Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SŁOWO KLUCZOWE: niedostateczna kapitalizacja ( 240 )

 • Pytanie:
  Kiedy nastepuje rozpoczęcie pierwszego roku podatkowego Spółki.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1471/DPR2/423-92/07/JB wydana przez: Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

 • Pytanie:
  Firma Rachunkowa - spółka cywilna zamierza przekształcić spółkę cywilną w spółkę zo.o w zakresie przejęcia przez spółkę zo.o usług rachunkowych a pozostawić w spółce cywilnej usługi doradztwa podatkowego. Do spółki zo.o zamierza wnieśc aportem sprzęt komputerowy, wyposażenie, wartość firmy i oprogramowanie. W związku z powyższym czy istnieje możliwośc dokonania indywidualnej wyceny wartości firmy (know-how) w oparciu o wartość godziwą przekazanych i przejętych aktywów netto uwzględniając wyniki 10-letniej działalności spółki.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PDII/415-36/2007 wydana przez: Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu

 • Pytanie:
  1. Wspólnota Mieszkaniowa wnosi o zdefiniowanie pojęcia ,,dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi" oraz o udzielenie odpowiedzi czy Wspólnota uzyskuje przychodyz następujących tytułów:a. wynajmu części wspólnej (strychu) na cele mieszkaniowe,b. wpłat właścicieli lokali mieszkalnych z tytułu zaliczki na poczet kosztów utrzymania części wspólnej nieruchomości,c. wpłat właścicieli lokali z tytułu zaliczki na poczet kosztów dostawy do lokali wody, odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości stałych, których to obowiązek zakupu przez wspólnotę wynika z braku technicznych możliwości zakupu tych usług przez poszczególnych właścicieli lokali,d. odsetek ustawowych od nieterminowo wnoszonych opłat, odszkodowań uzyskanych od wpłat właścicieli na wyodrębniony fundusz remontowy.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: DG/423-114/07 wydana przez: Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie

 • Pytanie:
  Strona zwróciła się z prośbą o potwierdzenie prawidłowości, że w odniesieniu do przedstawionej transakcji nie była zobowiązana do rozpoznania dla celów podatku dochodowego różnicy kursowej wykreowanej w momencie przewalutowania oraz, że nie była zobowiązana do rozpoznania takiej różnicy kursowej w momencie konwersji pożyczki na kapitał zakładowy.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1471/DPR2/423-117/07/JB wydana przez: Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

 • Pytanie:
  czy w przypadku rozpoczęcia roku podatkowego przed 01.01.2007 r. spółka ma stosować przepisy w brzmieniu obowiązującym przed 01.01.2007 r.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD III 423-29/07 wydana przez: Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki

 • Pytanie:
  Czy w przypadku rozpoczęcia roku podatkowego przed 01.01.2007 r. spółka ma stosować przepisy w brzmieniu obowiązującym przed 01.01.2007 r.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PDIII/423-26/07 wydana przez: Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki

 • Pytanie:
  Spółka zwróciła się z zapytaniami o sposób ustalenia wartości początkowej wytwarzanej elektrowni wodnej w zakresie wydatków na energię elektryczną zużywaną do wykonania nowej elektrowni oraz o klasyfikację odpisów amortyzacyjnych środków trwałych wyłączonych z używania na czas potrzebny do realizacji określonych etapów inwestycji, remontowanych i konserwowanych w trakcie tego wyłączenia.

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PDII/423-155/07/1 wydana przez: Dolnośląski Urząd Skarbowy

 • Pytanie:
  1.Czy otrzymane dofinansowanie za wytworzenie środka trwałego zalicza się do przychodów podatkowych.2.Czy amortyzacja wytworzonego środka trwałego od części pokrytej otrzymanym dofinansowaniem stanowi koszt uzyskania przychodu?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: OP/423-6/2007 wydana przez: Urząd Skarbowy w Wadowicach

 • Pytanie:
  Spółka zwraca się z zapytaniem czy podatek VAT naliczony od wydatków na reprezentację, który zgodnie z dyspozycją art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług nie podlega odliczeniu, zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) stanowi koszt uzyskania przychodów?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PDII/423/260/1/07 wydana przez: Dolnośląski Urząd Skarbowy

 • Pytanie:
  czy w związku z wejściem w życie konwencji polsko-brytyjskiej przewidującej obowiązek zapłaty 5% podatku ,,u źródła" od należności licencyjnych, do należności licencyjnych dotyczących II połowy 2006 r., których płatność nastąpi w roku 2007 należy stosować przepisy nowej konwencji i pobrać podatek u źródła w wysokości 5 % należności licencyjnych czy tez przepisy starej konwencji przewidujące opodatkowanie należności w wysokości 10% ?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: DD7-033-67/AZ/07/639 wydana przez: Minister Finansów

 • Pytanie:
  Kiedy powstaje przychód w 2007 r. z tytułu usług spedycyjnych i na jaki dzień przelicza się te przychody z walut obcych?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD423/1/1/11/07 wydana przez: Urząd Skarbowy w Nowej Rudzie

 • Pytanie:
  Kiedy powstaje przychód w 2007 r. z tytułu usług transportowych i na jaki dzień przelicza się te przychody z walut obcych?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD423/1/2/11/07 wydana przez: Urząd Skarbowy w Nowej Rudzie

 • Pytanie:
  Spółka zwróciła się z zapytaniem czy wydatki poniesione na zakup napoi, herbaty, kawy, kanapek, ciastek, catering, w związku ze spotkaniami z kontrahentami są kosztem uzyskania przychodu?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PDII/423-313/1/07 wydana przez: Dolnośląski Urząd Skarbowy

 • Pytanie:
  Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem czy wydatki poniesione na zakup powyższych produktów i catering w związku ze szkoleniami oraz spotkaniami kadry zarządzającej są kosztem uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PD II 423-216/1/07/AB wydana przez: Dolnośląski Urząd Skarbowy

 • Pytanie:
  Jaki skutek podatkowy w postaci powstania przychodu podatkowego spowoduje zmiana umowy zawartej z parycypantem na okres dziesięciu lat na umowę zawartą na czas nieokreślony?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: ZD/423-24/07 wydana przez: Urząd Skarbowy Poznań-Śródmieście

 • Pytanie:
  Czy reklamowanie sponsora (reklamobiorcy) w cyklu imprez sportowych organizowanych lub w których bierze udział nasz Klub nie wykracza poza działalność statutową stowarzyszenia kultury fizycznej?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: OR/423-8/07 wydana przez: Urząd Skarbowy w Wieliczce

 • Pytanie:
  Czy Klub może wystawiać rachunki za reklamę lub sponsoring dla firm chcących wspierać finansowo działania Klubu?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: OR/423-10/07 wydana przez: Urząd Skarbowy w Wieliczce

 • Pytanie:
  Czy należności przedawnione i nieściągalne wynikające z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 20 i 25 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stanowią kosztów uzyskania przychodów należy zaliczyć do opodatkowania?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PDP-423/41/07 wydana przez: Pierwszy Urząd Skarbowy w Koszalinie

 • Pytanie:
  Jak należy ustalać koszty pośrednie ponoszone na sprzedaż opodatkowaną jak i na zwolnioną z podatku ?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: I USB II/423/12/07 wydana przez: Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty

 • Pytanie:
  Jak należy ustalać i który dochód stanowi podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ?

  Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: I USB II/423/11/07 wydana przez: Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty

4| 5| 6| 7| 8|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY