Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SŁOWO KLUCZOWE: towar ( 267 )

 • Pytanie:
  Według jakiego kursu należy przeliczyć kwoty wyrażone w walucie obcej na fakturach, otrzymanych od zagranicznych kontrahentów w związku z przemieszczeniem towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o VAT oraz kiedy powstaje obowiązek podatkowy z w/w tytułu?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/4407-13/07 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturze zakupu linii technologicznej? Czy powinno się korygować deklarację VAT-7 o podatek naliczony przy zakupie środków trwałych?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IPB1-4407/07/07/I wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy firma powinna naliczyć podatek VAT od wartości, o którą zostały zaniżone faktury.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: II-1/4430-0031/07 wydana przez: Izba Skarbowa w Zielonej Górze

 • Pytanie:
  W jaki sposób należy rozliczyć wspólną inwestycję budowlaną prowadzoną na nieruchomości stanowiącej przedmiot współwłasności?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP II 443/640/06/MM wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Czy miejsce świadczenia usługi pośrednictwa w dostawie towarów, świadczonej przez działający we własnym imieniu i na własny rachunek będzie miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/4407-11/07 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Czy wynajem garaży będącego składnikiem majątku osobistego podatnika niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/4407-3/07 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Czy stowarzyszenie mieszkańców ma prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego służącego sprzedazy opodatkowanej a wynikajacego z faktur zakupu wystawionych przez dostawców (Zakład Energetyczny, WPO, MPW i K itp.) stanowiących koszty utrzymania wszystkich lokali?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP II 443/1123/06 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia usług transportwych taborem samochodowym poza terytorium kraju, wykazywanych w poz. 21 deklaracji VAT-7?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP II 443/1504/06 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług, w sytuacji umorzenia przez Gminę użytkownikowi wieczystemu opłaty rocznej z tytułu wieczystego uzytkowania, gdy warunkiem umorzenia przedmiotowej opłaty jest zapłata przez uzytkownika wieczystego kwoty podatku od towarów i usług, wynikajacej z umorzonej opłaty rocznej?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP II 443/1520/06 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  miejsca opodatkowania świadczonych na terenie Szwecji usług związanych z hodowlą ryb w akwenach śródlądowych

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: ZP2-449/I/5/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu

 • Pytanie:
  Cczy w przypadku zastosowania zwolnienia z § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dla sprzedaży samochodu, nabytego od leasingodawcy po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego, leasingobiorca powinien dokonać korekty podatku naliczonego na zasadach wynikających z art. 91 ustawy o VAT?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP-3/4407/130/06 wydana przez: Izba Skarbowa w Krakowie

 • Pytanie:
  Czy Strona ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikajacego z faktury dokumentującej pierwszą opłatę roczna za wieczyste użytkowanie gruntu, uiszczoną w zwiazku ze zbyciem tego prawa (wraz z posadowionym na tym gruncie budynkiem) przed upływem 10 lat od momentu jego uzyskania?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP II 443/1482/06 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Czy aport towarów handlowych oraz środków trwałych potraktowany jako czynność zwolniona z opodatkowania VAT, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), powoduje konieczność dokonania korekty uprzednio odliczonego podatku VAT ?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: III-3/4430-780/VAT/06/LEO wydana przez: Izba Skarbowa w Łodzi

 • Pytanie:
  Czy wykonywanie czynności z zakresu zawodu radcy prawnego polegające na występowaniu w postępowaniu sądowym jako pełnomocnik wyznaczony z urzędu przez Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w X (na podstawie postanowienia sądu o ustanowieniu pełnomocnika z urzędu) dla osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej i zwolnionej od kosztów sądowych ? oznacza wykonywanie samodzielnej działalności gospodarczej?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IPB1-4407/81/06/I wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  Prawo spółki jawnej, jako następcy prawnemu przekształconego przedsiebiorstwa, do uwzględnienia w rozliczeniu z tytułu podatku VAT wszelkich odliczeń i zwrotów podatku, jakie przysługiwały osobie fizycznej przed przekształceniem.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1461-DCi-II/443-11/06/TM wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Ciechanowie

 • Pytanie:
  Czy i z jaką chwilą powstaje obowiązek podatkowy wykonawcy w podatku od towarów i usług w wypadku odstąpienia przez jedną ze stron od umowy o roboty budowlane przed dokonaniem przez inwestora odbioru obiektu budowlanego (a zatem przed terminem wymagalności roszczenia o zapłatę umówionego wynagrodzenia)?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IPB1-4407/68/06/I wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

 • Pytanie:
  Kto jest podatnikiem podatku od towarów i usług w zakresie gospodarowania mieniem powiatu, które nie nalezy do powiatowego zasobu nieruchomości np. gospodarowania nieruchomościami oddanymi w użytkowanie wieczyste?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP II 443/1433/06 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Spółka w 1998 r. otrzymała od firmy z Niemiec pożyczkę poza systemem bankowym. Umowa pożyczki została zawarta na terenie Niemiec. Zgodnie z umownymi postanowieniami podatnik spłaca odsetki kwartalnie. Każdorazowo pożyczkodawca wystawiał fakturę na odsetki. W 2003 r. pożyczka stała się wymagalna, ale kolejnymi aneksami z września 2003 r. i września 2004 r. termin spłaty pożyczki został odroczony. Aneksem z września 2003 r. zmieniono także wysokość oprocentowania kwoty pożyczki. Spółka spłaca tylko odsetki, natomiast zobowiązanie główne pozostaje bez zmian.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: PP II 443/1103/06 wydana przez: Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Pytanie:
  Podadnik złożył wniosek o interpretację dotyczacą stosowanie stawek VAT przy wykonywaniu usług kominiarskich w budynkach mieszkalnych oraz instytucjach.

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: 1461/DCi-II/443-10/06/ZF wydana przez: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Ciechanowie

 • Pytanie:
  Czy w sytuacji, w której następuje dostawa wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy i gdy kwota akcyzy nie jest pobierana, do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług nie wlicza się kwoty tego podatku?

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego sygnatura: IPB_1/449-11/06/I wydana przez: Izba Skarbowa w Katowicach

1| 2| 3| 4| 5|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY