jakichkolwiek kwot, które wynikają z poszczególnych transakcji dokonywanych przez SKA, w tym z tytułu Działalności operacyjnej lub Inwestycji, w celu ich wyłączenia z opodatkowania?

    Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB5/423-810/13-5/RS wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

  • Pytanie:
    Czy w zdarzeniu przyszłym przedstawionym powyżej wniesienie przez Spółkę udziałów w Spółce Zależnej do Spółki Kapitałowej i objęcie w zamian udziałów w Spółce kapitałowej na podstawie art. 12 ust. 4d ustawy o PDOP nie będzie powodować powstania przychodu po stronie Spółki na dzień dokonania transakcji?

    Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB3/423-814/13-2/MS1 wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

4| 5| 6| 7| 8|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY