Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SŁOWO KLUCZOWE: niedostateczna kapitalizacja ( 240 )

 • Pytanie:
  Jak płacić podatek od odsetek od środków pieniężnych kiedy bank nalicza je od całej kwoty , a w niej są wpłaty nie podlegające podatkowi? Jak wypełnić - CIT-8?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PDP/423-15-2/07 wydana przez: Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu

 • Pytanie:
  Czy wkład budowlany lokalu mieszkalnego oraz wkład budowlany miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym stanowi środek trwały, czy też wartość niematerialną i prawną w rozumieniu przepisów prawa podatkowego ?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: RO/423-54/07 wydana przez: Świętokrzyski Urząd Skarbowy

 • Pytanie:
  Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, wydatków mających na celu zachęcenie potencjalnych klientów do korzystania z usług świadczonych przez Podatnika.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PDII/423/1/285/07 wydana przez: Dolnośląski Urząd Skarbowy

 • Pytanie:
  Czy Wspólnota Mieszkaniowa jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku, jeżeli należne zaliczki wnoszone przez współwłaścicieli na pokrycie kosztów zarządu nieruchomości wspólnej, tj. kosztów dostawy mediów oraz wpłat na fundusz remontowy przewyższają koszty tych mediów?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IIUSpbIA/1/425-83/127a/88/07/BB wydana przez: Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku

 • Pytanie:
  Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy wniesienie oddziału aportem podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PO2/423-127/07/74294 wydana przez: Małopolski Urząd Skarbowy

 • Pytanie:
  Zapytanie Spółki brzmi: Czy w przypadku uregulowania należności/zobowiązań wyrażonych w walucie obcej (głównie EURO lub USD) za pośrednictwem Rachunku Bieżącego, Spółka prawidłowo ustala transakcyjne różnice kursowe dla celów podatkowych poprzez:porównanie wysokości przychodu podatkowego, obliczonego przy zastosowaniu kursu średniego NBP z dnia uzyskania przychodu, z wysokością przychodu obliczonego przy zastosowaniu kursu z dnia faktycznego otrzymania przychodu, stosowanego przez Bank A., w którym prowadzony jest Rachunek Bieżący (tj. kursu ustalanego na podstawie notowań agencji ratingowej Bloomberg);porównanie wysokości kosztu uzyskania przychodu, obliczonego przy zastosowaniu kursu średniego NBP z dnia poniesienia (zarachowania) kosztu z wysokością kosztu obliczonego przy zastosowaniu kursu z dnia zapłaty, stosowanego przez Bank of America, w którym prowadzony jest Rachunek Bieżący (tj. kursu ustalanego na podstawie notowań agencji ratingowej Bloomberg).

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1473/979/KDO/423/80/07/BC wydana przez: Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu

 • Pytanie:
  Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie interpretacji odnośnie prawidłowego określenia klasyfikacji nabywanych jednostek sprzętu oraz właściwego określenia stawki ich amortyzacji oraz czy określając stawkę amortyzacji należy kierować się tylko i wyłącznie opisem środka trwałego zawartym w załączniku do ustawy, czy też należy uwzględniać powiązanie z Klasyfikacją Środków Trwałych i PKWiU.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1418/ZD/F/S/423/89/07/JS wydana przez: Urząd Skarbowy w Piasecznie

 • Pytanie:
  Czy cała kwota poniesionych kosztów remontów budynków i budowli winna być zaliczona do kosztów uzyskania przychodu w miesiącu ich poniesienia ?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: RO/423-49/07 wydana przez: Świętokrzyski Urząd Skarbowy

 • Pytanie:
  Czy opłata manipulacyjna oraz wstępna rata leasingowa związane z zawarciem umowy leasingu operacyjnego winny zostać uwzględnione w kosztach uzyskania przychodu jednorazowo w momencie ich poniesienia, czy też należy je uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów stosownie do rzeczywistego trwania umowy ?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: RO/423-50/07 wydana przez: Świętokrzyski Urząd Skarbowy

 • Pytanie:
  Czy składka podstawowa finansowana przez pracodawcę, o której mowa w art. 24 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o pracowniczych programach emerytalnych (t.j. Dz.U. Nr 116 z 2004r., poz.1207 z późn. zm.), w ramach pracowniczego programu emerytalnego niezależnie od jego formy, stanowi w stanie prawnym do dnia 31 grudnia 2006r. i od dnia 1 stycznia 2007r. koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. Nr 54 z 2000r., poz. 654 z późn. zm.). Jednocześnie jeżeli tak, to czy składka ta powinna stanowić koszt uzyskania przychodów w dniu, na który ujęto ją jako koszt w księgach rachunkowych Spółki zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r., czy w dniu jej przekazania, tj. wydatkowania na rachunek bankowy firmy prowadzącej pracowniczy program emerytalny ?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1419/UDD-415/84/07/MP wydana przez: Urząd Skarbowy w Płocku

 • Pytanie:
  Czy koszty z tytułu likwidacji szkód oraz wydatki na przeprowadzenie ekspertyz lub opinii związane z likwidacją szkód powinny być na podstawie obecnego brzmienia art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zaliczone do pośrednich kosztów uzyskania przychodów i w związku z tym być potrącane w dacie ich poniesienia?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1472/SOI/423-23/07/PK wydana przez: Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

 • Pytanie:
  Przedmiotowym wnioskiem Podatnik zwrócił się z prośbą o potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska dotyczącego momentu rozpoznania przychodu z tytułu sprzedaży mieszkań dla celów podatku dochodowego od osób prawnych - zarówno w stanie prawnym obowiązującym w 2006r., jak i w stanie prawnym obowiązującym od 1stycznia 2007r.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1471/DPR2/423-111/07/AB wydana przez: Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy zgodnie z zasadą współmierności kosztów do przychodów, wynikającej z ustawy o rachunkowości, Spółka ma legalne prawo do odliczania kosztów uzyskania przychodów, mimo, iż nie jest jeszcze prawowitym właścicielem likwidowanych środków trwałych ?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: RO/423-41/07 wydana przez: Świętokrzyski Urząd Skarbowy

 • Pytanie:
  Czy spółka z o.o., która rozpoczęła działalność w drugiej połowie roku 2006 i jej rok podatkowy kończy się dnia 31.12.2007 r., może stosować przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006 r. ?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: II/423-16/07 wydana przez: Urząd Skarbowy w Zgierzu

 • Pytanie:
  Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w przypadku transakcji typu swap na odsetkach zawieranych w jednej lub dwóch różnych walutach, przychód dla Podatnika powstaje w każdej dacie rozliczenia transakcji, przy czym nie później niż w dacie uregulowania płatności przez stronę transakcji. Natomiast prawo do zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów płatności dotyczących transakcji typu swap przysługuje Podatnikowi w każdej dacie rozliczenia danej transakcji.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1471/DPR2/423-124/07/AB wydana przez: Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy Jednostka może dokonać odliczenia darowizny w postaci usługi remontowej tj. remontu pieca centralnego ogrzewania o wartości brutto 6.514,60 zł przekazanego dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr ............, od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w 2006r.?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD-I/423-5/MG/07 wydana przez: Urząd Skarbowy w Prudniku

 • Pytanie:
  Spółka, która nabyła akcje od spółki jawnej rozważa jej likwidację. Spółka otrzyma w ramach postępowania likwidacyjnego majątek sp.j. powstały po zaspokojeniu wierzycieli. Jak ustalić koszt nabycia otrzymanych w formie aportu udziałów i akcji ? Czy będzie to wartość rynkowa określona w aporcie ?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: I/423-54-432/07/ZDB wydana przez: Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty

 • Pytanie:
  Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na bonusy, które są wydawane po spełnieniu warunków promocji prowadzonej przez Spółkę.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PDII/423-263/1/07 wydana przez: Dolnośląski Urząd Skarbowy

 • Pytanie:
  Zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów Spółdzielni Mieszkaniowej uzyskanych z lokali mieszkalnych.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PDIII/423-21/07 wydana przez: Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki

 • Pytanie:
  Czy wymienione wydatki powinny być zaliczone do kosztów reprezentacji, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, czy też można zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PO-3/423/125/WB/07 wydana przez: Zachodniopomorski Urząd Skarbowy

3| 4| 5| 6| 7|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY