Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

SZUKAJ WG LAT

2016 , 2015 , 2014 , 2013 , 2012 , 2011 , 2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2006 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002 , 2001 , 2000

PYTANIA

 • Pytanie:
  Czy Wnioskodawca może wprowadzić do prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej dom nr 2, a następnie wynajmować go na cele mieszkalne mimo, że został on zakupiony ze środków, które uzyskał w wyniku sprzedaży domu nr 1 oraz gdy zakup domu nr 2 zostanie przedstawiony w urzędzie skarbowym w ciągu 2 lat w celu zwolnienia z opodatkowania.Czy w wyniku wprowadzenia domu nr 2 do prowadzonej przez Zainteresowanego działalności gospodarczej i wynajmowania go na cele mieszkalne nie dojdzie do sytuacji, w której będzie On zobowiązany zapłacić podatek dochodowy w wysokości 10% (zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) od wartości domu nr 2, ponieważ wydatek na zakup tego domu z uwagi na wprowadzenie do działalności nie będzie spełniał warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ww. ustawy.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB1/415-823/08-2/TW wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  Czy Wnioskodawczynie jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych od kwoty 15980 zł + odsetki, czy też jest zobowiązana podatek uiścić, a jeśli tak to w jakiej wysokości?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB2/415-653/08-2/WM wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  Czy 53% wynagrodzenia wnioskodawcy finansowanego ze środków Funduszu Spójności jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPBII/1/415-7/08/BJ wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowców wyjeżdżający w podróże służbowe krajowe i zagraniczne mogą korzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPBII/1/415-3/08/MK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży w 2008 r. nabytym w 2008 r. gruntu stanowiącego część gospodarstwa rolnego w kontekście zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB2/415-652/08-2/ES wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  Czy wartości netto dofinansowania przez Spółkę posiłków jest prawidłowym zaliczeniem do przychodu pracownika?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPB2/415-1671/08/BD wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  1. Czy przeniesienie przez Spółkę jawną własności lokalu mieszkalnego na ustępującego z tej Spółki wspólnika, tytułem wypłaty jego udziału kapitałowego, będzie prowadziło do powstania po stronie pozostających w Spółce wspólników przychodu (i w konsekwencji dochodu) w razie gdy wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości będzie wyższa od ceny jej wytworzenia przez Spółkę (w chwili dokonywania spłaty) i zarazem równa wartości udziału kapitałowego ustępującego wspólnika? Czy przychód, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powstanie w razie, jeżeli wartość udziału kapitałowego ustępującego wspólnika będzie równa wartości wniesionego przez niego wkładu?2. W razie pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, do jakiego źródła należałoby zaliczyć przychód powstały po stronie pozostających w Spółce wspólników?3. W razie pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, czy przeniesienie przez Spółkę jawną własności lokalu mieszkalnego na ustępującego z tej Spółki wspólnika, tytułem wypłaty jego udziału kapitałowego, przyczyni się do możliwości powstania po stronie pozostających w Spółce wspólników straty ze źródła przychodów, w razie jeżeli wartość rynkowa przedmiotowego lokalu (w chwili dokonywania spłaty) będzie niższa od ceny jej wytworzenia przez Spółkę i zarazem równa wartości udziału kapitałowego ustępującego wspólnika?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPB1/415-784/08/MW wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  Opodatkowanie sprzedaży gruntu w sytuacji, gdy drogi na nim posadowione stanowią własność miasta.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPP1/415-953/08-7/KG wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  Czy premie pieniężne wypłacane przez Dostawcę za osiągniecie określonego pułapu obrotów w okresie rozliczeniowym wynoszącym 12 miesięcy powinny być dokumentowane przez Odbiorcę notami księgowymi?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPP1/443-1025/08-2/AI wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  Jak OF powinna rozliczyć podatkowo w 2008 roku, swój udział w SC w związku z wniesieniem wkładu w postaci akcji, a w szczególności jak ustalić koszty uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży przez SC akcji wniesionych tytułem wkładu do SC?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB1/415-914/08-3/IM wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  Jak OF powinna rozliczyć podatkowo w 2008 roku, swój udział w SC w związku z wniesieniem wkładu w postaci akcji, a w szczególności jak ustalić koszty uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży przez SC akcji wniesionych tytułem wkładu do SC?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB1/415-914/08-2/IM wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  Jak OF powinna rozliczyć podatkowo w 2008 roku, swój udział w SC w związku z wniesieniem wkładu w postaci akcji, a w szczególności jak ustalić koszty uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży przez SC akcji wniesionych tytułem wkładu do SC?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB1/415-871/08-3/IM wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  Jak OF powinna rozliczyć podatkowo w 2008 roku, swój udział w SC w związku z wniesieniem wkładu w postaci akcji, a w szczególności jak ustalić koszty uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży przez SC akcji wniesionych tytułem wkładu do SC?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: ILPB1/415-871/08-2/IM wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

 • Pytanie:
  Spółka prosi o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w odniesieniu do kwestii dotyczącej źródła przychodu oraz momentu jego powstania po stronie członków zarządu N... W... Polska w przypadku nabycia akcji spółki posiadającej siedzibę poza terytorium kraju na preferencyjnych warunkach oraz o potwierdzenie, że w powyższym przypadku nie ciążą na niej obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 lub inne obowiązki informacyjne wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB2/415-1436/08-2/MK wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  CIT - w zakresie ustalenia czy otrzymana dotacja stanowi przychód zwolniony z opodatkowania

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IPPB5/423-99/08-2/DG wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

 • Pytanie:
  Czy można wykazać na fakturze, jako datę dokonania dostawy wyłącznie miesiąc i rok dokonania dostawy i dokumentować dostawy zrealizowane w trakcie danego miesiąca jedną fakturą wystawioną w terminie do 7 od zakończenia miesiąca, w którym dokonano dostawy towarów?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPP2/443-1185/08/BW wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy można wykazać na fakturze, jako datę dokonania dostawy wyłącznie miesiąc i rok dokonania dostawy i dokumentować dostawy zrealizowane w trakcie danego miesiąca jedną fakturą wystawioną w terminie do 7 od zakończenia miesiąca, w którym dokonano dostawy towarów?

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPP2/443-988/08/BW wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  możliwość wystawiania faktur korygujących w formie papierowej do faktur pierwotnych wystawianych w formie elektronicznej

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPP2/443-966/08/ASz wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy prowizje bankowe z tytułu prowadzenia bankowych rachunków specjalnych, w ramach których realizowane będą przelewy związane z wydatkami inwestycyjnymi, oraz z tytułu realizacji tych przelewów, będą stanowiły koszty wpływające na ustalenie przez Spółkę dochodu z działalności gospodarczej zwolnionego na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPBI/2/423-1213/08/AM wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

 • Pytanie:
  Czy obciążenie przez K. Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. kosztami administrowania będzie stanowić koszty wpływające na ustalenie przez Spółkę dochodu z działalności gospodarczej zwolnionego na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

  Interpretacja indywidualna sygnatura: IBPB3/423-881/08/AM wydana przez: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

1| 2| 3| 4| 5|

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY