Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SŁOWO KLUCZOWE: niedostateczna kapitalizacja ( 240 )

 • Pytanie:
  W jakim terminie i w jakim trybie należy rozliczyć zobowiązanie Spółki z tytułu wpłat z zysku za rok 2005, jeżeli w dniu 19 sierpnia 2005 r. Sąd Rejonowy XVII Wydział Gospodarczy zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, dokonane poprzez emisje nowych akcji objętych w drodze oferty publicznej, w wyniku czego z dniem tym Spółka utraciła status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PB-1.32.4230-10/05/P wydana przez: Izba Skarbowa w Szczecinie

 • Pytanie:
  Czy Spółka zachowa w nowej strukturze właścicielskiej (w przypadku sprzedaży akcji polskim i niemieckim osobom fizycznym) zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: I-1/423-73/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Zielonej Górze

 • Pytanie:
  na podstawie jakich dokumentów Strona ( Bank ) ma uznać, że otrzymane odsetki od dłużnych papierów wartościowych QDS emitowanych w Singapurze są zwolnione z opodatkowania na terenie RP,

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PD-4218Z/06/EP wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczki udzielonej przez jedynego udziałowca Spółki w związku z podwyższeniem kapitału w wyniku konwersji w części wierzytelności z tytułu pożyczek ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBB 1/421/1-11/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

 • Pytanie:
  dotyczyło potwierdzenia, że w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną u wspólnika nie powstanie przychód (dochód) do opodatkowania podatkiem dochodowym wynikający z niepodzielonych zysków spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1401/PD-4230Z-113/05/ICh wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy na spółce - jako płatniku - ciąży obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od uiszczonych okresowo opłat na rzecz firmy niemieckiej za prawo do korzystania z oprogramowania komputerowego?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD-14218/i-53/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Czy podatnik ma obowiązek pobrania podatku u źródła od zakupionej licencji na oprogramowanie komputerowe oraz za wdrżenie systemu koputerowego?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBB1/421-81/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

 • Pytanie:
  Jaki wpływ na koszty uzyskania przychodu Firmy ma otrzymana w 2004r.przez Jednostkę z programu PHARE zaliczka na poczet dotacji przeznaczona na realizację określonego projektu, którego rozliczenie jak i ostateczna płatność dotacji nastąpiła w 2005r?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1463/WD/4218/1/23/208/05/EP wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu

 • Pytanie:
  Czy w sytuacji, gdy automat początkowo jest używany w lokalu, który nie znajduje się na terenie gminy ujętej w wykazie gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym i jest amortyzowany na zasadach określonych w art. 16k ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a następnie jest przemieszczony do lokalu, który znajduje się na terenie takiej gminy, możemy zastosowac stawkę amortyzacyjną podaną w Wykazie stawek podwyższoną o współczynnik 3,0 ? Jeśli tak, to w którym momencie powinniśmy zacząć ją stosować ?Czy w sytuacji, gdy automat początkowo jest używany w lokalu, który znajduje się na terenie gminy ujętej w wykazie gmin o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym i jest amortyzowany na zasadach określonych w art. 16k ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a następnie jest przemieszczony do lokalu, który jest ulokowany w gminie, która w tym wykazie się nie znajduje, musimy przestać stosować stawkę amortyzacyjną podaną w wykazie stawek amortyzacyjnych podwyższoną o współczynnik nie wyższy niż 3,0, a zacząć stosować stawkę podaną w wykazie stawek amortyzacyjnych podwyższoną o współczynnik nie wyższy niż 2,0, zgodnie z art. 16k ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Jeśli tak, to w jakim terminie powinniśmy zmienić stawkę amortyzacyjną?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PB/II-1/4218-6/Int./05/KK wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Jakie obowiązki ciążą na płatniku w przypadku zbycia przez akcjonariusza akcji na rzecz spółki w celu ich umorzenia?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBB1/421-36/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

 • Pytanie:
  Czy zakład budżetowy utworzony z dniem 01.01.2004r. na bazie zlikwidowanych z dniem 01.01.2004r. dwóch innych zakładów budżetowych może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 2004r. nagrody jubileuszowe wypłacone w 2004r. pracownikom zwolnionym z przyczyn pracodawcy (likwidacja zakładów) a następnie zatrudnionym w nowopowstałym podmiocie, którzy nabyli prawa do w/w nagród w dniu 31.12.2003r.?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1463/WD/4218/2/1/198/05/AM wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu

 • Pytanie:
  Czy pojęcie "działalności gospodarczej" zawarte w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy podatkowej jest tożsame z pojęciem "działalności gospodarczej" zawartym w przepisie art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: BD-P/423? 8/05/Z wydana przez: Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Pytanie:
  Konsekwencje podatkowe w przypadku sprzedaży nieruchomości i budynków przez przedsiębiorcę działającego w specjalnej strefie ekonomicznej na podstawie zezwolenia, który korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego w oparciu o przepis § 5 ust. 4 w związku z ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej, tj. z tytułu zatrudnienia pracowników.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD3-4231-40/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Kielcach

 • Pytanie:
  Czy odsetki z tytułu terminowych lokat bankowych można uznać za przychody objęte zezwoleniem na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej i zwolnionej od podatku dochodowego od osób prawnych?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBB1/421-20/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

 • Pytanie:
  Jakie skutki podatkowe w podatku dochdowym od osób prawnych wywołuje sprzedaż wierzytelnosci obcej przez podmiot prowadzący działnosć gospodarczą polegającą na obrocie wierzytelnościami?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBB1/421-16/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

 • Pytanie:
  Czy możliwe jest następstwo prawne spółki powstałej w wyniku dokonanego w trybie art.529 § 1 pkt 2 k.s.h. podziału w zakresie uprawnienia do korzystania z ulgi przyznanej decyzją Ministra Finansów spółce dzielonej

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PBB1/421-17/05 wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej
  Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

 • Pytanie:
  Czy w świetle postanowień umowy podpisanej w dniu 14.05.2003r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 2005r. nr 12, poz. 90) należy potrącać 5% podatku w przypadku przekazywania w 2005r. przez podmiot polski zaległych należności licencyjnych za lata 2003 - 2004 na rzecz podmiotu działającego na terenie Niemiec?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1463/WD/4218/1/104/05/AM wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu

 • Pytanie:
  Dotyczy zaliczenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. nr 54, poz. 654 z póź. zm.), do kosztów uzyskania przychodów umorzonych wierzytelności Wspólnoty należnych od właściciela lokalu użytkowego z tytułu zaległych wpłat na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną i funduszu remontowego.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PDI/4270-0038/07/KB wydana przez: Izba Skarbowa w Opolu

 • Pytanie:
  czy majatek przechodzący na skutek podziału Spółki przez rozdzielenie na dwie nowo utworzone spółki będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: II-1/4218-0044/Int./07 wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Pytanie dotyczącego możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów utworzonego odpisu na fundusz remontowy, w przypadku lokalu przeznaczonego na wynajem.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD III 423/552/07/DG wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

1| 2| 3| 4| 5|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY