Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SŁOWO KLUCZOWE: niedostateczna kapitalizacja ( 240 )

 • Pytanie:
  Czy prawidłowe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odsetek potrąconych przez bank w dacie wypłaty pożyczki, po zakończeniu inwestycji ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: II-1/4210-0002/07/Int. wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  czy wartość zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz funduszu socjalnego tzw. prywatyzacyjnego nabytego wraz z przedsiębiorstwem państwowym stanowi dług funkcjonalnie związany z prowadzona działalnością gospodarczą zbywcy?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: II-1/4210-0001/07/Int. wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy z punktu widzenia ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), zwanej dalej updop, prawidłowe jest postępowanie Spółki, która po uzyskaniu od kontrahenta informacji dotyczącej momentu otrzymania przez niego należności z Rosji za sprzedane towary (w USD), wystawia korektę pierwotnej faktury (na skutek zmiany ceny) i skutki skorygowania faktury (podwyższenie lub obniżenie przychodu) rozpoznaje w miesiącu wystawienia faktury korygującej ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: II-2/4218-5/06/07/Int. wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Zapytanie Podatnika dotyczy obowiązków ciążących na płatniku w przypadku wypłaty dywidendy na rzecz udziałowca, który jest spółką komandytową z siedzibą w Austrii.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD-1/42180-50/07 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Czy zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wyborem i działalnością rady pracowników oraz kosztów związanych z wykonywaniem ekspertyz dla potrzeb rady pracowników jest prawidłowe ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: II-1/4210-25/Int./06 wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy równowartość dochodu odpowiadająca wydatkom nieuznanym za koszt uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlega zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 33 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BI/4218-0022/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  Jak zaliczyć wydatki poniesione na sfinansowanie zadań Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL - Partnerstwa Na Rzecz Rozwoju "Na Fali", jeśli Spółka nie otrzymała środków unijnych - do dnia sporządzenia wniosku - równoważących koszty Spółki i jaki ma to wpływ na podatek dochodowy od osób prawnych zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BI/423-0046/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Pytanie:
  Czy słusznie Spółka przyjęła, iż pod pojęciem ?pożyczka? użytym w przepisie art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy rozumieć pożyczkę, od której dokonana została zapłata odsetek i w związku z tym w celu określenia części, w jakiej pożyczka przekracza wartość zadłużenia, porównać należy wartość pożyczek, od których spłacono w danym dniu odsetki z wartością równą trzykrotności kapitału zakładowego na dzień zapłaty odsetek?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: II-2/4210-27/06/Int. wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy na spółce - jako płatniku - ciąży obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od uiszczonych okresowo opłat na rzecz firmy niemieckiej za prawo do korzystania z oprogramowania komputerowego ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: II-2/4210-21/06/Int wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy spółka ma obowiazek składać deklaracje CIT-2 w sytuacji, gdy prowadzi działalność rolniczą i pozarolniczą? Czy dochody z działalności pozarolniczej będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w sytuacji przeznaczenia ich na działalność rolniczą?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: P1-D-423-17/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Pytanie:
  Czy złożenie w urzędzie skarbowym aktu notarialnego z umową Spółki, w której określono jedynie czas trwania roku obrotowego (od 1 marca danego roku do ostatniego dnia lutego roku następnego), przy braku zapisów o roku podatkowym, jest równoznaczne z zawiadomieniem organu podatkowego o wyborze roku podatkowego innego niż kalendarzowy?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BD-P/423-13/06/Z wydana przez: Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Pytanie:
  Czy przepisy podatkowe zezwalają na odliczenie straty ustalonej na podstawie innych obowiązujących dokumentów rozliczeniowych, np. obowiązującego firmę sprawozdania budżetowego RB-30 za 2001rok

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PD-4230Z-70/06/KK wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  czy zastosowana stawka amortyzacyjna jest prawidłowa w świetle przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.)

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PB1/005-SIP-116/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Bydgoszczy

 • Pytanie:
  Czy w przypadku zatrzymania przez płatnika kwoty zwróconej nadpłaty z tytułu dywidendy wypłaconej akcjonariuszowi, Spółka (płatnik) uzyska nieodpłatne świadczenie w rozumieniu przepisu art. 12 ust 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od os. pr. ?Ponadto Spółka prosi o zajęcie stanowiska czy ww. sytuacja stanowi czynność podlegającą przepisom ustawy o PCC ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD3-4231-55/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Kielcach

 • Pytanie:
  Czy do do kosztów uzyskania przychodów Spółki można zaliczyć wypłaconą (zasądzoną wyrokiem sądu) rentę uzupełniającą z tytułu odpowiedzialności za zdarzenie w wyniku którego osoba poniosła szkodę?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: WB-PD/423-0001/06/Z wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu

 • Pytanie:
  Z przedstawionego przez Z. stanu faktycznego wynika, iz ma podpisana umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczen medycznych. Z. często wykonuje w/w usługi ponad lmit ustalony w umowie z NFZ i nie otrzymuje z Funduszu z tego tytułu refinansowania. W związku z tym Z. zwrócił sie o udzielenie informacji czy stanowi przychód w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wartość usług medycznych wykonanych przez niego ponad limit wynikający z umowy z NFZ oraz czy wydatki poniesione w zwiazku z wykonaniem tych usług medycznych można uznać za koszty uzyskania przychodów.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBB 1/427-3/06/3 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

 • Pytanie:
  Czy w przypadku zawiązania Sp. z o.o. w drugiej połowie roku kalendarzowego, przy wybraniu roku obrotowego zgodnego z kalendarzowym, przy czym pierwszy rok podatkowy będzie obejmował miesiące roku powstania spółki oraz cały następny rok kalendarzowy - spółka jest zobowiązana zawiadomić o tym fakcie w trybie art. 8 ust. 1 i ust. 4 ustawy o p.d.o.p. właściwy urząd skarbowy, bądź czy wystarczy złożenie aktu założycielskiego, zawierającego taką informację wraz z dokumentami rejestracyjnymi.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PB II-1/4210-4/Int./06/DP wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Jakie są konsekwencje podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych dla Spółki, w związku z zawarciem przez nią porozumienia z Prezydentem Miasta, na podstawie którego firma X wstąpiła na miejsce dotychczasowego dłużnika (Spółki)- w zamian za przekazanie prawa do korzystania z dotychczasowych lokali w trybie bezprzetargowym oraz do rozliczania nakładów poniesionych przez Spółkę i zobowiązała się pokryć zadłużenie Spółki ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PB/II-2/4218-17/Int/05/AKK wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Jak należy sporządzić deklaracje CIT-2 w przedstawionym poniżej stanie fakycznym w przypadku gdy w okresie styczeń- maj 2004r. osiągnięto stratę oraz gdy w miesiącu następnym osiągnięto dochód.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBI/4218i/15/MA/2005 wydana przez: Izba Skarbowa w Białymstoku

 • Pytanie:
  W jaki sposób należy ustalić wartość zadłużenia Spółki wobec udziałowca, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PB/II-2/4210-2/Int/05/SJ wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

1| 2| 3| 4| 5|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY